ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bureaucracy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bureaucracy*, -bureaucracy-

bureaucracy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bureaucracy (n.) ระบบบริหารที่มีพิธีรีตรอง
English-Thai: HOPE Dictionary
bureaucracy(บิวรอค'ระซี) n. การปกครองระบบเจ้าขุนมูลนาย,กลุ่มของข้าราชการ,กลุ่มของนักบริหาร,ระบบบริหารที่มีพิธีรีตองมากเกินไป, Syn. civil service,red tape
English-Thai: Nontri Dictionary
bureaucracy(n) การปกครองระบบเจ้าขุนมูลนาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bureaucracy๑. อำมาตยาธิปไตย๒. ระบบข้าราชการประจำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bureaucracyระบบราชการ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, but there's like an ocean of bureaucracy of briefs and appeals between me and that bad guy taking his last breath.ไม่ใช่ แต่มันเหมือนมหาสมุทรแห่ง กฎระเบียบของการเป็นทนาย ผมไม่ใช่คนที่เอาลมหายใจสุดท้ายของเขาไป
Now it seems like it's all bureaucracy and no mission.ตอนนี้ดูเหมือนมันจะเป็นราชการ ไม่มีภารกิจ
There is a very clear bureaucracy when it comes to photocopies, and you seem to think that these procedures don't apply to your students.พอมีเรื่อง นายก็คิดว่าเด็กของนาย ไม่ต้องทำตามกฏ
Yeah, the bureaucracy around here is crazy.การทำงานกับที่นี่, ค่อนข้างวุ่นวาย
Chinese bureaucracy is very thorough.ระบบราชการของจีนมันละเอียดมากค่ะ
Bureaucracy has never worked that fast before.ระเบียบบริหารไม่เคย ทำงานเร็วเท่านี้มาก่อน
Bureaucracy, oversight, rules of conduct, None of it applies in my world.ระบบราชการ การควบคุมดูแล กฎการปฎิบัติ
God bless tacky American bureaucracy.ขอคุณพระคุ้มครอง เพื่อนพนักงานของรัฐทุกท่าน
I have black belt in bureaucracy.ผมได้สะพายสีดำในกองราชการนะ นั่นโกกอลเหรอ?
Members of an interned world, too long have we suffered bureaucracy, a corpulent infant with which the masses have greedily procreated.สมาชิกแห่งโลกอินเตอร์เน็ต เราทนทรมานกับหน่วยราชการ นานเกินไปแล้ว
Yeah, sorry about that. I was being ground down by a trivial bureaucracy.อ๋อ,เรื่องนั้นฉันขอโทษ.ฉันกำลังแย่เพราะระบบบริหารที่น่าเบื่อ.
There's a lot of bureaucracy, red tape..มีระบบราชการ ข้อบังคับเยอะแยะ..

bureaucracy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宦门[huàn mén, ㄏㄨㄢˋ ㄇㄣˊ, 宦门 / 宦門] family of officials; family with connections to the bureaucracy (i.e. the middle classes in imperial China)
官僚主义[guān liáo zhǔ yì, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄠˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 官僚主义 / 官僚主義] bureaucracy
官场[guān chǎng, ㄍㄨㄢ ㄔㄤˇ, 官场 / 官場] officialdom; bureaucracy
宦海[huàn hǎi, ㄏㄨㄢˋ ㄏㄞˇ, 宦海] officialdom; bureaucracy

bureaucracy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビューロクラシー[, byu-rokurashi-] (n) bureaucracy
中央官庁[ちゅうおうかんちょう, chuuoukanchou] (n) central government agencies; central bureaucracy
[かん, kan] (n) government service; the bureaucracy
官僚主義[かんりょうしゅぎ, kanryoushugi] (n) bureaucracy
官僚制[かんりょうせい, kanryousei] (n) bureaucracy
官僚機構[かんりょうきこう, kanryoukikou] (n) bureaucratic organization; bureaucracy
脱官僚[だつかんりょう, datsukanryou] (n) debureaucratization; curtailing the power of the bureaucracy
官僚[かんりょう, kanryou] (n) bureaucrat; bureaucracy; (P)
官界[かんかい, kankai] (n) bureaucracy; (P)
縦割行政;縦割り行政[たてわりぎょうせい, tatewarigyousei] (n) vertically segmented administrative system; overcompartmentalized bureaucracy; system in which interministerial rivalry diminishes overall efficiency; (bureaucratic) sectionalism; interministerial rivalry; bureaucratic fiefdoms

bureaucracy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[n. exp.] (ammāttayāth) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; elitist bureaucracy ; government by civil servants FR: bureaucratie [f]
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย[n. exp.] (kotmāi kīo ) EN: laws and regulations in Thai bureaucracy FR:
ระบบองค์กรของรัฐ[n. exp.] (rabop ongkø) EN: bureaucracy FR:
ระบบราชการ[n. exp.] (rabop rātch) EN: bureaucracy FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bureaucracy
Back to top