ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obsessed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obsessed*, -obsessed-

obsessed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obsessed (adj.) ซึ่งลุ่มหลง See also: ซึ่งหลงใหล Syn. enamored, fascinated Ops. repelled, repulsed
obsessed (adj.) ถูกครอบงำทางจิตใจ See also: โดนผีสิง Syn. compulsive, single-minded
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระเหี้ยนกระหือรือ (v.) be obsessed with ambition See also: be zealous, be fervid, be wild with ambition, be overweeningly ambitious
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He's obsessed with youเขาหลงใหลในตัวคุณมั้ง

obsessed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
痴迷[chī mí, ㄔ ㄇㄧˊ, 痴迷] infatuated; obsessed
着魔[zháo mó, ㄓㄠˊ ㄇㄛˊ, 着魔 / 著魔] obsessed; bewitched; enchanted; as if possessed

obsessed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マイブーム[, maibu-mu] (n) something that a person is currently obsessed with or fascinated by (wasei
取り付かれる;取りつかれる;取り憑かれる;取付かれる[とりつかれる, toritsukareru] (v1) to become obsessed with; to be possessed (by spirits, etc.); to be obsessive compulsive (OCD)
耽る(P);耽ける(io)[ふける, fukeru] (v5r,vi) (1) to indulge in; to give oneself up to; to be obsessed by; (aux-v) (2) (See 読み耽ける) to be engrossed in; to be lost in; to be absorbed in; (P)

obsessed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เห่อ[v.] (hoē) EN: be crazy about ; follow a craze ; be raving mad ; be mad about/on ; be obsessed FR:
กระเหี้ยนกระหือรือ[v.] (krahīenkrah) EN: be obsessed with ambition FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obsessed
Back to top