ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

craving

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *craving*, -craving-

craving ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
craving (n.) ความปรารถนา Syn. desire, need, yearning
English-Thai: HOPE Dictionary
craving(เคร'วิง) n. ความกระหายมาก,ความอยากได้มาก,ความเงื่อน,ความปรารถนาอย่างรุนแรง, Syn. desire,lust
English-Thai: Nontri Dictionary
craving(n) ความอยาก,ความเงี่ยน,ความกระหาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถึงใจ (v.) satisfy (a craving) Syn. จุใจ, สะใจ, สาแก่ใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't know why I keep craving sour food.ไม่รู้ทำไม ฉันถึงอยากกินของเปรี้ยวๆ
You are craving for a punch?ยากูซ่าเหรอ วอนกำปั้นซะแล้วไหมล่ะ
In addition, her firm belly button and her craving for meat is a strong indication that it is a boy.นอกจากนี้ ท้องของพระองค์และผิวของพระองค์ มีความแข็งซึ่งบ่งชี้ได้ว่าเป็นเด็กผู้ชายเพคะ
This is... really twisted, but I'm actually craving a big steak.ี่นี่เป็น... หักมุมอย่างมาก แต่ที่จริงแล้วฉันอยากทานสเต็กชิ้นใหญ่
Are you craving some Italian?ตอนนี้รู้สึกเหมือนอยู่เวนิซ อยากกินอาหารอิตาเลี่ยนขึ้นมารึไง?
Well, I was craving a burrito from El Cholo anyway.จะว่าไป,ผมก็กำลังสวาปาม เบอร์ริโต้ที่ร้าน El choloอยู่แค่นั้นเอง
You're gonna start craving blood,คุณจะเริ่มแรงปรารถนา ดื่มเลือด
I have a terrible headache... and a sudden craving for chicken wings.ผมรู้สึก ปวดหัวมากเลย... แล้วจู่ๆ ก็อยากกินปีกไก่ด้วย
I'm craving Chinese food. How about Chinese?ฉันอยากกินอาหารจัน อาหารจีนดีไหม?
Take your furball and fluff off or I'm gonna turn carnivore with a craving for penguin.หรือผมจะหันสัตว์กินเนื้อ ที่มีใจชอบสำหรับนกเพนกวิน แต่ ... -เท่านั้น "แต่" ฉันต้องการจะดู
No, thanks. I'm actually craving some zibetto's.ไม่ล่ะ ขอบคุณ ผมจะไปดื่มที่ร้านซีเบตโต้
And I'm craving vanilla pecan and a girls' night.ตอนนี้ฉันอยากได้วานิลลาพีแคน กับปาร์ตี้กับเพื่อนสาวอย่างแรง

craving ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生愿[shēng yuàn, ㄕㄥ ㄩㄢˋ, 生愿 / 生願] desire to exist (in Buddhism, tanhā); craving for rebirth
[yǐn, ˇ, 瘾 / 癮] addiction; craving
欲壑难填[yù hè nán tián, ㄩˋ ㄏㄜˋ ㄋㄢˊ ㄊㄧㄢˊ, 欲壑难填 / 慾壑難填] bottomless pit of desire (成语 saw); insatiable greed; carnal cravings are never satisfied and are a main obstruction on the path to enlightenment
心愿[xīn yuàn, ㄒㄧㄣ ㄩㄢˋ, 心愿 / 心願] cherished desire; dream; craving; wish; aspiration
瘾头[yǐn tóu, ˇ ㄊㄡˊ, 瘾头 / 癮頭] craving; addiction
欲望[yù wàng, ㄩˋ ㄨㄤˋ, 欲望 / 慾望] desire; longing; appetite; craving

craving ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
欲情[よくじょう, yokujou] (n,vs) passion; passions; (sexual) desire; craving
貪愛[とんあい;とんない;どんあい, ton'ai ; tonnai ; don'ai] (n,vs) {Buddh} attachment; craving
食指が動く[しょくしがうごく, shokushigaugoku] (exp,v5k) have an itch to; to have a craving for; to have an urge to; to have a desire for; to be eager to; to want to
如何しても[どうしても, doushitemo] (adv) (uk) by all means; at any cost; no matter what; after all; in the long run; cravingly; at any rate; surely; (P)
欲(P);慾[よく, yoku] (n) greed; craving; desire; avarice; wants; (P)
渇愛[かつあい, katsuai] (n) thirst; craving; desire
渇望[かつぼう, katsubou] (n,vs) craving; longing; thirsting; (P)

craving ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกลศ[n.] (kalēt) EN: desires ; craving FR:
กามตัณหา[n.] (kāmmatanhā) EN: sensuality ; sexual desire ; lust ; carnal desire ; lasciviousness ; concupiscence ; craving for sensual pleasure ; sensual craving FR: volupté [f] ; jouissance [f] ; sensualité [f] ; plaisir charnel [m] ; lascivité [f] ; lasciveté [f] ; concupiscence [f]
ความหิว[n.] (khwām hiū) EN: hungriness ; starvation ; craving ; appetite ; hunger ; thirst FR: faim [f] ; appétit [m]
เงี่ยน[v.] (ngīen) EN: crave ; have a craving (for) ; desire eagerly ; want greatly ; long for FR: être avide ; vouloir à tout prix
เงี่ยนหมาก[v. exp.] (ngīen māk) EN: have a craving for some betel FR:
ตัณหา[n.] (tanhā) EN: passion ; desire ; craving ; thirst FR: passion [f] ; désir [m]
ทะยานอยาก[adj.] (thayānyāk) EN: craving (for) ; grasping FR:
วิภวตัณหา[n.] (wiphawatanh) EN: craving for non-existence FR:
ตะโกรง[adv.] (takrōng) EN: cravingly FR:

craving ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
heftiges Verlangen; Begierde {f} | ein dringendes Verlangen nach etw. habencraving | to have a craving for sth.
Gefallsucht {f}craving for admiration
Geltungsbedürfnis {n}craving for recognition
Sehnsucht {f} (nach)craving (for)
Vergnügungssucht {f}craving for pleasure

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า craving
Back to top