ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

legionnaire

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *legionnaire*, -legionnaire-

legionnaire ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
legionnaire (n.) ทหารในกอง
English-Thai: HOPE Dictionary
legionnaire(ลีจะแนรฺ') n.สมาชิกของlegion
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Legionnaires' Diseaseโรคเลอจิอองแนร์ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There was a problem at the clinic. A former legionnaire was involved.มีปัญหาที่คลินิกเป็น อดีตลูกจ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
All Mr. Wise wants from me is to make him a legionnaire again.ทั้งหมดนายฉลาดต้องการจากฉัน คือการทำให้เขาเป็นลูกจ้างอีกครั้ง
Legionnaire's could, and cause delirium.Legionnaire อาจทำให้เพ้อคลั่ง
The Legionnaire.- ค่อยๆพูดกันก็ได้น่า

legionnaire ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
军团菌病[jūn tuán jūn bìng, ㄐㄩㄣ ㄊㄨㄢˊ ㄐㄩㄣ ㄅㄧㄥˋ, 军团菌病 / 軍團菌病] legionnaires' disease

legionnaire ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
レジオネラ症[レジオネラしょう, rejionera shou] (n) Legionnaire's disease
レジオネラ菌[レジオネラきん, rejionera kin] (n) Legionella pneumophila (bacteria that causes Legionnaires' disease)
在郷軍人病[ざいごうぐんじんびょう, zaigougunjinbyou] (n) Legionnaires' disease

legionnaire ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Legionärskrankheit {f}Legionnaire's disease

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า legionnaire
Back to top