ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

offence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *offence*, -offence-

offence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
offence (n.) การรุก Syn. attack, aggression Ops. defense
offence (n.) ความรู้สึกขุ่นเคือง Syn. resentment, indignation, umbrage
offence (n.) การกระทำผิดกฎหมาย Syn. crime, misdemeanour
offence (n.) การทำให้ขุ่นเคือง See also: การทำให้ไม่พอใจ Syn. outrage, insult, upset Ops. pleasure
English-Thai: HOPE Dictionary
offence(อะเฟนซฺ') n. การกระทำผิด,การกระทำผิดกฎหมาย,การรุก,การโจมตี,การทำให้ขุ่นเคือง,การก้าวร้าว,สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง,สิ่งที่ละเมิด,ความรู้สึกขุ่นเคือง,ฝ่ายรุก,ฝ่ายโจมตี
English-Thai: Nontri Dictionary
offence(n) การรุกราน,การละเมิด,การกระทำผิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
offenceความผิดอาญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
offences triable either wayความผิดที่อาจใช้วิธีพิจารณาคดีได้สองแบบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อาบัติ (n.) offence See also: infringement, misdemeanor, offense Syn. บาป, ความผิด
คดีอุกฉกรรจ์ (n.) serious offence Ops. คดีมโนสาเร่
ถือเป็นอารมณ์ (v.) take offence See also: worry, mind, care about, take to heart
ถือโทษ (v.) take offence
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've got to file a report of an offence or something!เราต้องแจ้งตำรวจว่ามีอาชญากรหรืออะไรซักอย่าง
But, what offence did you make such that you have to hide at our house?แต่ที่คุณทำแบบนี้น่ะ
You're not hiding here because of some offence you've made?คุณไม่ได้มาซ่อนตัวที่นี่เพราะว่าทำใครโกรธน่ะ
If I'm the one who's chased out because of some offence I made, I will say such lies a hundred times over.ถ้าชั้นต้องถูกไล่ออกเพราะทำให้บางคนไม่พอใจ ชั้นก็จะพูดโกหกแบบนั้นเป็น 100 ครั้ง
No offence to what you like, man, but...ไม่ได้ว่าอะไรนะ นายชอบเหรอ พวก แต่...
Now, as my deputy, you'll be in charge of all tracking and finding of villains, utilising your well-developed Injun-uity, no offence taken.ฉันแต่งตั้งนายเป็นท่านรองรับผิดชอบการแกะรอยคนร้าย ใช้สายตาของคุณสอดส่องเจ้า เรด-สกิน
I'll try not to take offence to your extreme shock.ฉันจะพยายามไม่ให้เธอ ตกใจตายเสียก่อน
But, what offence are you arresting me for?แต่ว่าพี่กำลังจะจับฉันข้อหาอะไร
Is it okay if I don't make that offence anymore?มันไม่เป็นอะไรใช่ไหมถ้าฉันไม่ก่อความผิดอีกต่อไป
I won't be making that offence anymore, okay?ฉันจะไม่ก่อความผิดแบบนั้นอีกต่อไป ตกลงไหม
You! Before the Offence Committee decided your wrongdoing, don't do anything.ก่อนที่คณะกรรมการการทำผิดกฎหมายตัดสินความผิดของนาย
If they open an Offence Committee, it won't come to that stage. Don't worry.ถ้าพวกเขาตั้งคณะกรรมการสืบสวนความผิด มันจะไม่มาถึงขั้นนั้น อย่าห่วงเลย

offence ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谢罪[xiè zuì, ㄒㄧㄝˋ ㄗㄨㄟˋ, 谢罪 / 謝罪] apology (for an offence)
偶犯[ǒu fàn, ㄡˇ ㄈㄢˋ, 偶犯] casual offender; casual offence
死罪[sǐ zuì, ㄙˇ ㄗㄨㄟˋ, 死罪] mortal crime; capital offence

offence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オフェンス[, ofensu] (n) offense; offence
前科[ぜんか, zenka] (n) previous conviction; criminal record; previous offense; previous offence
違犯行為[いはんこうい, ihankoui] (n) violation; offense; offence
主犯[しゅはん, shuhan] (n) principal offence; principal offense; principal offender; (P)
差し合い[さしあい, sashiai] (n) hindrance; offense; offence; prohibition
差し障り[さしさわり, sashisawari] (n) offence; offense; hindrance
微罪[びざい, bizai] (n) minor offense; minor offence; misdemeanor; misdemeanour
忌諱[きき;きい, kiki ; kii] (n,vs) displeasure; offense; offence; disliking
怒りっぽい[おこりっぽい, okorippoi] (adj-i) hot-tempered; quick to take offense; quick to take offence; irascible; touchy
攻め[せめ, seme] (n) (1) attack; offence; offense; (2) (uk) (col) (See タチ,受け・5) dominant partner of a homosexual relationship; (suf) (3) (See 質問攻め) a barrage of; a flood of; (P)
[しゃく, shaku] (n,adj-na) (1) cause of offense; cause of offence; annoyance; peeve; (n) (2) spasms; convulsions; cramps
破戒[はかい, hakai] (n) breaking a commandment (usually religious); offense against the Buddhist commandments (offence)
腹を立てる[はらをたてる, harawotateru] (exp,v1) to take offense; to take offence; to get angry; to lose one's temper
軽犯罪[けいはんざい, keihanzai] (n) minor offence; minor offense; misdemeanor; misdemeanour
軽罪[けいざい, keizai] (n) minor offense; minor offence; misdemeanor; misdemeanour
重犯[じゅうはん;じゅうぼん;ちょうはん, juuhan ; juubon ; chouhan] (n,vs) (1) felony; major offence; (2) felon; old offender

offence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; offense (Am.) ; transgression ; infringement ; misdemeanor FR: transgression [f] ; infraction [f]
การกระทำความผิด[n. exp.] (kān kratham) EN: offense ; offence (Am.) FR:
การกระทำผิดกฎหมาย[n. exp.] (kān kratham) EN: criminal offence ; violation FR: violation [f]
คดีอุกฉกรรจ์[n. exp.] (khadī ukcha) EN: serious offence ; felony FR: infraction sérieuse [f]
ความผิด[n.] (khwām phit) EN: offence ; offense (Am.) ; delict FR: délit [m] ; forfait [m] ; infraction [f]
ความผิดลหุโทษ[n.] (khwāmphitla) EN: petty offence ; petty offense (Am.) ; minor offence ; minor offense (Am.) ; misdemeanor FR: délit mineur [m]
ความผิดตามกฎหมายศุลกากร[n. exp.] (khwām phit ) EN: customs offence FR:
กระทำความผิด[v. exp.] (kratham khw) EN: commit an offence ; perpetrate a crime ; offend FR: commettre un crime
กระทำผิดอาญา[v. exp.] (kratham phi) EN: break the law ; infract a law ; infringe a law ; break (the rule) ; commit an offence ; violate ; offend FR: violer la loi ; commettre une infraction
กระทำผิดกฎหมาย[v. exp.] (kratham phi) EN: break the law ; infract a law ; infringe a law ; break (the rule) ; commit an offence ; violate ; offend FR: violer la loi ; commettre une infraction
นิสสัคคิยปาจิตตีย์[n.] (nitsakkhiya) EN: offence entailing expiation with forfeiture FR:
ผิดวินัย[v. exp.] (phit winai) EN: break discipline ; break a regimen ; break a regulation ; disciplinary offence FR: enfreindre la discipline
รังเกียจ[v.] (rangkīet) EN: conceive a dislike ; hate ; be averse to ; have a distaste for ; object to ; mind ; take offence ; take offense (Am.) ; complain FR: abhorrer ; avoir horreur de ; avoir du dégoût pour ; avoir une aversion envers/contre/pour ; détester ; être gêné ; être incommodé ; objecter ; s'opposer
ทำความผิด[v. exp.] (tham khwāmp) EN: commit an offence ; commit a criminal offence ; commit FR:
ทุกกฏ[n.] (thukkot) EN: offence of wrongdoing FR:
ถุลลัจจัย[n.] (thunlatjai) EN: grave offence ; serious transgression FR:
ทุพภาษิต[n.] (thupphāsit) EN: offence of wrong speech FR:
ความผิดเกี่ยวกับ[n. exp.] (khwām phit ) EN: offences relating to ; offenses relating to (Am.) FR:
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์[n. exp.] (khwām phit ) EN: offences against property ; offenses against property (Am.) FR:
กองตรวจภาษีอากร[n. exp.] (køng trūat ) EN: bureau of investigation of tax offences FR:

offence ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rückfall {m} [jur.]subsequent offence; repetition of an offence
Straftat {f}criminal act; criminal offence; punishable act
Verkehrsdelikt {n}traffic offence; traffic offense [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า offence
Back to top