ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

professionalisation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *professionalisation*, -professionalisation-

professionalisation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
professionalisation (n.) การเป็นมืออาชีพ Syn. professionalisation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า professionalisation
Back to top