ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

proprietary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *proprietary*, -proprietary-

proprietary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
proprietary (adj.) ซึ่งเป็นของผู้ครอบครอง
proprietary (n.) เจ้าของ Syn. proprietor
English-Thai: HOPE Dictionary
proprietary(พระไพร'อิเทอรี) adj. เกี่ยวกับเจ้าของ,เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์,ผลิตหรือขายได้โดยผู้เป็นเจ้าของเท่านั้น,เกี่ยวกับผู้ถือสิทธิบัตร. n. เจ้าของ,กลุ่มเจ้าของ,กรรมสิทธิ์,สิ่งที่ครอบครอง,ยาขึ้นทะเบียน., See also: proprietarily adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
proprietary(adj) ซึ่งมีเจ้าของ,ซึ่งจดทะเบียน,ซึ่งมีกรรมสิทธิ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
proprietary rightสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีกรรมสิทธิ์ (v.) have a proprietary right See also: possess, have possession, own Syn. มีสิทธิ์, มีสิทธิ
มีสิทธิ (v.) have a proprietary right See also: possess, have possession, own Syn. มีสิทธิ์
มีสิทธิ์ (v.) have a proprietary right See also: possess, have possession, own Syn. มีสิทธิ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He says he's established a proprietary line in the Ops Room.เขาบอกว่าเขาได้จัดสายส่วนตัวที่ปลอดภัยไว้ ในห้องปฏิบัตการ
There's a proprietary K-band running.มีสิทธ์ได้แล้ว... ช่องสัญญาณเค ใช้ได้อยู่
Mr. Purcell shared proprietary information with ms. Hewes.คุณเพอร์เซลได้แชร์ข้อมูลของเค้า ให้กับคุณฮิวส์
Mr. Purcell,could you please explain to the court why you thought it necessary to divulge the proprietary information in question?คุณเพอร์เซล,กรุณาอธิบายต่อศาลด้วยว่า ทำไมคุณถึงเปิดเผยความลับที่เป็นข้อมูล ของคุณออกมา
He wants you to call him on a proprietary line so he can upload the data.เขาต้องการให้คุณโทรหาเขาในสายส่วนตัว เพื่อเขาจะได้อัพโหลดข้อมูลมาให้
I have some proprietary kind of selfishness about my own formula.ผมเป็นเจ้าของสูตร ประเภทที่เห็นแก่ตัว เกี่ยวกับสูตรของผมที่เป็นผู้คิดค้นมันขึ้นมา
It looks like he was using a proprietary algorithm several grades above military-grade encryption.พรอทพิเอทารี อัลกอรึธึม สูงกว่าการเข้ารหัสของทหารหลายระดับ
That's proprietary software.ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์นั่น
Which means he's got access to proprietary company information.ข้อมูลทรัพย์สินของบริษัท
CSU identified it as a proprietary formula made exclusively for the Wessex hotel.CSU บอกได้ว่า มันเป็นสูตรจำเพาะ สั่งทำพิเศษสำหรับโรงแรม เวสเซ็กส์
You've been accessing proprietary martin/charles data.คุณเข้าถึงข้อมูลการลงทุน ของมาร์ติน ชาร์ล
You know, it's very rare not to feel proprietary when involved in an intimate relationship.หายากมากที่จะไม่ รู้สึกเป็นเจ้าของ เมื่อมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน

proprietary ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
专有[zhuān yǒu, ㄓㄨㄢ ㄧㄡˇ, 专有 / 專有] exclusive; proprietary

proprietary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
プロプライエタリ[, puropuraietari] (n) {comp} proprietary
独自開発[どくじかいはつ, dokujikaihatsu] (adj-no,vs) independently developed; proprietary
管理会社[かんりがいしゃ, kanrigaisha] (n) proprietary company
特許[とっきょ, tokkyo] (n,adj-no) (1) patent; special permission; licence (license); concession; franchise; charter; (adj-f) (2) proprietary; (P)
独自[どくじ, dokuji] (adj-na,adj-no,n) original; peculiar; characteristic; proprietary; (P)
私的[してき, shiteki] (adj-na,n) personal; private; proprietary; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
プロプライエタリ[ぷろぷらいえたり, puropuraietari] proprietary
特許[とっきょ, tokkyo] patent, special permission, concession, , proprietary (a-no)
独自[どくじ, dokuji] proprietary (a-no)
私的[してき, shiteki] personal, private, proprietary

proprietary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรรมสิทธิ์[n.] (kammasit) EN: right of ownership ; property right ; proprietary right ; title ; ownership ; seisin FR:

proprietary ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Markenartikel {m}proprietary article
Markenfabrikat {n}proprietary make

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า proprietary
Back to top