ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

holder

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *holder*, -holder-

holder ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
holder (n.) เจ้าของ Syn. owner, possessor, proprietor
holder (n.) ด้าม See also: ที่จับ
English-Thai: HOPE Dictionary
holder(โฮล'เดอะ) n. ที่ยึด,ผู้ยึด,เจ้าของ,ผู้ครอบครอง, See also: holdership n., Syn. possessor owner
English-Thai: Nontri Dictionary
holder(n) ผู้ถือหุ้น,ด้ามถือ,ผู้ครอบครอง,เจ้าของ,ผู้เช่า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
holderผู้ทรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Holder in due courseผู้ทรงตั๋วแลกเงินโดยชอบ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มือ (n.) holder See also: stakeholder Syn. ขา
มหาบัณฑิต (n.) holder of a master´s degree See also: Master (of science, engineering, medicine)
กระจุ๊บ (n.) lamp holder See also: electric light socket Syn. กระจุบ
กระหัด (n.) householder Syn. ผู้ครองเรือน
ครองเรือน (v.) be a householder
คฤหัสถ์ (n.) householder See also: layman, laity Syn. ฆราวาส Ops. สงฆ์, พระภิกษุ
ผู้ครองเรือน (n.) householder
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd rather you didn't. There are still some things that are-- l'm the world-record holder in chewing gum.อย่าดีกว่า มันยังมีอย่างอื่นอีก
We have last year's North American champion and holder of the Canadian cup,เรามีปีที่แล้ว แชมป์ทวีปอเมริกาเหนือ และผู้ถือ จากถ้วยแคนาดา
I'm a black belt holder of Taekwondo. You know.ฉันเทควันโดสายดำนะ นายรู้รึเปล่า
My mom died ten years ago, and he still keeps her toothbrush on the holder by their sink.พ่อฉันก็เหมือนกัน แม่ฉันเสียไปสิบปีแล้ว เขายังเก็บแปรงสีฟันของแม่ไว้เลย
And only the holder of the dagger is aware of what's happened.มีแต่ผู้ถือกริชนี้เท่านั้น ที่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
A business card holder by Lita S.ที่เก็บนามบัตรจากลิต้า เอส
Further, the holder of the television will never be targeted by Velma.ที่มากกว่านั้นผู้ที่ถือทีวี จะไม่ถูกเวลม่าโจมตี
Half-a-million-dollar sunglasses, a solid-gold toilet-brush holder --แว่นกันแดดราคา ครึ่งล้านดอลล่าร์ ด้ามจับแปรงขัดห้องน้ำเลี่ยมทอง
I was prepared to give James Holder a chance to right his wrongs, but this Deadshot has no morality, no honor, no code.ผมคิดไว้ว่าจะให้โอกาสแก่เจมส์ โฮล์เดอร์ ในการแก้ไขสิ่งเลวทรามของเขา แต่ "เดดช็อต" นั้นไร้ศีลธรรม ไร้เกียรติ ไร้กฏเกณฑ์
Tell them I say hi. Got ballistics back on the Holder murder.บอกพวกเขาด้วยนะว่าสวัสดี เราได้วิถีกระสุนย้อนกลับไปหาตัวคนยิง
The police will not comment if there's a connection between Mr. Rasmussen's death and the murder of James Holder a few nights ago.ตำรวจจะไม่แสดงความเห็น ถ้าเกิดเกี่ยวกับการเชื่อมโยง ระหว่างการตายของคุณรัสมุสเซน และการฆาตกรรม เจมส์#8203;
Can we find out who the account holder is?เราหาได้มั้ยว่าใครเป็นเจ้าของบัญชี?

holder ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
铺首[pū shǒu, ㄆㄨ ㄕㄡˇ, 铺首 / 鋪首] holder for door knocker
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 爵] nobility; (ancient wine holder with 3 legs and loop handle)
持卡人[chí kǎ rén, ㄔˊ ㄎㄚˇ ㄖㄣˊ, 持卡人] cardholder
会士[huì shì, ㄏㄨㄟˋ ㄕˋ, 会士 / 會士] member of religious order; penitent; frater; translation of French agregé (holder of teaching certificate)
持有人[chí yǒu rén, ㄔˊ ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ, 持有人] holder
散户[sǎn hù, ㄙㄢˇ ㄏㄨˋ, 散户 / 散戶] individual (shareholder); the small investor
住户[zhù hù, ㄓㄨˋ ㄏㄨˋ, 住户 / 住戶] inhabitant; householder
捍卫者[hàn wèi zhě, ㄏㄢˋ ㄨㄟˋ ㄓㄜˇ, 捍卫者 / 捍衛者] proponent; supporter; upholder
笔杆[bǐ gǎn, ㄅㄧˇ ㄍㄢˇ, 笔杆 / 筆桿] the shaft of a pen or writing brush; pen-holder; pen
股东[gǔ dōng, ㄍㄨˇ ㄉㄨㄥ, 股东 / 股東] stockholder
贮存管[zhù cún guǎn, ㄓㄨˋ ㄘㄨㄣˊ ㄍㄨㄢˇ, 贮存管 / 貯存管] storage container for liquid or gas; gas holder

holder ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シガレットホールダー[, shigarettoho-ruda-] (n) cigarette holder
データホルダー[, de-tahoruda-] (n) copy holder (wasei
優先株主[ゆうせんかぶぬし, yuusenkabunushi] (n) holder of preferred stock
名主[みょうしゅ, myoushu] (n) (arch) (See 名田・みょうでん) nominal holder of an allocated rice field (ritsuryo system)
執金鋼[しっこんごう, shikkongou] (n) Diamond Holder (name of a Buddhist celestial being)
孔雀妙王[くじゃくみょうおう, kujakumyouou] (n) {Buddh} Mayuri Vidya-raja; holder of the mantras
抵当権者[ていとうけんしゃ, teitoukensha] (n) mortgagee; loan holder
特許主[とっきょぬし, tokkyonushi] (n) patentee; holder of a patent
著作権所有者[ちょさくけんしょゆうしゃ, chosakukenshoyuusha] (n) copyright holder
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship)
カード会員[カードかいいん, ka-do kaiin] (n) (credit) card holder; cardmember
ガスタンク[, gasutanku] (n) gas tank; gasholder; gasometer
ステークホルダー[, sute-kuhoruda-] (n) stakeholder; stakeholders
ストックホルダー[, sutokkuhoruda-] (n) stockholder
ストラップ[, sutorappu] (n) strap (often decorative for key-holder, mobile phones, etc.)
タイトルホルダー[, taitoruhoruda-] (n) titleholder
ツールホルダー[, tsu-ruhoruda-] (n) toolholder
ペンホルダー[, penhoruda-] (n) penholder
ペンホルダーグリップ[, penhoruda-gurippu] (n) penholder grip
ペン軸[ペンじく, pen jiku] (n) penholder
保険契約者[ほけんけいやくしゃ, hokenkeiyakusha] (n) policyholder; insurance policyholder
債権所有者[さいけんしょゆうしゃ, saikenshoyuusha] (n) bondholder
利害関係者[りがいかんけいしゃ, rigaikankeisha] (n) stakeholder; person holding other people's stakes in a venture (legal)
吸口;吸い口[すいくち, suikuchi] (n) (1) mouthpiece; cigarette holder; cigarette filter (tip); (2) (See 吸い物) fragrant garnish (for soup)
地権者[ちけんしゃ, chikensha] (n) land owner; leaseholder
安定株主[あんていかぶぬし, anteikabunushi] (n) strong stockholder
有権者[ゆうけんしゃ, yuukensha] (n) voter; constituent; (electoral) franchise-holder; (the) electorate; eligible voters; (P)
株主[かぶぬし, kabunushi] (n) shareholder; stockholder; (P)
株主代表訴訟[かぶぬしだいひょうそしょう, kabunushidaihyousoshou] (n) shareholder lawsuit
株主投票[かぶぬしとうひょう, kabunushitouhyou] (n) shareholder vote
株主権[かぶぬしけん, kabunushiken] (n) stockholder's right
株主総会[かぶぬしそうかい, kabunushisoukai] (n) general meeting of stockholders
株主責任[かぶぬしせきにん, kabunushisekinin] (n) shareholder responsibility; stockholder liability
株主間協定書[かぶぬしかんきょうていしょ, kabunushikankyouteisho] (n) shareholders agreement
法人株主[ほうじんかぶぬし, houjinkabunushi] (n) institutional stockholder
生活者[せいかつしゃ, seikatsusha] (n) (1) consumer; ordinary citizen; stakeholder; (suf) (2) (See 路上生活者) person who lives on (e.g. situation, income, place)
社債権者[しゃさいけんしゃ, shasaikensha] (n) bondholder
社員[しゃいん, shain] (n) (1) company employee; (2) company stockholders (esp. in legal contexts); members of a corporation; (P)
筆頭株主[ひっとうかぶぬし, hittoukabunushi] (n) biggest shareholder; largest stockholder
紙挟み[かみばさみ, kamibasami] (n) paper holder; paper clip
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ペンホルダ[ぺんほるだ, penhoruda] pen holder
原稿台[げんこうだい, genkoudai] copy holder

holder ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้าม[n.] (dām) EN: handle ; shaft ; helve ; haft ; hilt ; holder ; stock FR: poignée [f] ; manche [m]
ด้ามปากกา[n. exp.] (dām pākkā) EN: pen holder ; barrel of a pen FR:
ดุษฎีบัณฑิต[n.] (dutsadīband) EN: doctor ; holder of a doctor's degree FR: docteur [m]
เจ้าของบัญชี[n. exp.] (jaokhøng ba) EN: account holder FR: titulaire d'un compte [m]
เจ้าของสถิติ[n. exp.] (jaokhøng sa) EN: record holder FR: détenteur d'un record [m] ; détentrice d'un record [f] ; recordman [m] ; recordwoman [f]
จุมพฏ[n.] (jumphot) EN: pot holder (made of coconut rind) FR:
กระจุบ ; กระจุ๊บ[n.] (krajup) EN: lamp holder FR:
มหาบัณฑิต[n.] (mahābandit) EN: holder of a master's degree ; Master (of science, engineering, medicine) FR:
มือ[n.] (meū) EN: handle ; handhold ; holder ; stakeholder FR: poignée [f]
นายอากร[n.] (nāi-ākøn) EN: tax farmer ; holder of a government monopoly FR:
นายอากรรังนก[n. exp.] (nāi-ākøn ra) EN: holder of a monopoly on collecting bird's nests FR:
นายอากรสุรา[n. exp.] (nāi-ākøn su) EN: holder of a monopoly on making liquors in a locality FR:
เปรียญ[n.] (parīen) EN: graduate of theology ; graduate in Pali studies ; holder of a certificate in Pali studies (from the third to the ninth level) FR: diplômé en théologie [m] ; diplôme écclésiastique [m]
เปรียญ ๓ ประโยค[n. exp.] (parīen sām ) EN: holder of a third level certificate in Pali studies FR:
พาหะ[n.] (phāha) EN: carrier ; holder FR: porteur [m]
ผู้เอาประกัน[n. exp.] (phū ao prak) EN: insuree ; insured ; insured party ; policy holder FR: assuré [m]
ผู้รับอนุญาต[n. exp.] (phū rap anu) EN: license holder ; permit holder ; licensee ; authorized person FR:
ผู้ทรง[n.] (phūsong) EN: holder FR:
ผู้ถือ[n.] (phūtheū) EN: bearer ; holder FR: porteur [m]
ผู้ถือพันธบัตร[n. exp.] (phūtheū pha) EN: bond holder FR:
เสวียน[n.] (sawīen) EN: pot holder (made of coconut rind) FR:
ที่แขวนแปรงสีฟัน[n. exp.] (thī khwaēn ) EN: toothbrush holder FR:
ที่ใส่ผ้าเช็ดมือ[n. exp.] (thī sai phā) EN: napkin holder FR: corbeille à serviettes [f]
อัครศาสนูปถัมภก[X] (akkhrasāsan) EN: Prime Patron of Buddhism ; Upholder of religions FR:
เจ้าบ้าน[n. exp.] (jaobān = jā) EN: householder ; house owner FR: maître de maison [m] ; maîtresse de maison [f] ; maître de céans [m]
เจ้าของกิจการ[n. exp.] (jaokhøng ki) EN: proprietor ; owner ; title-holder FR:
การประชุมผู้ถือหุ้น[n. exp.] (kān prachum) EN: shareholders' meeting ; shareholders meeting ; meeting of shareholders FR: réunion des actionnaires [f] ; réunion d'actionnaires [f]
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น[n. exp.] (kān prachum) EN: extraordinary general meeting ; extraordinary general meeting of shareholders FR:
ฆราวาส[n.] (kharāwāt) EN: layman ; layperson ; householder ; lay Buddhist ; laity FR: laïc [m] ; laïque [m]
คฤหัสถ์[n.] (khareuhat) EN: householder ; head of the househod FR:
กระหัด[n.] (krahat) EN: layman ; householder FR:
ลูกจ้าง[n.] (lūkjāng) EN: employee ; worker ; staff member ; hireling ; wage-earner ; job-holder ; hired hand ; hand FR: employé [m] ; employée [f] ; membre du personnel [m] ; salarié [m]
ผู้เช่าที่ดิน[n. exp.] (phūchao thī) EN: leaseholder ; tenant FR:
ผู้ถือหุ้น[n. exp.] (phūtheūhun) EN: shareholder FR: actionnaire [m] ; porteur (d'actions) [m]
ผู้ถือหุ้นบริษัท[n. exp.] (phūtheūhun ) EN: shareholder FR: actionnaire [m] ; porteur (d'actions) [m]
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[n. exp.] (phūtheūhun ) EN: major shareholder FR: actionnaire majoritaire [m]
ผู้ถือหุ้นรายย่อย[n. exp.] (phūtheūhun ) EN: minor shareholder FR: actionnaire minoritaire [m]
ผู้ถือกรรมสิทธิ์[n. exp.] (phūtheū kam) EN: legal owner ; titleholder FR:
ส่วนของผู้ถือหุ้น[n. exp.] (suan khøng ) EN: shareholders' equity FR:
ถือกรรมสิทธิ์[v. exp.] (theū kammas) EN: hold title (to) ; be the title-holder (of) FR: posséder

holder ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klebehalter {m}adhesive holder
Kleingärtner {m}allotment holder [Br.]; garden plot holder
Räumnadelhalter {m}broach holder
Bürstenhalter {m}brush holder
Kerzenhalter {m} (am Weihnachtsbaum)candle holder
Führungszeugnis {n} | polizeiliches Führungszeugnisgood-conduct certificate | certificate issued by the police (stating that the holder has no criminal record)
Zigarrenspitze {f}cigar holder
Zigarettenspitze {f}cigarette holder
Elektrodenhalter {m}electrode holder
Amtsträger {m}office holder
Rekordhalter {m}record holder
Stipendiat {m}scholarship holder
Wertpapier {n} | gängiges Wertpapier | mündelsichere Wertpapiere | Inhaber eines Wertpapiers | Art des Wertpapierssecurity paper | marketable security | gilt-edged securities | holder of a security | kind of security
Präparateträger {m}specimen holder
Gesellschafter {m} | geschäftsführender Gesellschafter | stiller Gesellschafterpartner; associate; share holder | acting partner | sleeping partner; silent partner [Am.]
Titelhalter {m}title holder
Werkzeughalter {m}tool holder
Gin {m}; Wacholderbranntwein
Halter {m}holder
Halterung {f}holder; socket
Householder-Matrix {f} [math.]Householder matrix
Householder-Transformation {f} [math.]Householder transformation
Weihrauchgefäß {m}incense holders
Interessengruppe {f} | Mitglied einer Interessengruppestakeholders | stakeholder
Wacholderbeere {f} [bot.] | Wacholderbeeren
Hauptaktionär {m}principal shareholder
Kleinbauer {m}small farmer; smallholder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า holder
Back to top