ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abut

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abut*, -abut-

abut ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abut (vt.) ชิด See also: ติดกันกับ, จด
abut (vi.) ชิด See also: ติดกัน, จด Syn. adjoin, border on
abut against (phrv.) ติดกับ See also: ชิดกับ, ชิด, จรด, จด
abut on (phrv.) ติดกับ See also: ชิดกับ, ชิด, จรด, จด Syn. border on, verge on
abutment (n.) การติดกัน
abutment (n.) เครื่องรับน้ำหนัก See also: เครื่องค้ำ, เครื่องยัน
English-Thai: HOPE Dictionary
abut(อะบัท') vt.,vi. จด, ชิด, ติดกัน, ยัน,ค้ำ, Syn. border, join)
abutment(อะบัท' เมินทฺ) n. ที่ค้ำ, แรงค้ำ, ส่วนที่จดกัน, Syn. an abutting)
abuttal(อะบัท' ทัล) เขตแดน., Syn. abuttals
abutter(อะบัท' เทอะ) n. ผู้ที่มีที่ดินติดกัน (who owns adjacent land)
English-Thai: Nontri Dictionary
abut(vi) ติดต่อกับ,จด,ประชิด,ติดกัน
abutment(n) ตัวค้ำ,สิ่งรองรับ,สิ่งที่จดกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abutmentหลักยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
abuttalsแนวเขตที่ดินที่ติดต่อกับที่ดินอื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abutilon Indicum Sweetฟันสี(พืช) [การแพทย์]
abutmentabutment, ตอม่อริม (สะพาน), ฐานยัน (เขื่อน) [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why ask abut Jae-kyung?นี่ ถามถึงเจเคียงทำไม?
My small rectory abuts her estate,บ้านผมอยู่ติดกับที่ดินของท่าน
Ms. Walker, your break is abutting the 25-minute mark.คุณวอล์คเกอร์ คุณพักมาเกือบ 25 นาทีแล้วนะ
Most shield erosion occurs on the posterior side abutting the retro-boosters.ส่วนใหญ่พังทลายโล่เกิดขึ้น ที่ด้านหลังจรดย้อนยุคดีเด่น

abut ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qǐng, ㄑㄧㄥˇ, 苘] Indian mallow (Abutilon theophrasti); Indian hemp (cannabis)
苘麻[qǐng má, ㄑㄧㄥˇ ㄇㄚˊ, 苘麻] Indian mallow (Abutilon theophrasti); Indian hemp (cannabis)
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, 囧] variant of 冏, velvetleaf (Abutilon avicennae), plant of the jute family; bright; used as emoticon ("smiley") meaning sad :-(, depressed or frustrated
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, 冏] velvetleaf (Abutilon avicennae), plant of the jute family; bright

abut ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イカの甲;烏賊の甲[イカのこう(イカの甲);いかのこう(烏賊の甲), ika nokou ( ika no kabuto ); ikanokou ( ika no kabuto )] (n) cuttlebone
エラブトキシン[, erabutokishin] (n) erabutoxin
キャブタイヤケーブル[, kyabutaiyake-buru] (n) cab-tyre cable
サブタイトル[, sabutaitoru] (n) subtitle; (P)
サブタイプ[, sabutaipu] (n) {comp} subtype
サブテーマ[, sabute-ma] (n) subtopic (wasei
サブティーン[, sabutei-n] (n) subteen
サブトラック[, sabutorakku] (n) subtrack
シアン化物[シアンかぶつ, shian kabutsu] (n) cyanide
たぶたぶ[, tabutabu] (adv-to) (1) (on-mim) brimming; full to the point of overflowing; (2) (See ゆったり・2,ぶかぶか,だぶだぶ・1) loose; baggy
だぶつく[, dabutsuku] (v5k,vi) (1) (See たぶたぶ・2,ぶかぶか,たぷたぷ,ぶよぶよ) to be too large; to be baggy; to be flabby; (2) (See たぶたぶ・1) to have a glut
テルル化物[テルルかぶつ, teruru kabutsu] (n,adj-f) telluride
フッ化物;弗化物[フッかぶつ(フッ化物);ふっかぶつ(弗化物), futsu kabutsu ( futsu bakemono ); fukkabutsu ( futsu bakemono )] (n) fluoride
ヨウ化物;沃化物[ヨウかぶつ(ヨウ化物);ようかぶつ(沃化物), you kabutsu ( you bakemono ); youkabutsu ( yoku bakemono )] (n) iodide
一水和物[いっすいわぶつ, issuiwabutsu] (n) mono-hydrate
一重瞼;一重まぶた[ひとえまぶた, hitoemabuta] (n) single-edged eyelid
上瞼[うわまぶた, uwamabuta] (n) upper eyelid
下物[かぶつ, kabutsu] (n) drinking feast
下瞼[したまぶた, shitamabuta] (n) lower eyelid
不消化物[ふしょうかぶつ, fushoukabutsu] (n) indigestible materials
二重まぶた;二重瞼[ふたえまぶた, futaemabuta] (n) double-edged eyelid
亜炭化物[あたんかぶつ, atankabutsu] (n) subcarbide
兜(P);冑;甲;胄(iK)[かぶと, kabuto] (n) helmet (of armor, armour); headpiece; (P)
兜頭巾[かぶとずきん, kabutozukin] (n) helmet-shaped hood
兜魚;冑魚[かぶとうお;カブトウオ, kabutouo ; kabutouo] (n) (1) (uk) large-headed midnight fish (Poromitra crassiceps); (2) (See 甲冑魚) armored fish; armoured fish
勝って兜の緒を締めよ[かってかぶとのおをしめよ, kattekabutonoowoshimeyo] (exp) (obs) You must keep up your guard even after a victory
化学添加物[かがくてんかぶつ, kagakutenkabutsu] (n) (See 食品添加物) chemical additives
南無阿弥陀仏[なむあみだぶつ, namuamidabutsu] (exp) {Buddh} I sincerely believe in Amitabha; Lord have mercy on me
吐瀉物[としゃぶつ, toshabutsu] (n) vomit and excreta
平和部隊[へいわぶたい, heiwabutai] (n) the Peace Corps
座布団(P);座蒲団;座ぶとん;坐蒲団[ざぶとん, zabuton] (n) (See 布団) zabuton (flat floor cushion used when sitting or kneeling; usu. rectangular); (P)
座布団を当てる[ざぶとんをあてる, zabutonwoateru] (exp,v1) to sit on a cushion
手甲;手っ甲[てっこう;てこう(手甲), tekkou ; tekou ( te kabuto )] (n) covering for the back of the hand and wrist
放射性降下物[ほうしゃせいこうかぶつ, houshaseikoukabutsu] (n) radioactive fallout
有価物[ゆうかぶつ, yuukabutsu] (n) valuables
架台[かだい, kadai] (n) stand; frame; abutment
橋台[きょうだい, kyoudai] (n) bridge abutment
混合酸化物燃料[こんごうさんかぶつねんりょう, kongousankabutsunenryou] (n) mixed plutonium and uranium oxides fuel; MOX
添加物[てんかぶつ(P);てんかもの, tenkabutsu (P); tenkamono] (n) addition; additive; appendix; (P)
溶媒和物[ようばいわぶつ, youbaiwabutsu] (n) solvate
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サブタイプ[さぶたいぷ, sabutaipu] subtype
タブ停止位置[たぶていしいち, tabuteishiichi] tabulation stop
付加物理表現[ふかぶつりひょうげん, fukabutsurihyougen] additional physical rendition, PD PR

abut ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จรด[v.] (jarot) EN: reach ; stretch to ; touch ; abut FR: diriger vers ; porter à
จด[v.] (jot) EN: be contiguous ; adjoin ; border ; touch ; abut ; reach out to ; be in contact with FR: être limitrophe ; border ; se toucher
ชบาโคม[n. exp.] (chabā khōm) EN: Abutilon megapotamicum FR: Abutilon megapotamicum
ชินบุตร[n.] (chinnabut) EN: monk ; disciple of the Buddha FR:
จรด[adj.] (jarot) EN: abutting ; joined with ; touching against ; contiguous with FR:
กะบุด[n.] (kabut) EN: Macaca nemestrina FR: Macaca nemestrina
ครอบตลับ[n.] (khrøptalap) EN: Abutilon indicum FR: Abutilon indicum
ก่องข้าวดอย[n. exp.] (køng khāo d) EN: Abutilon sinense FR: Abutilon sinense
ก่องข้าวหลวง[n. exp.] (køng khāo l) EN: Abutilon persicum FR: Abutilon persicum
กุลบุตร[n.] (kunlabut) EN: good son ; youth who is worthy of respect ; son in a well-to-do family FR:
มะก่องข้าว[n. exp.] (makǿng khāo) EN: Abutilon FR: Abutilon
มะก่องข้าว[n. exp.] (makǿng khāo) EN: Abutilon indicum FR: Abutilon indicum
หน้าบูด[v.] (nābūt) EN: frown ; scowl ; look glum FR:
หน้าบูด[adj.] (nābūt) EN: frowning FR:
หน้าบูดหน้าบึ้ง[adj.] (nābūt-nābeu) EN: sour FR:
หน้าบูดหน้าเบี้ยว [adj.] (nābūt nā bī) EN: wry FR:
ปิยบุตร แสงกนกกุล[n. prop.] (Piyabut Saē) EN: Piyabutr Saengkanokkul FR: Piyabutr Saengkanokkul
สัตตบุษย์[n.] (sattabut) EN: sacred lotus FR:
เทพบุตร[n.] (thēpphabut) EN: god ; deity ; divinity ; angel ; prince charming FR: dieu [m] ; ange [m]
เทวบุตร[n.] (thēwabut) EN: FR: ange [m]
อุดมเดช สีตบุตร[n. prop.] (Udomdet Sīt) EN: Udomdej Sitabutr FR: Udomdej Sitabutr
ยักเพรีย[n.] (yakphrīa) EN: Abutilon hirtum FR:

abut ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anlieger {m}abutter
Stirnfläche {f}abutting face

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abut
Back to top