ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

factory

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *factory*, -factory-

factory ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
factory (n.) โรงงาน See also: โรงงานอุตสาหกรรม Syn. plant, manufactory, industry
factory farm (n.) ฟาร์มที่เลี้ยงสัตว์จำนวนไว้ในกรงหรือเลี้ยงอย่างแออัด
English-Thai: HOPE Dictionary
factory(แฟค'ทะรี) n. โรงงาน
English-Thai: Nontri Dictionary
factory(n) โรงงาน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Factory โรงงาน อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้ เป็นโรงงานตามกฏหมายว่าด้วยโรงงาน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร.ง. (n.) factory Syn. โรงงาน
โรงงาน (n.) factory See also: plant
โรงงาน (n.) factory See also: plant, workshop
โรงงานทอผ้า (n.) weaving factory
โรงงานยาสูบ (n.) tobacco factory
โรงงานอุตสาหกรรม (n.) industrial factory
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I got a factory up north.{\cHFFFFFF}I got a factory up north.
You got a lice factory up here.มีหมัดสร้างโรงงานบนหัวแกเลยรู้มั้ยเนี่ย.
His factory prefabricates houses for rural areas.โรงงานของเขา Prefabricates บ้านสำหรับพื้นที่ชนบท
An enamelware factory over at, uh, Lipowa Street.ร.ง.ภาชนะเคลือบที่ถนนลิโพวา
All this stuff here goes to Madritsch's factory on Tuesday of next week.ส่วนนี้ทั้งหมดส่งโรงงานมาทริตซ์
3 50 workers on the factory floor, with one purpose.ของผม 350 ทำหน้าที่อย่างเดียว
Your factory policies, whatever they've been in the past, they'll continue to be.นโยบายเก่าของคุณจะเป็นยังไง...
Make sure I see my cut... from the, uh, factory owners in this camp, leaving you to take care of my main account-- the Schindler account.จะดูแลส่วนแบ่งจาก ร.ง. ในค่าย ส่วนแกต้องคุมบัญชีหลักของฉัน บัญชีชินด์เลอร์
[ Nervous Chuckle ] They say that no one dies here. They say your factory is a haven.เขาว่าที่นี่เหมือนแดนสวรรค์...
In hopes of ensuring that, guards will no longer be allowed on the factory floor... without my authorization....โดยไม่ได้รับอนุญาต ฉันจะขอบคุณที่ร่วมมือ...
Stern, if this factory ever produces... a shell that can actually be fired, I'll be very unhappy.ฉันคงไม่มีความสุขเลย
The roof of the license-plate factory needs resurfacing.หลังคาของโรงงานป้ายทะเบียนต้อง resurfacing

factory ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
厂主[chǎng zhǔ, ㄔㄤˇ ㄓㄨˇ, 厂主 / 廠主] factory owner
厂史[chǎng shǐ, ㄔㄤˇ ㄕˇ, 厂史 / 廠史] factory history
厂址[chǎng zhǐ, ㄔㄤˇ ㄓˇ, 厂址 / 廠址] factory site; location
厂家[chǎng jiā, ㄔㄤˇ ㄐㄧㄚ, 厂家 / 廠家] factory; factory owners
厂工[chǎng gōng, ㄔㄤˇ ㄍㄨㄥ, 厂工 / 廠工] factory; factory worker
厂规[chǎng guī, ㄔㄤˇ ㄍㄨㄟ, 厂规 / 廠規] factory regulations
厂长[chǎng zhǎng, ㄔㄤˇ ㄓㄤˇ, 厂长 / 廠長] factory director
出厂价[chū chǎng jià, ㄔㄨ ㄔㄤˇ ㄐㄧㄚˋ, 出厂价 / 出廠價] invoice; factory price
[chǎng, ㄔㄤˇ, 厂 / 廠] cliff; slope; factory; yard; depot; workhouse; works; (industrial) plant
染厂[rǎn chǎng, ㄖㄢˇ ㄔㄤˇ, 染厂 / 染廠] dye factory; dye-works
工厂[gōng chǎng, ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, 工厂 / 工廠] factory
制造厂[zhì zào chǎng, ㄓˋ ㄗㄠˋ ㄔㄤˇ, 制造厂 / 製造廠] manufacturing plant; factory
兵工厂[bīng gōng chǎng, ㄅㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, 兵工厂 / 兵工廠] munitions or ordnance factory; arsenal
制药厂[zhì yào chǎng, ㄓˋ ㄧㄠˋ ㄔㄤˇ, 制药厂 / 製藥廠] pharmaceutical company; drugs manufacturing factory
圆满[yuán mǎn, ㄩㄢˊ ㄇㄢˇ, 圆满 / 圓滿] satisfactory
称心[chèn xīn, ㄔㄣˋ ㄒㄧㄣ, 称心 / 稱心] satisfactory; agreeable
纺织厂[fǎng zhī chǎng, ㄈㄤˇ ㄓ ㄔㄤˇ, 纺织厂 / 紡織廠] textile factory; cotton mill
酒厂[jiǔ chǎng, ㄐㄧㄡˇ ㄔㄤˇ, 酒厂 / 酒廠] wine factory; distillery

factory ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラスファクトリ[, kurasufakutori] (n) {comp} class factory
ファクトリーオートメーション[, fakutori-o-tome-shon] (n) factory automation
ファクトリーチーム[, fakutori-chi-mu] (n) factory team
ファクトリオートメーション[, fakutorio-tome-shon] (n) {comp} factory automation; FA
フォトンファクトリー[, fotonfakutori-] (n) photon factory
学寮[がくりょう, gakuryou] (n) student hostel; dormitory (e.g. for factory workers)
工作船[こうさくせん, kousakusen] (n) (1) factory ship; repair ship; (2) spy ship
工員寮[こういんりょう, kouinryou] (n) dormitory for factory workers
工場簿記[こうじょうぼき, koujouboki] (n) factory accounting; factory bookkeeping; manufacturer's account
工場閉鎖[こうじょうへいさ, koujouheisa] (n) (1) factory closure; factory shutdown; (2) lockout (e.g. during industrial dispute)
工船[こうせん, kousen] (n) factory boat (ship); floating cannery
町工場[まちこうば;まちこうじょう, machikouba ; machikoujou] (n) small factory in town; backstreet (small) workshop
お寒い;御寒い[おさむい, osamui] (adj-i) (1) poor; unsatisfactory; inadequate; (2) (pol) (See 寒い) cold; chilly
シャバい;しゃばい[, shaba i ; shabai] (adj-i) (1) (sl) (poss. from やばい) dangerous; (2) (sl) (poss. from しょぼい) unsatisfactory; boring
スパファク[, supafaku] (n) (abbr) student slang for the restaurant chain "Spaghetti Factory"
ファクトリー(P);ファクトリ[, fakutori-(P); fakutori] (n) factory; (P)
メーカーオプション[, me-ka-opushon] (n) factory-installed option (wasei
兵器工場[へいきこうじょう, heikikoujou] (n) arsenal; ordnance factory; armoury; armory
冴えない;冱えない[さえない, saenai] (exp,adj-i) (1) dark; dull; sullen; (2) unsatisfactory; dissatisfying; (3) unattractive; unappealing; (4) boring; uninteresting
十分(P);充分[じゅうぶん, juubun] (adj-na) (1) plenty; enough; sufficient; satisfactory; adequate; (n,vs) (2) (十分 only) division into ten; (adv) (3) perfectly; thoroughly; fully; in full; (P)
好調[こうちょう, kouchou] (adj-na,n,adj-no) favourable; favorable; promising; satisfactory; in good shape; (P)
工場[こうじょう(P);こうば(P), koujou (P); kouba (P)] (n) factory; plant; mill; workshop; (P)
工廠[こうしょう, koushou] (n) ammunition factory; arsenal
御の字[おんのじ, onnoji] (n) most satisfactory
思わしい[おもわしい, omowashii] (adj-i) suitable; satisfactory; desirable
思わしくない[おもわしくない, omowashikunai] (adj-i) disappointing; unsatisfactory; unsuitable
意に満たない[いにみたない, inimitanai] (exp) unsatisfactory
物足りない[ものたりない, monotarinai] (adj-i) unsatisfied; unsatisfactory; (P)
[ひた, hita] (adj-na,adv,n) (1) direct; in person; frankness; honesty; simplicity; cheerfulness; correctness; being straight; (2) (See 当直) night duty; shift (e.g. in a factory); (P)
製造場[せいぞうじょう;せいぞうば, seizoujou ; seizouba] (n) (See 製造所) factory; manufactory; works; mill
製造所[せいぞうしょ;せいぞうじょ, seizousho ; seizoujo] (n) factory; manufactory; works; mill
造兵廠[ぞうへいしょう, zouheishou] (n) armory; armoury; arms factory; arsenal
遺憾[いかん, ikan] (adj-na,n) regrettable; unsatisfactory; (P)
頂けない[いただけない, itadakenai] (exp) unacceptable; unsatisfactory
飽き足らない;飽き足りない[あきたらない(飽き足らない);あきたりない(飽き足りない), akitaranai ( aki tara nai ); akitarinai ( aki tari nai )] (adj-i) (See 足りる,飽きる) unsatisfactory; unsatisfying
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
検査[けんさ, kensa] Thai: การตรวจสอบ English: inspection (e.g. customs, factory) (vs)

factory ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าพนักงานตรวจโรงงาน[n. exp.] (jaophanakng) EN: factory inspection officer FR:
กรรมศาลา[n.] (kammasālā) EN: factory FR: usine [f]
ค่าใช้จ่ายโรงงาน[n. exp.] (khā chai jā) EN: factory overhead ; factory overhead expense FR:
คนทำงานในโรงงาน[n. exp.] (khon thamng) EN: factory worker FR:
ผู้จัดการโรงงาน[n. exp.] (phūjatkān r) EN: factory manager ; plant manager FR: chef d'entreprise [m]
ราคาจากโรงงาน[n. exp.] (rākhā jāk r) EN: ex factory price ; ex works price FR: prix d'usine [m]
โรง[n.] (rōng) EN: building ; structure ; house ; factory ; plant FR: immeuble [m] ; construction [f] ; bâtiment [m] ; building [m] ; établissement [m] ; installation [f] ; usine [f] ; atelier [m] ; hangar [m]
โรงกษาปณ์[n. exp.] (rōng kasāp) EN: mint ; coin factory FR:
โรงน้ำแข็ง[n. exp.] (rōng nāmkha) EN: ice factory FR: fabrique de glace [f]
โรงงาน[n.] (rōng-ngān) EN: factory ; workshop ; plant ; industrial plant ; facility FR: usine [f] ; entreprise [f] ; manufacture [f] ; atelier [m] ; fabrique [f]
โรงงานเฉพาะ[n. exp.] (rōng-ngān c) EN: focused factory FR:
โรงงานช็อกโกแลต[n. exp.] (rōng-ngān c) EN: chocolate factory FR: chocolaterie [f]
โรงงานแก้ว[n. exp.] (rōng-ngān k) EN: glass factory ; glass manufacturer ; glassworks FR: verrerie [f]
โรงงานกระจก[n. exp.] (rōng-ngān k) EN: glass factory ; glass manufacturer ; glassworks FR: verrerie [f]
โรงงานน้ำตาล[n. exp.] (rōng-ngān n) EN: sugar factory FR: sucrerie [f] ; raffinerie de sucre [f]
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต[org.] (Rōng-ngān P) EN: Playing Cards Factory FR:
โรงงานผลิตแก้ว[n. exp.] (rōng-ngān p) EN: glassworks ; glass factory FR:
โรงงานผลิตน้ำแข็ง[n. exp.] (rōng-ngān p) EN: ice factory FR: fabrique de glace [f]
โรงงานทอผ้า[n. exp.] (rōng-ngān t) EN: weaving factory FR: atelier de tissage [m]
โรงงานอุตสาหกรรม[n. exp.] (rōng-ngān u) EN: industrial factory FR: entreprise industrielle [f] ; industrie [f]
โรงงานยาสูบ[n. exp.] (rōng-ngān y) EN: tobacco factory FR:
วัสดุโรงงาน[n. exp.] (watsadu rōn) EN: factory supplies FR:
ฆานวิญญาณ[n.] (khānawinyān) EN: nose-consciousness ; olfactory perception FR:
น่าพอใจ [adj.] (nā phøjai) EN: agreeable ; satisfactory ; pleasurable FR: agréable ; plaisant ; satisfaisant
ออลแฟกทอรีบัลบ์[n. exp.] (ønfaēkthōrī) EN: olfactory bulb ; bulbus olfactorius FR: bulbe olfactif (BO) [m] ; lobe olfactif [m]
พึงใจ[adj.] (pheungjai) EN: pleased (with) ; satisfied (with) ; content (with) ; satisfactory FR: satisfait
พอใช้ได้[adj.] (phøchaidāi) EN: satisfactory FR: utilisable ; encore bon
เส้นประสาทรับกลิ่น[n. exp.] (sen prasāt ) EN: olfactory nerve FR:
หวูด[n.] (wūt) EN: whistle ; steamer's whistle ; train's whistle ; factory's whistle FR: sifflet d'un train [m] ; sirène d'un bateau [f]
อย่างดี[adj.] (yāng dī) EN: good quality ; decent ; satisfactory ; favorable FR: de bonne qualité ; bien fait

factory ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Munitionsfabrik {f}ammunition factory
Bombenfabrik {f} [mil.]bomb factory
Autofabrik {f}car factory; automobile factory
Fabrikarbeit {f}work in a factory
Gerüchteküche {f}gossip factory
Lackfabrik {f}lacquer factory
Betriebsleiter {m}plant manager; works manager; factory manager
Textilfabrik {f}textile factory
Spielwarenfabrik {f}toy factory
Rüstungsfabrik {f}armament factory; munition plant
Fabrikant {m}factory owner
Fabrikarbeiter {m}factory worker
Betriebsdatenerfassung {f}factory data capture; industrial data capture
Direktverkauf {m}factory outlet
Gebäudeleitsystem {n}factory master control system
Werkschutz {m}factory security offices
Riechorgan {n} [anat.]olfactory organ
zufrieden stellend; zufriedenstellend {adj} (für=satisfactory (to)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า factory
Back to top