ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

professionalize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *professionalize*, -professionalize-

professionalize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
professionalize (vt.) ทำให้เป็นมืออาชีพ Syn. professionalise

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า professionalize
Back to top