ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

urticaria

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *urticaria*, -urticaria-

urticaria ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
urticaria (n.) อาการโรคลมพิษ Syn. nettle rash, uredo
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
urticaria; hivesลมพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Urticariaลมพิษ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผื่นคัน (n.) urticaria See also: hives, nettle rash, rash caused by allergy
ลมพิษ (n.) urticaria See also: hives, nettle rash, rash caused by allergy Syn. ผื่นคัน

urticaria ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
蕁麻疹[じんましん;ジンマシン, jinmashin ; jinmashin] (n) hives; nettle rash; urticaria

urticaria ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลมพิษ[n.] (lomphit) EN: urticaria ; hives ; nettle rash ; rash caused by allergy FR: urticaire [f] ; éruption cutanée [f]
ผื่นคัน [n.] (pheūnkhan) EN: urticaria ; rash FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า urticaria
Back to top