ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

professionalise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *professionalise*, -professionalise-

professionalise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
professionalise (vt.) ทำให้เป็นมืออาชีพ Syn. professionalize

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า professionalise
Back to top