ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aggression

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aggression*, -aggression-

aggression ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aggression (n.) การบุกรุก See also: การรุกราน
English-Thai: HOPE Dictionary
aggression(อะเกรส' เชิน) n. การรุกราน, การบุกรุก, การล่วงละเมิด, Syn. attack,
English-Thai: Nontri Dictionary
aggression(n) การรุกราน,การบุกรุก,การก้าวร้าว,การล่วงละเมิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aggressionการรุกราน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aggressionความกร้าวร้าว, อารมณ์โกรธก้าวร้าว, ก้าวร้าว, การก้าวร้าว [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I won't increase the dosage of aggression drugs.ฉันจะไม่เพิ่มปริมาณยาที่เราใช้ฉีดแน่
Listen, I've warned you about the aggression factors.ฟังนะ ฉันเตือนนายแล้ว เกี่ยวกับการฝึกนั่น
But I've totally reconfigured... both the nootropic and the cyberlearning programs... without aggression factors.แต่ฉันต้องขอบอกว่า.. ..ไอ้การทดลองทั้งหลาย รวมถึงโปรแกรมเรียนรู้เสมือนเนี่ย เขาตอบรับมัน โดยที่ฉันไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงเลย
Mr. Director, the aggression vectors in Project 5 caused...ผู้อำนวยการ ผลลัพธ์ที่เกิดคราวที่แล้วนั่น
You lay on your back and let her take out that aggression on you.นายนอนแผ่อยู่ / แล้วปล่อยให้เธอระบายอารมร์กับแก
It represents aggression and manhood.ตัวแทน แทนความก้าวร้าวและความเป็นชาย
But Noah's aggression forced our hand.แต่ความก้าวร้าวของ โนอาห์ บีบบังคับเรา
Sometimes aggression has its uses.บางครั้งความก้าวร้าวก็มีประโยชน์
Compound 6 seems to be showing decreased aggression response.สารประกอบ 6 ดูเหมือนว่าจะมีผลการตอบโต้ก้าวร้าวลดลง เ็ม็ฺดสีผิวบางส่วนกลับคืนสภาพ
Even increased aggression and risk-Taking.กระทั่งทำให้ก้าวร้าวมากขึ้น และชอบเสี่ยง
Open aggression against humans?เปิดสงครามระหว่างมนุษย์?
Of course, this competitive paradigm can often result in aggression and violence.แน่ล่ะ นี่คือกระบวนทัศน์ แห่งการแข่งขัน ที่ส่งผลให้เกิดความก้าวร้าว และความรุนแรง

aggression ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内懮外患[nèi yōu wài huàn, ㄋㄟˋ ㄧㄡ ㄨㄞˋ ㄏㄨㄢˋ, 内懮外患 / 內懮外患] domestic strife and foreign aggression
互不侵犯[hù bù qīn fàn, ㄏㄨˋ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄣ ㄈㄢˋ, 互不侵犯] non-aggression

aggression ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アグレション;アグレッション;アグレッシン[, agureshon ; aguresshon ; aguresshin] (n) aggression
侵略行為[しんりゃくこうい, shinryakukoui] (n) act of aggression
攻撃性[こうげきせい, kougekisei] (n) aggressiveness; aggression
蚕食[さんしょく, sanshoku] (n,vs) encroachment; invasion; aggression
軍事的侵略[ぐんじてきしんりゃく, gunjitekishinryaku] (n) military aggression
不可侵[ふかしん, fukashin] (n) inviolability; sacredness; nonaggression; (P)
侵入[しんにゅう, shinnyuu] (n,vs,adj-no) penetration; invasion; raid; aggression; trespass; (P)
侵略(P);侵掠[しんりゃく, shinryaku] (n,vs) aggression; invasion; raid; (P)
戦争挑発[せんそうちょうはつ, sensouchouhatsu] (n) aggression; warmongering
攻勢[こうせい, kousei] (n) offensive (movement); aggression; (P)
軍事侵略[ぐんじしんりゃく, gunjishinryaku] (n) military aggression; military invasion

aggression ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: attack ; commit aggression FR: attaquer ; forcer le passage ; s'imposer
การบุกรุก[n.] (kān bukruk) EN: encroachment ; incursion ; intrusion ; aggression ; trespass FR: empiétement [m] ; usurpation de terres [f] ; intrusion [f] ; incursion [f]
การก้าวร้าว[n.] (kān kāorāo) EN: aggressiveness ; aggression FR:
การรุกราน[n.] (kān rukrān) EN: aggression ; invasion ; attack ; offensive FR: agression [f] ; invasion [f] ; offensive [f] ; envahissement [m]
ความก้าวร้าว[n.] (khwām kāorā) EN: aggression ; aggressiveness FR: agressivité [f]
รุก[v.] (ruk) EN: invade ; be on the offensive ; commit aggression ; trespass ; assail ; attack FR: envahir ; assaillir ; attaquer

aggression ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angriffskrieg {m}war of aggression

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aggression
Back to top