ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drill

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drill*, -drill-

drill ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drill (n.) การฝึกฝน See also: การฝึกหัด Syn. practice, rehearsal
drill (vt.) เจาะ See also: ขุด Syn. perforate, jab, lanch, penetrate
drill (vt.) ฝึกฝน See also: หัด, ฝึก, ฝึกหัด, ฝึกปรือ
drill (n.) สว่านไฟฟ้า See also: เครื่องเจาะ
drill (n.) เครื่องหว่านเมล็ดพืช
drill (n.) ร่องที่ใช้หว่านพืช
drill (vt.) หว่านพืช
drill (n.) ผ้าฝ้ายหนาสำหรับตัดชุดทำงานหรือเครื่องแบบ
drill down (phrv.) เจาะลงไป
drill in (phrv.) พูดตอกย้ำ See also: พร่ำสอน Syn. hammer in
drill into (phrv.) เจาะรูด้วยเครื่องมือ (เช่นสว่าน)
drill into (phrv.) ตอกย้ำ See also: พร่ำสอน Syn. hammer into
English-Thai: HOPE Dictionary
drill(ดรีล) {drilled,drilling,drills} n. สว่าน,เครื่องเจาะ vt.,vi. เจาะไซ,ยิงทะลุ,ฝึกฝน. vi. เจาะรู,ฝึกฝน, See also: drillable adj. ดูdrill driller n., Syn. exercise,practice,bore,tteach
drilling(ดริล'ลิง) n. การเจาะ,ผู้เจาะ,การฝึกฝน,ผู้ฝึกฝน
drillmastern. ผู้ฝึกฝน,ครูฝึก,ทหารครูฝึก
English-Thai: Nontri Dictionary
drill(n) การฝึกฝน,สิ่ว,สว่าน,เครื่องเจาะ,เครื่องไข,ช่องว่างในเมล็ด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
drillingการเจาะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drillการทำซ้ำ,การขีด [การแพทย์]
drillingdrilling, การเจาะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขุดเจาะ (v.) drill See also: bore Syn. ขุด, เจาะ
ฝึกปรือ (v.) drill See also: be well-trained, be in constant drill Syn. ฝึกฝน
ฝึกหัด (v.) drill See also: practise, drill, exercise Syn. ฝึก
วิธีฝึก (n.) drill See also: exercise
สว่าน (n.) drill See also: gimlet, wimble
การเจาะ (n.) drilling See also: puncturing, perforation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, regiment your lives, tell you what to think and feel, who drill you, treat you like cattle and use you as cannon fodder.ทหาร พวกคุณไม่ใช่สัตว์ป่า ที่จะดูถูกประชาชนทำกับเขาเช่นทาส คุณคือทหาร หวังว่าพวกคุณคงคิดและสำนึก
Couldn't your drill instructor do something?ทำอะไรกับมันได้หรือไม่ เช่นกระทุ้งรวดเร็วขึ้นไม้เท้า
Did they drill holes in it for bowling?เขาเจาะรูไว้ให้ เล่นโบว์ลิ่งไหม
And drill him with hard questions. Throw them at him.แล้วก็ยิงคำถามยากๆกับเค้าเยอะๆ ยิงใส่เป็นชุดเลย
They were buying shovels and drill bits.พวกเขาซื้อพลั่ว และเครื่องมือขุดเจาะ
Get this quinine to the doctors. You know the drill - worst cases first.เอายาควินินพวกนี้ไปให้หมอนะ จ่ายให้พวกอาการหนักก่อน
You stared at him so intensely, as if to drill a hole in his face.ท่านทำรุนแรงเกินไปแล้ว ถ้าจะเจาะก็ต้องมีรู
If we drill holes in strategic locations, we compromise the load-carrying capacity of the wall.ถ้าเราเจาะรูในตำแหน่งที่ถูกต้อง เราจะทำลายการรับน้ำหนักของกำแพง
The devil marks the walls so you know where to drill the holes.ฉายปิศาจลงกำแพง จะได้เจาะรูได้ตรงจุด
You worry about how you're gonna drill through a six-inch concrete wall with what used to be an eggbeater.นายมาห่วงเรื่องจะทำอย่างไร นายถึงจะเจาะผ่านกำแพงคอนกรีตหนา 6 นิ้วได้ ด้วยเครื่องตีไข่
If we drill holes in strategic locations, we compromise the load-carrying capacity of the wall.ถ้าเราเจาะรูในตำแหน่งที่ถูกต้อง เราก็จะทำลายการยึดน้ำหนักของกำแพงได้
I mess with him, you drill into him, he gets pissed, and then what, huh?ฉันไปยุ่งกับเขา นายเจาะใส่เขา เดี๋ยวเขาฉุนขึ้นมาทำไงฮึ

drill ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
操典[cāo diǎn, ㄘㄠ ㄉㄧㄢˇ, 操典] drill book
操法[cāo fǎ, ㄘㄠ ㄈㄚˇ, 操法] drill rules
[lóu, ㄌㄡˊ, 耧 / 耬] drill for sowing grain
钻眼[zuān yǎn, ㄗㄨㄢ ㄧㄢˇ, 钻眼 / 鑽眼] drill hole
毛口[máo kǒu, ㄇㄠˊ ㄎㄡˇ, 毛口] metal filings (e.g. from a drill or lathe); burr
钻压[zuān yā, ㄗㄨㄢ ㄧㄚ, 钻压 / 鑽壓] pressure on a drill bit
教头[jiào tóu, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄡˊ, 教头 / 教頭] sporting coach; military drill master (in Song times)
钻营[zuān yíng, ㄗㄨㄢ ˊ, 钻营 / 鑽營] toadying for personal gain; to curry favor; to drill a way through to fame and profit
演武[yǎn wǔ, ㄧㄢˇ ˇ, 演武] arms drill; to practice martial arts
布迪亚[Bù dí yà, ㄅㄨˋ ㄉㄧˊ ㄧㄚˋ, 布迪亚 / 布迪亞] Baudrillard (name)
出操[chū cāo, ㄔㄨ ㄘㄠ, 出操] to drill; to exercise; to go outdoors for physical exercise
操练[cāo liàn, ㄘㄠ ㄌㄧㄢˋ, 操练 / 操練] drill; practice
演练[yǎn liàn, ㄧㄢˇ ㄌㄧㄢˋ, 演练 / 演練] drill; practice
训练[xùn liàn, ㄒㄩㄣˋ ㄌㄧㄢˋ, 训练 / 訓練] drill; exercise; train; training
钻探[zuān tàn, ㄗㄨㄢ ㄊㄢˋ, 钻探 / 鑽探] drilling
钻探机[zuān tàn jī, ㄗㄨㄢ ㄊㄢˋ ㄐㄧ, 钻探机 / 鑽探機] drilling machine
练习[liàn xí, ㄌㄧㄢˋ ㄒㄧˊ, 练习 / 練習] exercise; drill; practice
口令[kǒu lìng, ㄎㄡˇ ㄌㄧㄥˋ, 口令] oral command; a word of command (used in drilling troops or gymnasts); password (used by sentry)
中石油川东钻探公司[zhōng shí yóu chuān dōng zuàn tàn gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄔㄨㄢ ㄉㄨㄥ ㄗㄨㄢˋ ㄊㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, 中石油川东钻探公司 / 中石油川東鑽探公司] Chuandong Oil Drilling & Exploration Company (CODEC)
气锤[qì chuí, ㄑㄧˋ ㄔㄨㄟˊ, 气锤 / 氣錘] pneumatic drill
钻粉[zuān fěn, ㄗㄨㄢ ㄈㄣˇ, 钻粉 / 鑽粉] residue from drilling; slag hill

drill ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヴァリエーション・ドリル;ヴァリエーションドリル[, varie-shon . doriru ; varie-shondoriru] (n) variation drill
ツイストドリル[, tsuisutodoriru] (n) twist drill
ドリル[, doriru] (n) (1) drill (tool); (n,vs) (2) drill (practice); (P)
ドリルダウン[, dorirudaun] (n) {comp} drill down
ハンドドリル[, handodoriru] (n) hand drill
体操場[たいそうじょう, taisoujou] (n) gymnasium; drill ground
刳貫く(io);刳り貫く;刳り抜く;くり抜く;刳抜く(io)[くりぬく, kurinuku] (v5k,vt) to gouge out; to excavate; to bore; to drill
口馴らし;口慣らし[くちならし, kuchinarashi] (n,vs) accustoming oneself to a certain taste; oral drill
嚢中の錐[のうちゅうのきり, nouchuunokiri] (exp) (id) cream rises to the top; a drill in a bag (will always poke through)
掘り抜く;掘抜く;堀り抜く(iK)[ほりぬく, horinuku] (v5k,vt) to dig through; to drill into; to excavate
火鑽り;火切り;燧[ひきり, hikiri] (n) hand drilling (to start a fire); hand drill
緊急浮上訓練[きんきゅうふじょうくんれん, kinkyuufujoukunren] (n) emergency surfacing drill (submarine)
銃剣術[じゅうけんじゅつ, juukenjutsu] (n) bayonet drill
防火訓練[ぼうかくんれん, boukakunren] (n) fire drill
エスパドリーユ[, esupadori-yu] (n) espadrille (type of women's sandals) (fre
カドリール[, kadori-ru] (n) quadrille
チャック[, chakku] (n) (1) chuck (device for holding a workpiece in a lathe or a tool in a drill); (2) fastener; zipper; (P)
ドリリングマシン[, doriringumashin] (n) drilling machine
ボール盤[ボールばん, bo-ru ban] (n) boor-bank drilling machine
ボウリング(P);ボーリング(P)[, bouringu (P); bo-ringu (P)] (n,vs) (1) bowling; (2) boring; drilling; (3) (obsc) bawling; (P)
マンドリル;マントリル[, mandoriru ; mantoriru] (n) mandrill
[きょう(P);けい, kyou (P); kei] (n) (1) (きょう only) imperial capital (esp. Kyoto); (2) (きょう only) (See 伊呂波歌) final word of an iroha-uta; (3) (usu. けい) 10^16; 10,000,000,000,000,000; ten quadrillion (American); (obs) ten thousand billion (British); (P)
実習[じっしゅう, jisshuu] (n,vs,adj-no) practice; practise; training (esp. practical and hands-on); drill; (P)
採油[さいゆ, saiyu] (n,vs) getting oil; extraction of oil (e.g. from seeds); drilling for oil
採油権[さいゆけん, saiyuken] (n) oil concession; drilling rights
武者修業[むしゃしゅぎょう, mushashugyou] (n) samurai drill; knight errantry
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British)
穴あけ;穴開け[あなあけ, anaake] (n,n-pref) drilling
穿孔機;せん孔機[せんこうき, senkouki] (n) drill; perforator; (hole) puncher; keypunch
練る(P);煉る[ねる, neru] (v5r,vt) (1) to knead; to thicken into a paste (stirring over a flame); (2) to polish (a plan, etc.); to refine; to elaborate; to work out; (3) to train; to drill; to exercise; (4) (練る only) to gloss (silk); to soften; to degum; (5) to tan (leather); (6) (also written as 錬る) to temper (steel); (v5r,vi) (7) (also written as 邌る) to walk in procession; to parade; to march; (P)
[すい, sui] (n) drill; auger
錬成;練成[れんせい, rensei] (n,vs) training; drilling
鍛え[きたえ, kitae] (n) (1) forging; tempering; (2) drilling; training; disciplining
鑿井;削井[さくせい, sakusei] (n,vs) well drilling
鑿岩機;削岩機[さくがんき, sakuganki] (n) rock drill; pneumatic drill; jackhammer
黒藻[くろも;クロモ, kuromo ; kuromo] (n) (1) (uk) hydrilla (species of aquatic plant, Hydrilla verticillata); (2) Papenfussiella kuromo (species of brown algae)

drill ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบฝึกหัด[n.] (baēpfeukhat) EN: exercise ; practice ; drill FR: exercice scolaire [m] ; exercice [m]
บิดหล่า[n.] (bitlā) EN: bow drill FR:
ไช[v.] (chai) EN: ream ; pierce ; bore ; drill ; perforate FR: percer ; trouer ; perforer ; fouir
ฝึก[v.] (feuk) EN: practice ; drill ; train ; exercice FR: exercer ; former ; entraîner ; instruire ; pratiquer
ฝึกฝน[v.] (feukfon) EN: train ; practise ; drill ; hone one’s skill FR: s'exercer
ฝึกหัด[v.] (feukhat) EN: drill ; practice ; practise (Am.) ; exercise FR: entraîner ; former ; exercer
ฝึกซ้อม[v.] (feuksøm) EN: practice ; drill ; coach FR: entraîner ; familiariser
หัด[n.] (hat) EN: practice ; train ; drill ; exercise FR: entraîner ; former
เจาะ[n. exp.] (jǿ) EN: make a hole ; bore ; puncture ; perforate ; drill ; pierce ; punch a hole ; penetrate FR: percer ; perforer ; forer ; poinçonner ; trouer
เจาะหลุม[v. exp.] (jǿ lum) EN: drill FR: creuser un trou
การฝึกฝน[n.] (kān feukfon) EN: training ; drill FR:
การฝึกหัด[n.] (kān feukhat) EN: training ; rehearsal ; drill FR: exercice [m]
การฝึกซ้อม[n. exp.] (kān feuk sø) EN: training ; drill ; practice ; exercise FR: entraînement [m]
การอบรม[n.] (kān oprom) EN: teaching ; instructing ; tutoring ; training ; drill FR: formation [f] ; éducation [f]
เครื่องเจาะกรอฟัน[n.] (khreūang jǿ) EN: drill FR: fraise [f]
ขุดเจาะ[v.] (khutchǿ) EN: drill ; bore FR:
ขุดเจาะ[v. exp.] (khut jǿ) EN: drill ; sink FR: forer
กรอฟัน[v. exp.] (krø fan) EN: drill a tooth ; grind a tooth down FR: creuser une dent
อบรม[v.] (oprom) EN: train ; drill ; tutor ; coach ; teach ; instruct ; educate ; guide FR: former ; éduquer
สว่าน[n.] (sawān) EN: drill ; auger ; gimlet ; wimble FR: perceuse [f] ; foreuse [f] ; chignole [f] ; tarière [f] ; vrille [f] ; foret [m] ; mèche [f]
สว่านไฟฟ้า[n. exp.] (sawān faifā) EN: electric drill FR: foreuse électrique [f]
สว่านลม[n. exp.] (sawān lom) EN: air drill ; pneumatic drill FR:
สว่านมือ[n. exp.] (sawān meū) EN: hand drill ; drill ; auger ; gimlet ; wimble FR: perceuse [f] ; foreuse [f] ; chignole [f] ; tarière [f] ; vrille [f] ; foret [m] ; mèche [f]
สว่านมือไฟฟ้า[n. exp.] (sawān meū f) EN: electric drill FR: foreuse électrique [f]
สว่านมือหมุน[n. exp.] (sawān meū m) EN: hand drill FR: chignole [f] ; perceuse à main [f] ; vilebrequin [m]
ซ้อม[v.] (søm) EN: train ; practice ; spar ; drill ; exercice ; rehearse FR: s'exercer ; pratiquer ; s'entraîner ; répéter
สอน[v.] (søn) EN: teach ; instruct ; educate ; coach ; tutor ; guide ; drill FR: enseigner ; instruire ; éduquer
วินิต[v.] (winit) EN: rain ; drill ; practise ; exercise FR:
วิธีฝึก[n. exp.] (withī feuk) EN: drill ; exercise FR:
ฝูงเครื่องบิน[n. exp.] (fūng khreūa) EN: FR: escadrille [f] ; escadron [m]
การเจาะ[n.] (kān jǿ) EN: drilling FR: pénétration [f]
การขุดเจาะ[n. exp.] (kān khut jǿ) EN: drilling FR: forage [m]
ลิงแมนดริล[n.] (ling maēndr) EN: mandrill FR: mandrill [m]
นางซิน[n. prop.] (Nāng Sin) EN: Cinderella FR: Cendrillon
สาหร่ายหางกระรอก[n. exp.] (sārāi hāng ) EN: Florida elodea ; Hydrilla ; Water thyme ; Water weed FR:
ซินเดอเรลลา[n. prop.] (Sindoērellā) EN: Cinderella FR: Cendrillon
ตาตาราง[adj.] (tātārāng) EN: checkered ; squared FR: quadrillé
เวธะ[n.] (wētha) EN: drilling FR:

drill ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tischbohrmaschine {f}bench drill
Brustleier {f}breast drill
Zentrierbohrer {m}center drill
Bohr-Gewinde-Werkzeug {n}combination drill tap
Spiralbohr- u. Senkwerkzeug {n}combination drill and counterbore
Drilldüngemaschine {f}combine drill
Reihendüngemaschine {f}combine drill
Diamantbohrer {m}diamond drill
Schlagbohrer {m}percussion drill
Pressluftbohrer {m}pneumatic drill
Spiralbohrer {m}twist drill
Spitzbohrer {m}flat drill
Bohrlehre {f}boring jig; drilling jig
Kernbohrung {f}core drilling
Baumwolldrillich {m} | Baumwolldrilliche
Bohrerlehre {f}drill gauge
Bohrfutter {n}drill chuck; chuck
Bohrgestänge {n}drill pipe
Bohrloch {n}drill hole; borehole; (drilled) well
Bohrprobe {f}drill test
Bohrspindel {f} [techn.]drill spindle
Bohrständer {m}drill stand
Drillschraube {f} [techn.]drill screw
Bohrmaschine {f}drilling machine
Bohrschablone {f} [techn.]drilling template
Bohrschraube {f}drilling screw
Bohrturm {m}drilling derrick
Bohrvorrichtung {f}drilling jig; boring jig
Bohrmeister {m}drillmaster
Furche {f}drill
Vorrichtungsbohrmaschine {f} [techn.]jig boring machine; jig drilling machine
Quadrille {f}quadrille
Radialbohrmaschine {f}radial drill; radial drilling machine
Drehbohrgerät {n}rotary drilling implement
Versuchsbohrung {f}trial drilling
Winkelbohrkopf {m} (verstellbar)vectorial drilling head

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drill
Back to top