ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

red

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *red*, -red-

red ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
red (n.) สีแดง
red (adj.) (สี) แดง Syn. crimson, ruddy
red (n.) ฝ่ายซ้าย See also: คอมมิวนิสต์ Syn. communist
red blood cell (n.) เซลล์เม็ดเลือดแดง Syn. red blood corpuscle
red blood corpuscle (n.) เซลล์เม็ดเลือดแดง
red carpet (n.) พรมแดงที่ปูสำหรับต้อนรับแขกคนสำคัญ
Red Cross (n.) สภากาชาด
red flag (n.) ธงแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของระบอบสังคมนิยม
red hat (n.) หมวกแดงขอบกว้างของพระคาร์ดินัลองค์ใหม่ See also: เป็นสัญลักษณ์ของตำแหน่งพระคาร์ดินัล (หรือพระราชาคณะ)
red herring (idm.) ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิด See also: ข้อมูลที่ทำให้หลงผิด
red in the face (idm.) อาย See also: เขินอาย
Red Indian (n.) คำเรียกชนพื้นเมืองดั้งเดิมของอเมริกา Syn. redskin
red ink (sl.) หนี้สิน See also: หนี้
red light (n.) สัญญาณไฟจราจรสีแดง
red light (n.) สัญญาณไฟแดง
red light (n.) สัญญาณไฟจราจรสีแดง See also: ไฟแดง, สัญญาณให้รถหยุด Syn. traffic light
red light (n.) สัญญาณเตือนภัย See also: ไฟฉุกเฉิน Syn. warning light
red man (n.) อินเดียนแดง (คำเรียกที่แสดงความดูถูก)
red meat (n.) เนื้อสีแดง
red pepper (n.) พริกป่น
Red Sea (n.) ทะเลแดง
red tape (idm.) ข้อบังคับที่เข้มงวด See also: กฎเกณฑ์
red tape (n.) ระเบียบราชการที่จุกจิกเกินไป See also: ระเบียบที่หยุมหยิมเกินไป Syn. bureaucracy
red tape (n.) ระเบียบราชการ
red tape (n.) กฎระเบียบที่ยุ่งยากและทำให้ล่าช้า
red-blooded (adj.) แข็งแรง See also: ซึ่งมีกำลังวังชา Syn. vigorous, high-spirited, robust, healthy
red-brick (adj.) สร้างด้วยอิฐสีน้ำตาลแดง
red-eye (n.) เที่ยวบินกลางคืน (ซึ่งทำให้นอนไม่พอ)
red-faced (adj.) ซึ่งมีหน้าแดงเพราะอาย Syn. ashamed
red-handed (adj.) ซึ่งจับได้คาหนังคาเขา See also: อย่างคาหนังคาเขา Syn. bloodstained, caught in the act
red-hot (adj.) ร้อนจนเป็นสีแดง See also: ร้อนมาก
red-hot (adj.) ซึ่งมีอารมณ์รุนแรง See also: เร่าร้อน, โกรธ Syn. ebullient
red-hot (sl.) สำคัญ See also: (สิ่ง) ใหม่ น่าสนใจและตื่นเต้น
red-letter (adj.) ซึ่งน่าจดจำ
red-letter day (n.) วันสำคัญที่ดีหรือวันแห่งความทรงจำ
red-letter day (sl.) วันสำคัญ See also: วันแห่งความทรงจำ
red-light district (n.) แหล่งซ่องสุมของโสเภณี See also: ย่านโสเภณี
redact (vt.) แก้ไข See also: ปรับปรุง, ตรวจทาน Syn. amend, edit, revise
redact (vt.) ร่าง See also: เรียบเรียง Syn. compose, draft
redaction (n.) บทแปล See also: คำแปล, หนังสือแปล Syn. paraphrase, translation
English-Thai: HOPE Dictionary
red(เรด) n. สีแดง,สิ่งที่มีสีแดง,ผู้นิยมซ้ายจัด (โดยเฉพาะคอมมิวนิสต์) -Phr. (in the red ขาดทุน,เป็นหนี้) adj. สีแดง,มีรอยแดง, (การเมือง) ซ้ายจัด,คอมมิวนิสต์, See also: redly adv. redness n.
red blood celln. เม็ดเลือดแดง,, Syn. erythrocyte
red carpetn. พรมสีแดงสำหรับให้แขกเมืองผู้มีเกียรติเดิน เป็นการต้อนรับที่ให้เกียรติ,การต้อนรับอย่างสมเกียรติ., See also: red-carpet adj.
red chinan. สาธารณรัฐประชาชนจีน (คอมมิวนิสต์), Syn. China
red crossn. สภากาชาด,= Geneva cross
red hatn. หมวกทางการขอบกว้างของพระราชาคณะของนิกายโรมันคาทอลิก,พระราชาคณะดังกล่าว
red indiann. อินเดียแดง
red lightn. สัญญาณไฟจราจรสีแดง,'หยุด',คำสั่งให้หยุด,สัญญาณเตือนภัย
red mann. อินเดียแดง
red meatn. เนื้อสีแดง (เนื้อวัว,เนื้อแกะและเนื้อลูกแกะ) ไม่ใช่เนื้อหมู เนื้อปลา เนื้อไก่หรือเนื้อลูกวัว
red skinn. อินเดียแดง
red tabn. นายทหารเสนาธิการของอังกฤษ
red tapen. ระเบียบแบบแผนที่หยุมหยิมเกินไป,แถบโบแดงที่ใช้ผูกหนังสือราชการ,ระเบียบราชการ
red-blooded(เรด'บลัดดิด) adj. แข็งแรง,มีพลังมาก,ตื่นเต้นเร้าใจ, See also: red-bloodedness n.
red-handed(เรด'แฮน'ดิด) adj.,adv. ซึ่งจับได้คาหนังคาเขา, See also: red-handedly adv.
redact(รีแดคทฺ') vt. เรียบเรียงใหม่,แก้ไข,ปรับปรุง,ตรวจทาน,ร่าง (ประกาศ,ข้อความหรืออื่น ๆ), See also: redaction n. redactal adj. redactor n., Syn. revise,edit
redcap(เรด'แคพ) n. พนักงานขนกระเป๋าตามสถานีรถไฟ,ทหารสารวัตร,
redcoat(เรด'โคท) n. ทหารอังกฤษ (สมัยอเมริกาเป็นอาณานิคม), Syn. British soldier
redden(เรด'เดิน) vt. ทำให้เป็นสีแดง vi. กลายเป็นสีแดง,หน้าแดง (ด้วยความโกรธ), Syn. blush
reddish(เรด'ดิช) adj. ค่อนข้างแดง,มีสีแดง
rede(รีด) vt. แนะนำ,ให้คำปรึกษา,เตือน,อธิบาย n. คำแนะนำ,คำปรึกษา,โครงการ,แผนงาน,นิยาย,เรื่องเล่า, Syn. counsel,advise
redeem(รีดีม') vt. ซื้อคืน,ไถ่ถอน,ชำระหนี้,กู้คืน,ใช้คืน,ได้มาคืน,แลกเปลี่ยน (พันธบัตร,หลักทรัพย์,ใบหุ้น,คูปอง) เป็นเงินสดหรือสินค้า,ชดเชย,ชดใช้,ปฏิบัติตามสัญญา,ไถ่บาป, See also: redeemable adj. redeemability n. redeemably adv.
redeemer(รีดี'เมอะ) n. ผู้ไถ่ถอน,ผู้ซื้อคืน,ผู้ไถ่บาป, See also: Redeemer n. พระเยซูคริสต์
redeeming(รีดี'มิง) adj. ชดใช้ความผิด,ไถ่ถอน
redemption(รีเดมพฺ'เชิน) n. การซื้อคืน,การไถ่ถอน,การชำระหนี้,การกู้คืน,การไถ่บาป,การช่วยชีวิต,การชดใช้,การแลกเปลี่ยน (พันธบัตร,หลักทรัพย์,ใบหุ้น,คูปอง) เป็นเงินสดหรือสินค้า,การปฏิบัติตามสัญญา, See also: redemptional adj., Syn. reposs
redemptive(รีเดมพ'ทิฟว) adj. เป็นการซื้อคืน,เป็นการไถ่คืน,เป็นการไถ่บาป,เป็นการชดใช้,เป็นการช่วยชีวิต,
redolent(เรด'ดะเลินทฺ) adj. มีกลิ่นน่าดม,มีกลิ่นหอม,หอมกรุ่น,ทำให้หวนระลึกถึง, See also: redolence n. redolency n. adv.
redoubtable(รีเดา'ทะเบิล) adj. น่าหวาดกลัว,มีชื่อเสียง,เด่น, Syn. formidable
redress(รีเดรส') vt. ทำให้ถูกต้อง,แก้ไข,ปรับปรุง,ชดเชย,ชดใช้ n. (รี'เดรส) การทำให้ถูกต้อง,การแก้ไข,การชดเชย,การชดใช้, See also: redressable adj. redressible adj. redresser n. redressor n., Syn. restoration,remedy
redskin(เรด'สคิน) n. อินเดียนแดง
redstart(เรด'สทาร์ท) n. นกthrushขนาดเล็กที่มีหางสีแดงอมน้ำตาล
redtapery(เรดเท'เพอรี) n. =redtapism (ดู)
redtapism(เรด'เทพิสซึม) n. ระเบียบราชการ,ระบบระเบียบที่หยุมหยิม,ลัทธิเจ้าขุนมูลนาย
reduce(รีดิวซฺ') vt. ทำให้น้อยลง,ลด,ย่อ,ทำให้หมด,ทด,ปรับปรุง,ทอน,ทำให้เบาบาง,ทำให้เจือจาง,แยกสลาย,รวบรวม,รวบยอด vi. กลายเป็นลดลง,เกิดขบวน (ดู), See also: reducibility n. reducible adj. reducibly adv., Syn. diminish,lessen
reduced instruction set cคอมพิวเตอร์ลดทอนคำสั่งใช้ตัวย่อว่า RISC อ่านว่า ริสก์ เป็นคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่งซึ่งปฏิบัติการได้เร็วมาก ๆ เพราะกำหนดให้ไมโครโพรเซสเซอร์ (microprocessor) แต่ละตัวทำงานจำกัดเฉพาะบางอย่าง
reducer(รีดู'เซอะ) n. ผู้ทำให้ลด,ตัวทำให้ลด,น้ำยา (oxidizing solution) ที่ใช้ลดความเข้มข้นของฟิล์มเนกาติฟว์,น้ำยาล้างรูปถ่าย
reduction(รีดัค'เชิน) n. การลดลง,การย่อ,การทำให้หด,การทด,การทอน,การทำให้เจือจาง,การเอาออกซิเจนออกจากออกไซด์,การเพิ่มไฮโดรเจนแก่สาร,การได้อิเล็กตรอนของสาร,การลดวาเลนซีของธาตุที่มีประจุบวกในสารประกอบ, See also: reductional adj. -S...
reductive(รีดัค'ทิฟว) adj. ลดลง,ลดน้อยลง,ย่อ,หด n. สิ่งที่ทำให้เกิดขบวนการreduction (ดู) ,
reductor(รีดัค'เทอะ) n. เครื่องลดความกดดันหรืออัตราความเร็ว,ตัวทำให้คืนสู่รูปหรือสภาพเดิม,=reducer (ดู)
redundancy(รีดัน'เดินซี) n. การมีเหลือเฟือ,การมีมากเกินไป,ความล้น,คำพูดซ้ำซาก, Syn. redundance,superfluity
English-Thai: Nontri Dictionary
red(adj) สีแดง,n
RED Red Cross(n) สภากาชาด,กาชาด
RED red tape(n) ระเบียบราชการ,ผ้าแถบแดง
RED-red-handed(adj) คามือ,คาหนังคาเขา
RED-red-hot(adj) โกรธ,ร้อนจัด,รุนแรง,ตื่นเต้นมาก,สด,ใหม่
redden(vi) กลายเป็นสีแดง
reddish(adj) ค่อนข้างแดง,แดงเรื่อ,มีสีแดง
redeem(vt) ไถ่ถอน,ช่วยเหลือ,ชำระหนี้,ชดใช้,ไถ่บาป
redeemer(n) ผู้ไถ่ถอน,ผู้ไถ่บาป
redemption(n) การไถ่ถอน,การช่วยเหลือ,การไถ่บาป,การชดใช้,การชำระหนี้
redness(n) ความแดง
redolent(adj) น่าดม,มีกลิ่นหอม,หอมกรุ่น
redouble(vt) คูณด้วยสี่,ทับทวี,ทำให้เป็นสองเท่า
redoubtable(adj) แข็งแรง,น่ากลัว,น่าเกรงขาม,กล้าหาญ,มีชื่อเสียง,เด่น
redound(vt) ส่งเสริม,ให้ผล,กลับไปสู่
redress(n) ความช่วยเหลือ,การแก้ไข,การชดใช้
reduce(vt) ลด,ทอนลง,ย่อ,หด,รวบuวม
reduction(n) การตัด,การบั่นทอน,การลด,การทอน,การสรุป,การย่อ
redundancy(n) ความเหลือเฟือย,ความฟุ่มเฟือย
redundant(adj) ซ้ำซาก,ฟุ่มเฟือย,เหลือเฟือ,มากเกินไป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
redสีแดง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
red tapeการบริหารราชการล่าช้า, การมีขั้นตอนมากเกินไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
redeemไถ่, ไถ่ถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
redeemable bondพันธบัตรที่ไถ่ถอนคืนได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
redemptionการไถ่ถอน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
redeploymentการเกลี่ยกำลังพล, การวางกำลังใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
redistribution of populationการจัดกระจายประชากรขึ้นใหม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
redress๑. บรรเทา, ปลดเปลื้อง๒. ชดใช้, ทดแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reduce๑. ลด๒. ทำให้กลับเข้าที่๓. จับต่อ (กระดูกหัก)๔. รีดิวซ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reduced echelon matrixเมทริกซ์ขั้นบันไดลดรูป [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
reduced instruction set computer (RISC)คอมพิวเตอร์ลดทอนคำสั่ง (ริสก์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
reducibleลดทอนได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
reduction๑. การลด๒. การทำให้กลับเข้าที่๓. การจับต่อ (กระดูกหัก)๔. การรีดิวซ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reductionism; reductivismคตินิยมลดทอน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
redundancy๑. ความซ้ำซ้อน๒. ส่วนซ้ำซ้อน๓. ส่วนซ้ำสำรอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
redundant characterอักขระเกิน [มีความหมายเหมือนกับ check character] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
reduplicateขอบพับออก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Red algaeสาหร่ายสีแดง [TU Subject Heading]
red blood cellเม็ดเลือดแดง, ดู erythrocyte  [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Red Cross and Red Crescentกาชาด [TU Subject Heading]
Redemption (Law)การไถ่ถอน (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Redox รีด็อกซ์ ปฏิกิริยาเคมีซึ่งทำให้เกิดการออกซิเดชันและ รีดักชันระหว่างสาร 2 ชนิด [สิ่งแวดล้อม]
Reduce การลด การพยายามไม่ใช้สิ่งของที่ทำให้เกิดของเสีย เช่น การพยายามไม่ใช้ถุงพลาสติก หรือใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ [สิ่งแวดล้อม]
Reducing Agent รีดิวซิ้ง เอเจนท์ สารที่ทำปฏิกริยาโดยให้อีเล็คตรอน [สิ่งแวดล้อม]
Reduction (Chemical) รีดักชัน(ทางเคมี) การเพิ่มอิเล็กตรอนให้กับอะตอมหรือไอออนใน ปฏิกิริยาเคมี [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
RC (abbr.) คำย่อของ Red Cross หรือ Roman Catholic
RC (abbr.) คำย่อของ Red Cross และ Resource Corps
ธงชัยพระครุฑพ่าห์ (n.) Thai king´s flag with a red Garuda on the yellow background
ธงพระครุฑพ่าห์ (n.) Thai king´s flag with a red Garuda on the yellow background Syn. ธงชัยพระครุฑพ่าห์
ธงมหาราชใหญ่ (n.) Thai king´s flag with a red Garuda on the yellow background See also: Royal standard Syn. ธงพระครุฑพ่าห์
หมูแดง (n.) roasted red pork
อนุกาชาด (n.) Junior Red Cross
เบญจรงค์ (n.) five primary colours (white, black, green, red and yellow )
รัต (adj.) red
สีชาด (adj.) red Syn. แดง
สีชาด (n.) red Syn. แดง, ชาด
สีแดง (adj.) red Syn. แดง, สีชาด
สีแดง (n.) red Syn. แดง, ชาด, สีชาด
เลือดนก (n.) red Syn. ชาด, สีแดง
แดง (n.) red Syn. ชาด, เลือดนก, สีแดง
มดส้ม (n.) red ant
มดแดง (n.) red ant Syn. มดส้ม
ใบแดง (n.) red card
จีนคอมมิวนิสต์ (n.) Red China See also: People´s Republic of China
จีนแดง (n.) Red China See also: People´s Republic of China Syn. จีนคอมมิวนิสต์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I would like a glass of red wineฉันขอไวน์แดงแก้วหนึ่ง
So you shared interest with him?ดังนั้นคุณมีความสนใจร่วมกันกับเขาหรือ
I think I just figured something outฉันคิดว่าฉันเพิ่งจะคิดอะไรออก
I am always tired after workฉันเหน็ดเหนื่อยเสมอหลังเลิกงาน
Let's take a break, you look tiredหยุดพักกันเถอะ คุณดูเหนื่อยแล้ว
Can I pay for check or credit card?ฉันสามารถจ่ายเป็นเช็คหรือเครดิตการ์ดได้ไหม
I never tired of themฉันไม่เคยเบื่อมันเลย ทำไมเธอถึงจะเบื่อล่ะ
I'm tired of your lecturingฉันเบื่อหน่ายกับคำสั่งสอนของคุณ
I'm tired of waiting for you to tell me I am readyฉันเบื่อหน่ายกับการที่ต้องรอคอยให้คุณบอกกับฉันว่าฉันพร้อมแล้ว
You might get scaredคุณอาจจะกลัว
I'm scared of nothingฉันไม่กลัวอะไรเลย
I thing I would get really boredฉันคิดว่าฉันอาจจะเบื่อจริงๆ
I'm usually very easily bored with buying thingฉันมักจะเบื่อง่ายๆ กับการซื้อของบางอย่าง
Not a man volunteered to do the jobไม่มีใครสักคนอาสาทำงานนี้
He thinks that I am too tired to workเขาคิดว่าฉันเหนื่อยเกินกว่าจะทำงานได้
They were bored tooพวกเขาก็เบื่อด้วยเหมือนกัน
Don't you ever get tired of working?คุณไม่เคยเบื่อกับการทำงานเลยหรือ?
The thing that bothered him most was the fact that…สิ่งที่รบกวนเขามากที่สุดก็คือความจริงที่ว่า...
I'm obviously pleased that you're not scaredฉันดีใจอย่างมากที่คุณไม่กลัว
He retired at the end of last yearเขาเกษียณปลายปีที่แล้ว
You predicted it would happenคุณทำนายว่ามันอาจจะเกิดขึ้น
I get bored very quicklyฉันเบื่อง่ายมาก
It never occurred to meมันไม่เคยเกิดขึ้นกับฉันมาก่อน
He wanted to tell you that you're firedเขาอยากจะบอกคุณว่าคุณถูกไล่ออกแล้ว
She delivered her first childเธอให้กำเนิดลูกคนแรก
Not a man volunteered to do the jobไม่มีใครสักคนรับอาสาทำงานนี้
I am a little bit tired after a long journeyฉันเหนื่อยนิดหน่อยหลังการเดินทางยาวนาน
He ushered the guests to their seatsเขานำแขกไปยังที่นั่ง
I'm tired of my wife's unceasing complaintsฉันเหนื่อยหน่ายกับการบ่นไม่มีหยุดของภรรยา
Because I was too tired and fell asleepเพราะว่าฉันเหนื่อยเหลือเกินและก็ผล็อยหลับไป
Do you accept credit cards?คุณรับบัตรเครดิตหรือเปล่า?
I'm sorry to have bothered youฉันขอโทษด้วยที่รบกวนคุณ
She was injured badly in the accidentเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุนั้น
He hired a workman to repair the fenceเขาจ้างคนงานคนหนึ่งมาซ่อมรั้ว
One third of this area is covered with forestหนึ่งในสามของพื้นที่นี้ถูกปกคลุมด้วยป่า
I'm tired and you'd better start back homeฉันเหนื่อยและคุณก็ควรจะกลับบ้านไปได้แล้ว
Your time has expiredเวลาของคุณหมดแล้ว
He thinks that I am too tired to workเขาคิดว่าฉันเหนื่อยเกินกว่าที่จะทำงาน
He's scared of making mistakesเขากลัวการทำผิดพลาด
I wish I had remembered to set my alarmฉันขอให้ตัวเองจำได้ว่าต้องตั้งนาฬิกาปลุก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, turn red to tempt Snow White.ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงที่จะล่อ ใจสีขาวเหมือนหิมะ
It should be in a conservatory, you in a white frock, with a red rose in your hand, and a violin playing in the distance, and I should be making violent love to you behind a palm tree.มันควรจะเกิดขึ้นที่เรือนปลูกต้นไม้ คุณใส่ชุดขาวถือดอกกุหลาบแดง มีไวโอลินเล่นอยู่ห่างๆ และผมควรจะพลอดรักกับคุณ อย่างเร่าร้อนหลังต้นปาล์ม
Same formality and red tape.ตามระเบียบเเละขั้นตอนเดิม
Political prisoners wearing the red triangle meet those wearing the green triangle:นักโทษการเมืองมีสามเหลี่ยมสีแดง ตรงข้ามกับพวกสามเหลี่ยมเขียว
A red line strikes out the names of the dead.และชื่อที่ถูกขีดฆ่าด้วยสีแดง คือชื่อของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว
I called Castro a Red in 1958 when people like you... were clapping hands over every move he made, and I say it about Deong.{\cHFFFFFF}ผมเรียกว่าคาสโตรสีแดงในปี 1958 เมื่อคนที่ชอบคุณ ... {\cHFFFFFF}ถูกตบมือกว่าทุกการเคลื่อนไหว เขาทำและผมก็บอกว่ามันเกี่ยวกับ Deong
Or to Russia or to Red China either!{\cHFFFFFF}หรือไปยังรัสเซียหรือจีนแดงทั้ง!
Maybe, but when the Red flag goes up tomorrow... and you're dead, it won't matter much, will it?{\cHFFFFFF}Maybe, but when the Red flag goes up tomorrow... {\cHFFFFFF}and you're dead, it won't matter much, will it?
You, you, you and you. Paint him red and then kill him.สีแดงเขาแล้วฆ่าเขา จุ๊ ๆ
They have to paint me red before they chop me.พวกเขามีการวาดฉันสีแดง ก่อนที่พวกเขาสับฉัน
The little red devils, they love toys. May I try one?พวกมันชอบของเล่น ขอลองหน่อย ขอบใจ
What I need is a red zone. It's a simple thing you can take care of.ผมว่าน่าจะทําเป็นเขตห้ามจอด คุณคงทําได้ง่ายๆ

red ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
红豆[hóng dòu, ㄏㄨㄥˊ ㄉㄡˋ, 红豆 / 紅豆] azuki bean; red bean
走资派[zǒu zī pài, ㄗㄡˇ ㄗ ㄆㄞˋ, 走资派 / 走資派] capitalist-roader; person in power taking the capitalist road, a political label often pinned on cadres by the Red Guards during the Cultural Revolution
牛角椒[niú jiǎo jiāo, ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄠ, 牛角椒] Cayenne pepper; red pepper; chili
油松[yóu sōng, ㄧㄡˊ ㄙㄨㄥ, 油松 / 油鬆] Chinese red pine
红萝卜[hóng luó bó, ㄏㄨㄥˊ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛˊ, 红萝卜 / 紅蘿蔔] Chinese red radish (Raphanus sativus var. niger)
仰韶[Yǎng sháo, ㄧㄤˇ ㄕㄠˊ, 仰韶] Yangshao culture (archaeological period with red and black pottery)
仰韶文化[Yǎng sháo wén huà, ㄧㄤˇ ㄕㄠˊ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, 仰韶文化] Yangshao culture (archaeological period with red and black pottery)
血竭[xuè jié, ㄒㄩㄝˋ ㄐㄧㄝˊ, 血竭] dragon's blood (bright red tree resin)
埃德加・斯诺[Āi dé jiā, ㄞ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄚ· Si1 nuo4, 埃德加・斯诺 / 埃德加・斯諾] Edgar Snow (1905-1972), American journalist, reported from China 1928-1941, author of Red Star Over China
红斑[hóng bān, ㄏㄨㄥˊ ㄅㄢ, 红斑 / 紅斑] erythema (pathol.); rash in red patches
红细胞[hóng xì bāo, ㄏㄨㄥˊ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, 红细胞 / 紅細胞] erythrocyte; red blood cell
红血球[hóng xuè qiú, ㄏㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˋ ㄑㄧㄡˊ, 红血球 / 紅血球] erythrocyte; red blood cell
柳绿花红[liǔ lǜ huā hóng, ㄌㄧㄡˇ ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄥˊ, 柳绿花红 / 柳綠花紅] green willow and red flowers; all the colors of spring
[niǔ, ㄋㄧㄡˇ, 杻] handcuffs; red apricot
溶血[róng xuè, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˋ, 溶血] hemolysis (breakdown of red blood cells leading to anemia)
溶血病[róng xuè bìng, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˋ ㄅㄧㄥˋ, 溶血病] hemolytic disease of newborn (breakdown of red blood cells due to alloimmune reaction between mother and fetus)
红肿[hóng zhǒng, ㄏㄨㄥˊ ㄓㄨㄥˇ, 红肿 / 紅腫] inflamed; red and swollen
红包[hóng bāo, ㄏㄨㄥˊ ㄅㄠ, 红包 / 紅包] lit. money wrapped in red as a gift; a bonus payment; a kickback; a bribe
小熊猫[xiǎo xióng māo, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄥˊ ㄇㄠ, 小熊猫 / 小熊貓] lesser panda; red panda; firefox
小红帽[Xiǎo hóng mào, ㄒㄧㄠˇ ㄏㄨㄥˊ ㄇㄠˋ, 小红帽 / 小紅帽] Little Red Riding Hood
[tí, ㄊㄧˊ, 缇 / 緹] orange red silk
排场[pái chang, ㄆㄞˊ ㄔㄤ˙, 排场 / 排場] ostentation; a show of extravagance; grand style; red tape
[sū, ㄙㄨ, 苏 / 蘇] Perilla frutescens (Chinese basil or wild red basil); place name; to revive; used as phonetic in transliteration; abbr. for Soviet Union 蘇維埃|苏维埃 or 蘇聯|苏联, Jiangsu province 江蘇|江苏 and Suzhou city 蘇州|苏州; surname Su
套红[tào hóng, ㄊㄠˋ ㄏㄨㄥˊ, 套红 / 套紅] printing in red (e.g. a banner headline)
小红萝卜[Xiǎo hóng luó bo, ㄒㄧㄠˇ ㄏㄨㄥˊ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙, 小红萝卜 / 小紅蘿蔔] radish (the small red kind)
红毛丹[hóng máo dàn, ㄏㄨㄥˊ ㄇㄠˊ ㄉㄢˋ, 红毛丹 / 紅毛丹] rambutan (Nephelium lappaceum); hairy red pellet fruit
朱粉[zhū fěn, ㄓㄨ ㄈㄣˇ, 朱粉] red lead oxide Pb3O4
杨梅[yáng méi, ㄧㄤˊ ㄇㄟˊ, 杨梅 / 楊梅] red bay tree (Myrica rubra)
红十字会[hóng shí zì huì, ㄏㄨㄥˊ ㄕˊ ㄗˋ ㄏㄨㄟˋ, 红十字会 / 紅十字會] Red Cross (international humanitarian movement)
红旗[hóng qí, ㄏㄨㄥˊ ㄑㄧˊ, 红旗 / 紅旗] red flag
红墨水[hóng mò shuǐ, ㄏㄨㄥˊ ㄇㄛˋ ㄕㄨㄟˇ, 红墨水 / 紅墨水] red ink
红灯[hóng dēng, ㄏㄨㄥˊ ㄉㄥ, 红灯 / 紅燈] red light
红灯区[hóng dēng qū, ㄏㄨㄥˊ ㄉㄥ ㄑㄩ, 红灯区 / 紅燈區] red light district
红辣椒粉[hóng là jiāo fěn, ㄏㄨㄥˊ ㄌㄚˋ ㄐㄧㄠ ㄈㄣˇ, 红辣椒粉 / 紅辣椒粉] red pepper powder; paprika
辣椒酱[là jiāo jiàng, ㄌㄚˋ ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄤˋ, 辣椒酱 / 辣椒醬] red pepper paste; chili sauce
斯诺[Sī nuò, ㄙ ㄋㄨㄛˋ, 斯诺 / 斯諾] Snow (name); Edgar Snow (1905-1972), American journalist, reported from China 1928-1941, author of Red Star Over China
红巾军[hóng jīn jūn, ㄏㄨㄥˊ ㄐㄧㄣ ㄐㄩㄣ, 红巾军 / 紅巾軍] the Red Turbans, peasant rebellion at the end of the Yuan dynasty
林黛玉[Lín Dài yù, ㄌㄧㄣˊ ㄉㄞˋ ㄩˋ, 林黛玉] Lin Daiyu, female character in The Dream of Red Mansions, cousin and thwarted lover of Jia Baoyu 賈寶玉|贾宝玉
一寸光阴一寸金[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, 一寸光阴一寸金 / 一寸光陰一寸金] An interval of time is worth an ounce of gold (俗谚 common saying); free time is to be treasured
淫猥[yín wěi, ˊ ㄨㄟˇ, 淫猥] abominations; whoredoms

red ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカカマス[, akakamasu] (n) red barracuda (Sphyraena pinguis)
アメリカ蝲蛄[アメリカざりがに;アメリカザリガニ, amerika zarigani ; amerikazarigani] (n) (uk) (See 日本ザリガニ) red swamp crayfish (Procambarus clarkii)
ありんす[, arinsu] (exp) variation of "arimasu" used by the prostitutes of the Yoshiwara red light district in the Edo period
ありんすことば[, arinsukotoba] (n) language used by the harlots of the Yoshiwara red light district during the Edo period
イエローイアーエンジェルフィッシュ[, iero-ia-enjierufisshu] (n) yellow-ear angelfish (Apolemichthys xanthotis); Red Sea angelfish
うぐいす餅;鶯餅[うぐいすもち, uguisumochi] (n) (See 餅・もち,餡,青きな粉) mochi filled with red bean paste and topped with green soy flour
えんじ色;臙脂色[えんじいろ, enjiiro] (n) dark red; deep red
お強;御強[おこわ, okowa] (n) (1) (See 赤飯,強飯・こわめし) glutinous rice steamed with red beans or some other ingredient; (2) (arch) trickery; deception
お役所仕事;御役所仕事[おやくしょしごと, oyakushoshigoto] (n) bureaucratic routine; red tape
お萩;御萩[おはぎ, ohagi] (n) rice ball coated with sweetened red beans, soybean flour or sesame
カーマインレッド[, ka-mainreddo] (n) carmine red
カドミウムレッド[, kadomiumureddo] (n) cadmium red
カドミウム赤[カドミウムあか, kadomiumu aka] (n) cadmium red
コチュジャン;コチジャン[, kochujan ; kochijan] (n) gochujang (Korean red chili paste) (kor
コバルト華[コバルトか, kobaruto ka] (n) cobalt bloom; erythrite; erythrine; red cobalt; cobalt ocher
ざくろ鼻;石榴鼻[ざくろばな, zakurobana] (n) (See 鼻瘤) rhinophyma; red swollen nose (often associated with alcoholism)
ストロフルス[, sutorofurusu] (n) strophulus; red gum (skin condition primarily affecting children)
スペイン鯛[スペインだい;スペインダイ, supein dai ; supeindai] (n) (uk) red sea bream (Pagellus bogaraveo)
ソハールサージョンフィッシュ;ソハールサージャンフィッシュ[, soha-rusa-jonfisshu ; soha-rusa-janfisshu] (n) sohal surgeonfish (Acanthurus sohal, species of tang found from the Red Sea to the Persian Gulf); Red Sea surgeonfish; sohal tang
たらば蟹;鱈場蟹;多羅波蟹;鱈場ガニ[たらばがに;たらばガニ(鱈場ガニ);タラバガニ, tarabagani ; taraba gani ( tara ba gani ); tarabagani] (n) (uk) red king crab (Paralithodes camtschaticus)
チゴベニハゼ[, chigobenihaze] (n) Naude's rubble goby (Trimma naudei, an Indo-West Pacific fish species); rubble dwarfgoby; red pygmy-goby
デスジャーディンズセイルフィンタン[, desuja-deinzuseirufintan] (n) Desjardin's sailfin tang (Zebrasoma desjardinii, species of Indian Ocean tang); Indian sail-fin surgeonfish; Red Sea sailfin tang
どら焼き;銅鑼焼き[どらやき, dorayaki] (n) Japanese dessert consisting of two slices of kasutera (sponge cake) with red bean jam in between
パンヤの木[パンヤのき, panya noki] (n) red silk-cotton tree (Bombax ceiba); Indian silk-cotton tree
ブラックサージョンフィッシュ;ブラックサージャンフィッシュ[, burakkusa-jonfisshu ; burakkusa-janfisshu] (n) black surgeonfish (Acanthurus gahhm, species of tang endemic to the Red Sea and the Gulf of Aden in the western Indian Ocean)
マル秘;丸秘[マルひ(マル秘);まるひ(丸秘), maru hi ( maru hi ); maruhi ( maru hi )] (n,adj-no) (refers to the 秘 in a red circle) confidential; secret; classified
ラー油;辣油[ラーゆ(ラー油);らーゆ(辣油);らぜゆ(辣油), ra-yu ( ra-abura ); ra-yu ( ratsu abura ); razeyu ( ratsu abura )] (n) (uk) Chinese red chile oil (chile, chilli) (chi
ランドセル[, randoseru] (n) firm-sided backpack made of leather, etc. (used by Japanese elementary schoolchildren, often red for girls and black for boys) (dut
ルビー蝋虫[ルビーろうむし, rubi-roumushi] (n) red wax scale
レッサーパンダ[, ressa-panda] (n) red panda (Ailurus fulgens); lesser panda
レッド・スキャット;レッドスキャット[, reddo . sukyatto ; reddosukyatto] (n) (See 黒星饅頭鯛) red scat (red morph of the spotted scat, Scatophagus argus)
レッドキャベツ[, reddokyabetsu] (n) red cabbage
レッドシー・バナーフィッシュ[, reddoshi-. bana-fisshu] (n) Red Sea bannerfish (Heniochus intermedius)
レッドシーラクーンバタフライフィッシュ;アラビアチョウハン[, reddoshi-raku-nbatafuraifisshu ; arabiachouhan] (n) diagonal butterflyfish (Chaetodon fasciatus); Red Sea raccoon butterflyfish
レッドデータブック[, reddode-tabukku] (n) Red Data Book (of endangered species)
レッドバックバタフライフィッシュ[, reddobakkubatafuraifisshu] (n) Eritrean butterflyfish (Chaetodon paucifasciatus); crown butterflyfish; Red Sea chevron butterflyfish
万緑一紅[ばんりょくいっこう, banryokuikkou] (n) one red flower standing out in a sea of green vegetation; one item of quality standing out among many; one woman among many men
万緑叢中紅一点[ばんりょくそうちゅうこういってん, banryokusouchuukouitten] (exp) (arch) (See 万緑一紅) one red flower standing out in a sea of green vegetation; one item of quality standing out among many; one woman among many men
[に, ni] (n) red earth (i.e. containing cinnabar or minium); vermilion; (P)
亭主の好きな赤烏帽子[ていしゅのすきなあかえぼし, teishunosukinaakaeboshi] (exp) (arch) (See 烏帽子) Family members should fall into line with the head of the family even if his taste is a little odd, like wearing a red eboshi, which is ordinarily black
Japanese-English: COMDICT Dictionary
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy
あげられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data)
あて先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] redirection
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator
インフレアドインタフェース[いんふれあどいんたふぇーす, infureadointafe-su] infrared interface
ウォークスルー[うおーくするー, uo-kusuru-] (structured) walk-through
クラスタ装置[クラスタそうち, kurasuta souchi] clustered device
クレジットカード与信照会用端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] CAT, Credit Authorization Terminal
クレジットベース[くれじっとべーす, kurejittobe-su] credit-based (flow control mechanism)
コスト削減[コストさくげ, kosuto sakuge] cost reduction
シェアードメモリ[しえあーどめもり, shiea-domemori] shared memory
スプレッドシート[すぷれっどしーと, supureddoshi-to] spreadsheet
スプレッドシートプログラム[すぷれっどしーとぷろぐらむ, supureddoshi-topuroguramu] spreadsheet program
スレッド[すれっど, sureddo] thread
セクタアンテナ[せくたあんてな, sekutaantena] sectored antenna
ソフトセクタ式ディスク[ソフトセクタしきディスク, sofutosekuta shiki deisuku] soft-sectored diskette
ハードセクタ式ディスク[ハードセクタしきディスク, ha-dosekuta shiki deisuku] hard-sectored disk
ハードワイヤード[はーどわいやーど, ha-dowaiya-do] hard-wired
バッテリ駆動[バッテリくどう, batteri kudou] battery-powered (a-no)
フル冗長[フルじょうちょう, furu jouchou] fully redundant
ブレッドボード[ぶれっどぼーど, bureddobo-do] breadboard
マルチスレッディング[まるちすれっでいんぐ, maruchisureddeingu] multithreading
ミラードライブ[みらーどらいぶ, mira-doraibu] mirrored drives
メイト系[メイトけい, meito kei] mate system, redundant system
リダイレクト[りだいれくと, ridairekuto] redirect (vs)
レッドハットリナックス[れっどはっとりなっくす, reddohattorinakkusu] RedHat Linux
レッドブリック[れっどぶりっく, reddoburikku] RedBrick
レディング[れでいんぐ, redeingu] leading
不鮮明[ふせんめい, fusenmei] blurred (an), indistinct
中央そろえ[ちゅうおうそろえ, chuuousoroe] centred
予期しない結果[よきしないけっか, yokishinaikekka] unexpected results, unpredictable results
二重化[にじゅうか, nijuuka] duplication, redundancy
交直両用式計算器[こうちょくりょうようしきけいさんき, kouchokuryouyoushikikeisanki] mains, battery powered calculator
伝達情報量[でんたつじょうほうりょう, dentatsujouhouryou] transinformation (content), transferred information, transmitted information, mutual information
低価格化[ていかかくか, teikakakuka] price reduction
低消費電力状態[ていしょうひでんりょくじょうたい, teishouhidenryokujoutai] reduced power state
優先使用語[ゆうせんしようご, yuusenshiyougo] preferred term
優先使用語をもたないシソーラス[ゆうせんしようごをもたないシソーラス, yuusenshiyougowomotanai shiso-rasu] thesaurus without preferred terms
優先使用語をもつシソーラス[ゆうせんしようごをもつシソーラス, yuusenshiyougowomotsu shiso-rasu] thesaurus with preferred terms
優先語[ゆうせんご, yuusengo] preferred term
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
戸惑う[とまどう, tomadou] Thai: ละล้าละลัง English: be bewildered
整う[ととのう, totonou] Thai: พร้อมแล้ว English: to be prepared
直る[なおる, naoru] Thai: (ซ่อม)หายแล้ว English: to be repaired
製品[せいひん, seihin] Thai: ผลิตภัณฑ์ English: manufactured goods

red ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอปเปิลแดง[n. exp.] (aeppoēn daē) EN: red apple FR: pomme rouge [f]
อั้งเปา[n. exp.] (ang pāo) EN: red enveloppe with a money gift ; lucky money FR:
องุ่นแดง[n. exp.] (a-ngun daēn) EN: red grape FR: raisin noir [m]
ใบแดง[n.] (baidaēng) EN: red marker FR:
ใบแดง[n.] (baidaēng) EN: red card FR: carte rouge [f] ; carton rouge [m]
บะหมี่เกี๊ยวหมูแดง[xp] (bamī kīo mū) EN: egg noodle with wonton and red BBQ pork FR:
บะหมี่หมูแดง[n. exp.] (bamī mūdaēn) EN: Chinese egg noodles with red pork in hot soup ; wheat noodles with Chinese red pork FR:
บัญชีแดง[n. exp.] (banchī daēn) EN: red list FR: liste rouge [f]
บีทรูท[n.] (bītrūt) EN: beetroot ; table beet ; garden beet ; red beet ; golden beet ; beet FR: betterave potagère [f]
โบแดง[n. exp.] (bō daēng) EN: red ribbon ; blue ribbon FR: ruban rouge [m]
บัวแดง[n. exp.] (būa daēng) EN: red lotus FR:
บัวเผื่อน[n.] (būa pheūoen) EN: Nymphaea nouchali ; red and blue water lily ; blue star water lily ; star lotus ; Nymphaea stellata FR: Nymphaea nouchali
บัวสาย[n. exp.] (būa sāi) EN: Red indian water lily ; water lilly ; Nymphaea lotus ; Nymphaea pubescens FR: Nymphaea pubescens
ชบาแดง[n. exp.] (chabā daēng) EN: Chinese Rose ; Rose Mallow ; red hibiscus FR: hibiscus rouge [m]
ชาวกะเหรี่ยงแดง[n. prop.] (chāo Karīen) EN: Red Karen ; Kayah ; Karenni FR:
ชาด[n.] (chāt) EN: cinnabar ; annatto ; rouge ; vermilion ; bright red ; maroon FR:
แดง[adj.] (daēng) EN: red FR: rouge
แดงฉาน[X] (daēng chān) EN: pool of red ; bathed in red ; dazzling red FR:
แดงแจ๊ด[adj.] (daēng jaēt) EN: bright red FR: rouge intense
แดงก่ำ[v. exp.] (daēng kam) EN: be red ; be flushed ; be bright red ; be intense red ; be ruddy FR:
แดงเข้ม[adj.] (daēng khem) EN: crimson ; deep red ; maroon FR: cramoisi
แดงเลือดนก[adj.] (daēng leūat) EN: vermilion ; bright red ; scarlet FR: vermillon ; cramoisi
แดงสด [adj.] (daēng sot) EN: vermilion ; bright red ; scarlet FR: vermillon ; écarlate
แดงเถือก[adj.] (daēng theūa) EN: red all over ; bloody FR:
ดำแดง[adj.] (damdaēng) EN: reddish black ; brown ; dark red ; tan FR: mordoré
ดาวทะเลปุ่มแดง[n. exp.] (dāothalē pu) EN: Red-knobbed starfish ; Red spine star ; African sea star ; African red knob sea star ; Linck's starfish ; Protoreaster lincki FR: Protoreaster lincki
ดาวยักษ์แดง[n. exp.] (dāo yak daē) EN: Red giant star FR: géante rouge [f]
ดาวยักษ์สีแดง[n. exp.] (dāo yak sī ) EN: Red giant star FR: géante rouge [f]
ดาวยักษ์ใหญ่แดง[n. exp.] (dāo yak yai) EN: Red supergiant star FR:
ดาวยักษ์ใหญ่สีแดง[n. exp.] (dāo yak yai) EN: Red supergiant star FR:
ดาดตะกั่ว [n.] (dāttakūa) EN: Red ivy ; Red flame ivy FR:
ดินแดง[n.] (dindaēng) EN: laterite ; red iron oxide FR: latérite [f] ; sol rougeâtre [m]
ดินลูกรัง[n. exp.] (din lūkrang) EN: laterite ; red earth FR: latérite [f] ; terre rougeâtre [m]
ด้วงลาน[n. exp.] (dūang lān) EN: Red palm weevil ; Red-stripes palm weevil ; Asian palm weevil ; Sago palm weevil FR:
ด้วงงวงช้างแดง[n. exp.] (dūang ngūan) EN: Red Forest Weevil FR:
ด้วงงวงมะพร้าว[n. exp.] (dūang ngūan) EN: Red palm weevil ; Red-stripes palm weevil ; Asian palm weevil ; Sago palm weevil FR:
ด้วงสาคู[n. exp.] (dūang sākhū) EN: Red palm weevil ; Red-stripes palm weevil ; Asian palm weevil ; Sago palm weevil FR:
ฝ่าไฟแดง[v. exp.] (fā fai daēn) EN: run a red light ; jump the lights FR: brûler un feu rouge ; griller un feu rouge (fig.)
ไฟแดง[n. exp.] (fai daēng) EN: red light ; travel light FR: feu rouge [m]
ฝรั่งขี้นก[n. exp.] (farangkhīno) EN: feijoa ; pineapple guava ; small red guava FR:

red ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
feuerrot {adj}blazing red
Kupferrot {n}copper red
fuchsrot {adj}foxy red
knallrot {adj}glaring red
Rotdorn {m} [bot.]pink hawthorn; red haw
über {prp; +Akkusativ} | über die Ausstellung reden | ein Artikel über Online-Wörterbücherabout | to talk about the exhibition | an article about/on online dictionaries
Abrisskarte {f}scored card
Abyssinische Ohreule {f} [ornith.]Abyssinian Long-eared Owl
Akkreditierung {f} (eines Botschafters)accreditation (of an ambassador)
erworben {adj} | erworbene Eigenschaftenacquired | acquired characteristics
Mitversicherte {m,f}; Mitversicherteradditional insured
Admiral {m} [zool.]red admiral
Salvadoribussard {m} [ornith.]African Red-tailed Buzzard
Agrarkredit {m}agricultural credit
Aids {n} [med.]AIDS; Aids (acquired immune deficiency syndrome)
Alaschanrotschwanz {m} [ornith.]Przewalski's Redstart
amber; bernsteinfarben {adj}amber; amber-coloured
amethystfarben {adj}amethyst; amethyst-coloured
Amurfalke {m} [ornith.]Eastern Red-footed Krestel
Anfahren {n} | das Anfahren am Berg üben | Anfahren mit reduzierter Spannung [electr.]starting | to practise a hill start | partial voltage starting
Angst {f} | aus Angst vor | Angst haben vorfear; angst | for fear of | to be afraid of; to be scared of
Weißzügel-Fliegenstecher {m} [ornith.]White-lored Tyrannulet
Brauenfliegenstecher {m} [ornith.]Mouse-coloured Tyrannulet
Rotschnabel-Fliegenstecher {m} [ornith.]Red-billed Tyrannulet
Rückschein {m}answer registered
Polarbirkenzeisig {m} [ornith.]Arctic Redpoll (Carduelis hornemanni)
Bebauungsplangebiet {n}area covered by a binding land-use plan
Arfakalori {m} [ornith.]Whiskered Lorikeet
Arfakhonigfresser {m} [ornith.]Mountain Red-headed Honeyeater
Panzerrohr {n}armoured conduit
Panzerrohrgewinde {n} (PG)armoured conduit thread
Übereinkommen {n} über Leitlinien für öffentlich unterstützte ExportkrediteArrangement Guidelines for Officially Supported Export Credits
Artenschutzabkommen {n}Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
Verabredung {f} | Verabredungen
Übernahme {f} des Ausfallrisikosassumption of credit risk
Australischer Gleitaar {m} [ornith.]Australian Black-shouldered Kite
Sydneysperber {m} [ornith.]Australian Collared Sparrow Hawk
automatische Anrufwiederholung {f}automatic redialing
Backenbart {m} | mit einem Backenbartwhisker; whiskers | whiskered
Baggergut {n}dredged material

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า red
Back to top