ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

network

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *network*, -network-

network ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
network (n.) สิ่งที่คล้ายร่างแหหรือตาข่าย See also: ตาข่าย Syn. weave, knitting, mesh
network (n.) ระบบเครือข่าย See also: เครือข่าย, เน็ตเวิร์ค Syn. circuitry
network (vt.) เชื่อมโยงเครือข่าย See also: ติดต่อกับเครือข่าย
English-Thai: HOPE Dictionary
network(เนท'เวิร์ค) n. ตาข่าย,ร่างแห,แผนประสานซึ่งกันและกัน, เครือข่าย การเชื่อมโยงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารข้อมูลหรือใช้โปรแกรมร่วมกัน, ระบบการนำเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง หรือเครื่องปลายทาง (terminal) หลาย ๆ เครื่อง มาทำงานร่วมกันโดยอาจใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เช่น สื่อนำข้อมูลเข้า/ออก,เครื่องพิมพ์ เป็นต้น
network adapterตัวปรับเครือข่ายหมายถึง อุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ หรือแผ่นวงจรซึ่งสร้างเครือข่าย หรือสามารถโยงคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องให้สามารถทำงานร่วมกันได้ ดู network ประกอบ
network basic input / outไบออสเครือข่ายใช้ตัวย่อว่า NetBIOS (อ่านว่า เน็ตไบออส) หมายความถึงไบออสที่ทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับชนิดของอุปกรณ์นำเข้าและแสดงผล ตลอดจนหน่วยความจำที่จะใช้ในเครือข่าย เพื่อช่วยไบออสของแต่ละเครื่องที่มีอยู่แล้วอีกทีหนึ่ง ดู BIOS ประกอบ
network hoseสายเชื่อมเครือข่ายหมายถึง สายเคเบิลที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเดียวกัน เนื่องจากสายเคเบิลนี้บางกว่าเส้นลวด จึงไม่เรียกว่าเส้นลวด (wire) หรือสายไฟอย่างที่เข้าใจกัน
network operating systemระบบปฏิบัติการเครือข่ายใช้ตัวย่อว่า NOS เป็นชื่อซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำระบบข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) ซึ่งจะต้องประกอบด้วย เครื่องบริการแฟ้ม (server) ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ที่เก็บโปรแกรมและแฟ้มข้อมูลที่จะใช้ร่วมกัน และซอฟต์แวร์ที่จัดการเกี่ยวกับสถานีงาน (work station) เพื่อจัดการเกี่ยวกับการติดต่อโต้ตอบระหว่างเครื่องบริการแฟ้มกับคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ในเครือข่ายด้วย
English-Thai: Nontri Dictionary
network(n) ร่างแห,ตาข่าย,ระบบเครือข่าย,การติดต่อประสานงาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
network๑. ข่ายงาน, เครือข่าย, โครงข่าย๒. วงจรข่าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
network adapterตัวปรับต่อข่ายงาน [มีความหมายเหมือนกับ network interface card] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
network operating systemระบบปฏิบัติการข่ายงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Network เครือข่าย ข่ายงาน [คอมพิวเตอร์]
Network operating system ระบบปฏิบัติการเครือข่าย [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลอบ (n.) kind of network trap for birds
ข่ายงาน (n.) network
ระบบเครือข่าย (n.) network Syn. เน็ตเวิร์ก
วงจรข่าย (n.) network See also: system Syn. เครือข่าย, ข่ายงาน
เครือ (n.) network See also: system Syn. เครือข่าย
เครือข่าย (n.) network See also: system Syn. ขอบข่าย
เน็ตเวิร์ก (n.) network
โครงข่าย (n.) network See also: system Syn. เครือข่าย, ข่ายงาน, วงจรข่าย
LAN (abbr.) โครงข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะบริเวณ เช่น ในอาคารเดียวกัน คอมพิวเตอร์เหล่านาจะทำงานร่วมกันได้ ดึงโปรแกรมหรือข้อมูลจากกันและกันได้ แต่การทำเช่นนี้จะต้องใช้ซอฟแวร์ช่วยด้วย (คำย่อของ local area network)
ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (n.) Local Area Network See also: LAN
ข่ายโทรศัพท์ (n.) telephone network Syn. เครือข่ายโทรศัพท์
เครือข่ายการสื่อสาร (n.) communication network
เครือข่ายโทรศัพท์ (n.) public telephone network See also: switched telephone network
แลน (n.) Local Area Network See also: LAN Syn. ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่
โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล (n.) integrated services digital network See also: ISDN
ไอเอสดีเอ็น (n.) integrated services digital network See also: ISDN Syn. โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It contained photographs and letters, the evidence of Mr. Boddy's network of informants.มันมีรูปถ่ายและจดหมาย หลักฐานของผู้สมรู้ร่วมคิดของคุณบ๊อดดี้
I'm grateful to you all for disposing of my network of spies and informers.ฉันรู้สึกขอบคุณทุกท่านสำหรับการกำจัด สายข่าวและสายลับของผม
My spy network has heard no such news.เครือข่ายสายลับของข้าไม่ได้รับข่าวเช่นนั้นเลยนะ
They're network people. "Network people"?- คนจากสถานีโทรทัศน์
I'm having dinner last night with this guy, major network executive, top brass, telling him how incredible you are....กับผู้บริหารของสถานีโทรทัศน์ ฉันว่าคุณเก่งมาก และเขาควรไปดูคุณ
It's a network television audition. It's for comics of the future.เป็นการคัดตัวของสถานี เพื่อหาดาวตลกแห่งอนาคต
We have a distinguished panel of judges who are going to select one of our rising young comedians and give him an opportunity on a major network television show.คณะกรรมการจะเลือก... ...ดาวตลกดวงใหม่ของเรา... ...และให้โอกาสเขา ได้ออกรายการโทรทัศน์
You have access to the network node.เข้าสู่เครือข่ายข้อมูล
They're in, and they're running a computer virus... that's placing triple key encryption codes... on all outside access and network connections.แถมยังปล่อยไวรัส ซึ่งถูกป้องกันสามชั้นและเข้ารหัส และมันกำลังกระจายไปทั่วระบบ
You cut the network connections, but I'll find a way out.แกตัดการเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอก แต่ฉันจะออกไปให้ได้
The Crown's case against them is... that they are a support network for the bombers, and as such...กรณีของคราวน์ พวกเขาก็คือ ... ว่าพวกเขามีเครือข่ายสนับสนุน สำหรับการทิ้งระเบิดแล?
I am connected to a vast network that has been beyond your reach and experience.ผมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายใหญ่แล้ว, มันจะต้องนำคุณกลับไปเป็นมนุษย์ได้แน่...

network ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有线新闻网[yǒu xiàn xīn wén wǎng, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄨㄤˇ, 有线新闻网 / 有線新聞網] Cable Network News; CNN
美国有线新闻网[Měi guó yǒu xiàn xīn wén wǎng, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄨㄤˇ, 美国有线新闻网 / 美國有線新聞網] Cable Network News; CNN
局域网[jú yù wǎng, ㄐㄩˊ ㄩˋ ㄨㄤˇ, 局域网 / 局域網] local area network (LAN)
网卡[wǎng kǎ, ㄨㄤˇ ㄎㄚˇ, 网卡 / 網卡] network card
网段[wǎng duàn, ㄨㄤˇ ㄉㄨㄢˋ, 网段 / 網段] network segment
网管[wǎng guǎn, ㄨㄤˇ ㄍㄨㄢˇ, 网管 / 網管] network management; webmaster
网管员[wǎng guǎn yuán, ㄨㄤˇ ㄍㄨㄢˇ ㄩㄢˊ, 网管员 / 網管員] network manager; network administrator
网管接口[wǎng guǎn jiē kǒu, ㄨㄤˇ ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ, 网管接口 / 網管接口] network management interface
网管系统[wǎng guǎn xì tǒng, ㄨㄤˇ ㄍㄨㄢˇ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 网管系统 / 網管系統] network management
网络[wǎng luò, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, 网络 / 網絡] network (computer, telecom etc)
网络协议[wǎng luò xié yì, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, 网络协议 / 網絡協議] network protocol
网络操作系统[wǎng luò cāo zuò xì tǒng, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 网络操作系统 / 網絡操作系統] network operating system
网路作业系统[wǎng lù zuò yè xì tǒng, ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄝˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 网路作业系统 / 網路作業系統] network operating system
拓扑[tuò pū, ㄊㄨㄛˋ ㄆㄨ, 拓扑 / 拓撲] topology (math.); topology of a network (elec.)
网站[wǎng zhàn, ㄨㄤˇ ㄓㄢˋ, 网站 / 網站] website; network station; node
佈建[bù jiàn, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, 佈建] to progressively extend (service delivery, network etc) to a wider area; rollout; also written 布建
吸引子网络[xī yǐn zǐ wǎng luò, ㄒㄧ ˇ ㄗˇ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, 吸引子网络 / 吸引子網絡] attractor network
骨干网路[gǔ gàn wǎng lù, ㄍㄨˇ ㄍㄢˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, 骨干网路 / 骨幹網路] backbone network
博讯[Bó xùn, ㄅㄛˊ ㄒㄩㄣˋ, 博讯 / 博訊] Boxun, US based dissident Chinese news network
博讯新闻网[Bó xùn xīn wén wǎng, ㄅㄛˊ ㄒㄩㄣˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄨㄤˇ, 博讯新闻网 / 博訊新聞網] Boxun, US based dissident Chinese news network
桥接器[qiáo jiē qì, ㄑㄧㄠˊ ㄐㄧㄝ ㄑㄧˋ, 桥接器 / 橋接器] bridge (networking)
桥接[qiáo jiē, ㄑㄧㄠˊ ㄐㄧㄝ, 桥接 / 橋接] bridging (in computer networks)
广播网路[guǎng bō wǎng lù, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, 广播网路 / 廣播網路] broadcast network
校园网络[xiào yuán wǎng luò, ㄒㄧㄠˋ ㄩㄢˊ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, 校园网络 / 校園網絡] campus network
央视[yāng shì, ㄧㄤ ㄕˋ, 央视 / 央視] CCTV, the PRC state TV network, abbr. for 中央電視|中央电视
通信网络[tōng xìn wǎng luò, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, 通信网络 / 通信網絡] communications network
计算机网络[jì suàn jī wǎng luò, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, 计算机网络 / 計算機網絡] computer network
电脑网[diàn nǎo wǎng, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ ㄨㄤˇ, 电脑网 / 電腦網] computer network; Internet
电脑网路[diàn nǎo wǎng lù, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, 电脑网路 / 電腦網路] computer network
主干网络[zhǔ gàn wǎng luò, ㄓㄨˇ ㄍㄢˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, 主干网络 / 主幹網絡] core network
主干网路[zhǔ gàn wǎng lù, ㄓㄨˇ ㄍㄢˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, 主干网路 / 主幹網路] core network; backbone network
数据网络[shù jù wǎng luò, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, 数据网络 / 數據網絡] data network
专用网路[zhuān yòng wǎng lù, ㄓㄨㄢ ㄩㄥˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, 专用网路 / 專用網路] dedicated network
数位网路[shù wèi wǎng lù, ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, 数位网路 / 數位網路] digital network; digital network
数字网[shù zì wǎng, ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄨㄤˇ, 数字网 / 數字網] digital network
分布式网络[fēn bù shì wǎng luò, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, 分布式网络 / 分佈式網絡] distributed network
分布连结网络[fēn bù lián jié wǎng luò, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, 分布连结网络 / 分布連結網絡] distributed connectionist network
分销网络[fēn xiāo wǎng luò, ㄈㄣ ㄒㄧㄠ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, 分销网络 / 分銷網絡] distribution network
企业间网路[qǐ yè jiān wǎng lù, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄢ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, 企业间网路 / 企業間網路] extranet; company-external network
异质网路[yì zhì wǎng lù, ㄧˋ ㄓˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, 异质网路 / 異質網路] heterogeneous network

network ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CNN[シーエヌエヌ, shi-enuenu] (n) CNN; Cable News Network
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx
インターネットVPN[インターネットブイピーエン, inta-nettobuipi-en] (n) {comp} Internet Virtual Private Network
オーバーレイネットワーク[, o-ba-reinettowa-ku] (n) {comp} overlay network
オンラインネットワークシステム[, onrainnettowa-kushisutemu] (n) {comp} on-line network system
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[キャリアけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyaria kenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] (n) {comp} carrier sense multiple access with collision avoidance network; CSMA; CA network
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[キャリアけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyaria kenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] (n) {comp} carrier sense multiple access with collision detection network; CSMA; CD network
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] (n) {comp} global network addressing domain
コンピューターネットワーク[, konpyu-ta-nettowa-ku] (n) {comp} computer network
コンピュータネットワーク[, konpyu-tanettowa-ku] (n) {comp} computer network
サービス統合ディジタル網[サービスとうごうディジタルもう, sa-bisu tougou deijitaru mou] (n) {comp} ISDN; integrated services digital network
スターネットワーク[, suta-nettowa-ku] (n) {comp} star network
スター型ネットワーク[スターがたネットワーク, suta-gata nettowa-ku] (n) {comp} star network
スパイ組織[スパイそしき, supai soshiki] (n) spy ring; spy network
スロット形リングネットワーク[スロットがたリングネットワーク, surotto gata ringunettowa-ku] (n) {comp} slotted-ring network
テレビショッピング[, terebishoppingu] (n) home shopping network (wasei
ネットニュース[, nettonyu-su] (n) {comp} net news; network news; Usenet
ネットワークOS[ネットワークオーエス, nettowa-kuo-esu] (n) {comp} network operating system; NOS
ネットワークアドミニストレータ[, nettowa-kuadominisutore-ta] (n) {comp} network administrator
ネットワークアドミン[, nettowa-kuadomin] (n) {comp} network administration
ネットワークアドレス付与機関[ネットワークアドレスふよきかん, nettowa-kuadoresu fuyokikan] (n) {comp} network addressing authority
ネットワークインターフェースカード;ネットワークインターフェイスカード[, nettowa-kuinta-fe-suka-do ; nettowa-kuinta-feisuka-do] (n) {comp} network interface card; NIC
ネットワークインフラ[, nettowa-kuinfura] (n) {comp} network infrastructure
ネットワークケーブル[, nettowa-kuke-buru] (n) {comp} network cabling
ネットワークトポロジー[, nettowa-kutoporoji-] (n) {comp} network topology
ネットワークバイトオーダー[, nettowa-kubaitoo-da-] (n) {comp} network byte order
ネットワークパケット[, nettowa-kupaketto] (n) {comp} network packet
ネットワークプロトコルアナライザ[, nettowa-kupurotokoruanaraiza] (n) {comp} network protocol analyzer
ネットワーク効率[ネットワークこうりつ, nettowa-ku kouritsu] (n) {comp} network efficiency
ネットワーク接続形態[ネットワークせつぞくけいたい, nettowa-ku setsuzokukeitai] (n) {comp} network topology
ネットワーク構成[ネットワークこうせい, nettowa-ku kousei] (n) {comp} network configuration; network layout
ネットワーク管理[ネットワークかんり, nettowa-ku kanri] (n) {comp} network administration
ネットワーク管理者[ネットワークかんりしゃ, nettowa-ku kanrisha] (n) {comp} network administrator
ネットワーク統合[ネットワークとうごう, nettowa-ku tougou] (n) {comp} network integration
パーソナルエリアネットワーク[, pa-sonaruerianettowa-ku] (n) {comp} Personal Area Network
バックボーンネットワーク[, bakkubo-nnettowa-ku] (n) {comp} backbone network
ピアトゥーピアネットワーク[, piatou-pianettowa-ku] (n) peer-to-peer network (P2P network)
ユーザー網インタフェース[ユーザーあみインタフェース, yu-za-ami intafe-su] (n) {comp} user network interface; UNI
ワイヤレスネットワーク[, waiyaresunettowa-ku] (n) {comp} wireless network
仮想専用網[かそうせんようもう, kasousenyoumou] (n) {comp} virtual private network
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクセス網[アクセスもう, akusesu mou] access network
オーバーレイネットワーク[おーばーれいねっとわーく, o-ba-reinettowa-ku] overlay network
オープンネットワーク[おーぷんねっとわーく, o-punnettowa-ku] open network
オンラインネットワークシステム[おんらいんねっとわーくしすてむ, onrainnettowa-kushisutemu] on-line network system
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.)
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.)
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] global network addressing domain
サービス統合ディジタル網[サービスとうごうディジタルもう, sa-bisu tougou deijitaru mou] ISDN, integrated services digital network
システムズネットワークアーキテクチャ[しすてむずねっとわーくあーきてくちゃ, shisutemuzunettowa-kua-kitekucha] systems network architecture, SNA
スターネットワーク[すたーねっとわーく, suta-nettowa-ku] star network
スター形配線リングネットワーク[スターけいはいせんリングネットワーク, suta-keihaisen ringunettowa-ku] star, ring network
スロット形リングネットワーク[スロットがたリングネットワーク, surotto gata ringunettowa-ku] slotted-ring network
デジタル交換網[デジタルこうかんもう, dejitaru koukanmou] digital data exchange network
テレコムネットワーク[てれこむねっとわーく, terekomunettowa-ku] telecom network
トークンバスネットワーク[とーくんばすねっとわーく, to-kunbasunettowa-ku] token-bus network
トークンリングネットワーク[とーくんりんぐねっとわーく, to-kunringunettowa-ku] token-ring network
ネットゲーム[ねっとげーむ, nettoge-mu] network game
ネットニュース[ねっとにゅーす, nettonyu-su] net news, network news, Usenet
ネットユーザ[ねっとゆーざ, nettoyu-za] net user, network user
ネットワークアーキテクチャ[ねっとわーくあーきてくちゃ, nettowa-kua-kitekucha] network architecture
ネットワークアクセスポイント[ねっとわーくあくせすぽいんと, nettowa-kuakusesupointo] network access point, NAP
ネットワークアダプタ[ねっとわーくあだぷた, nettowa-kuadaputa] network adapter
ネットワークアドミニストレータ[ねっとわーくあどみにすとれーた, nettowa-kuadominisutore-ta] network administrator
ネットワークアドミン[ねっとわーくあどみん, nettowa-kuadomin] network administration
ネットワークアドレス付与機関[ネットワークアドレスふよきかん, nettowa-kuadoresu fuyokikan] network addressing authority
ネットワークアドレス領域[ネットワークアドレスりょういき, nettowa-kuadoresu ryouiki] network addressing domain
ネットワークインフラ[ねっとわーくいんふら, nettowa-kuinfura] network infrastructure
ネットワークエンジニアリング[ねっとわーくえんじにありんぐ, nettowa-kuenjiniaringu] network engineering
ネットワークオペレーティングシステム[ねっとわーくおぺれーていんぐしすてむ, nettowa-kuopere-teingushisutemu] network operating system
ネットワークケーブル[ねっとわーくけーぶる, nettowa-kuke-buru] network cabling
ネットワークコントローラ[ねっとわーくこんとろーら, nettowa-kukontoro-ra] network controller
ネットワークサーバモード[ねっとわーくさーばもーど, nettowa-kusa-bamo-do] network server mode
ネットワークサービス提供者[ネットワークサービスていきょうしゃ, nettowa-kusa-bisu teikyousha] network service provider
ネットワークトポロジー[ねっとわーくとぽろじー, nettowa-kutoporoji-] network topology
ネットワークファイルシステム[ねっとわーくふぁいるしすてむ, nettowa-kufairushisutemu] Network File System, NFS
ネットワークプロトコルアドレス指定情報[ネットワークぷろとこるアドレスしていじょうほう, nettowa-ku purotokoru adoresu shiteijouhou] network protocol address information
ネットワークマネージャ[ねっとわーくまねーじゃ, nettowa-kumane-ja] network manager
ネットワークリソース[ねっとわーくりそーす, nettowa-kuriso-su] network resource
ネットワーク全体[ネットワークぜんたい, nettowa-ku zentai] entire network
ネットワーク効率[ネットワークこうりつ, nettowa-ku kouritsu] network efficiency
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ネットワーク[ねっとわーく, nettowa-ku] Thai: เครือข่าย English: network

network ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อินเทอร์เน็ต ; อินเตอร์เน็ต = อินเตอร์เน็ท[n.] (inthoēnet ;) EN: Internet ; Internet network ; net FR: Internet [m] ; Net [m]
อินเตอร์เน็ต = อินเตอร์เน็ท ; อินเทอร์เน็ต[n. prop.] (Intoēnet ; ) EN: Internet ; Internet network FR: Internet [m] ; Net [m]
การเชื่อมต่อเครือข่าย[n. exp.] (kān cheūam ) EN: network connection FR:
ข่าย[n.] (khāi) EN: network FR: réseau [m] ; maillage [m]
ข่ายงาน[n.] (khāi-ngān) EN: network FR: réseau [m]
ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (แลน)[n. exp.] (khāi-ngān b) EN: local area network (LAN) FR:
ข่ายงานเชิงระนาบ[n. exp.] (khāi-ngān c) EN: planar network FR:
ข่ายโทรศัพท์[n. exp.] (khāi thōras) EN: telephone network FR: réseau téléphonique [m]
คปท. (เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย)[org.] (Khøpothø. () EN: Kor Por Tor ; Network of Students and People for the Reform of Thailand FR:
เครือข่าย[n.] (khreūakhāi) EN: network FR: réseau [m]
เครือข่ายการกระจายสินค้า[n. exp.] (khreūakhāi ) EN: distribution network ; sales network FR:
เครือข่ายการสื่อสาร[n. exp.] (khreūakhāi ) EN: communication network FR:
เครือข่ายคอมพิวเตอร์[n. exp.] (khreūakhāi ) EN: computer network FR: réseau informatique [m]
เครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติ[n. prop.] (Khreūakhāi ) EN: Thai Patriots Network FR:
เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.)[org.] (Khreūakhāi ) EN: Kor Por Tor ; Network of Students and People for the Reform of Thailand FR:
เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.)[org.] (Khreūakhāi ) EN: Thai Academic Network for Civil Rights (TANC) FR:
เครือข่ายสาขา[n. exp.] (khreūakhāi ) EN: branch network FR: réseau d'agences [m]
เครือข่ายสังคม ; เครือข่ายทางสังคม[n. exp.] (khreūakhāi ) EN: social network FR: réseau social [m]
เครือข่ายเส้นทางการบิน[n. exp.] (khreūakhāi ) EN: route network FR:
เครือข่ายทางรถไฟ[n. exp.] (khreūakhāi ) EN: railway network ; rail network FR: réseau ferroviaire [m]
เครือข่ายทางสังคม[n. exp.] (khreūakhāi ) EN: social network FR: réseau social [m]
เครือข่ายถนน[n. exp.] (khreūakhāi ) EN: road network FR: réseau routier [m]
เครือข่ายโทรศัพท์[n. exp.] (khreūakhāi ) EN: telephone network FR:
ขุมข่าย[n. exp.] (khum khāi) EN: network ; system FR:
กลุ่มอำนาจ[n. exp.] (klum amnāt) EN: power group ; network FR:
กลุ่มอำนาจเก่า[n. exp.] (klum amnāt ) EN: old network ; old power structure FR:
ลอบ[n.] (løp) EN: bamboo fish trap ; kind of network trap for birds FR: nasse [f] ; panier oblong en osier [m]
เน็ตเวิร์ก[n.] (netwoēk) EN: network FR: réseau [m]
ระบบเครือข่าย[n. exp.] (rabop khreū) EN: network FR: réseau [m]
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ[n. exp.] (rabop khreū) EN: information network system FR:
ระบบปฏิบัติการเครือข่าย[n. exp.] (rabop patib) EN: Network Operating System (NOS) FR:
เส้นสาย[n.] (sensāi) EN: network ; connections FR:
ตาข่าย[n.] (tākhāi) EN: net ; network ; grid ; mesh FR: réseau [m] ; grille [f] ; lacis [m] ; filet [m] ; maille [f] ; réticule [m]
อุปกรณ์เครือข่าย[n. exp.] (uppakøn khr) EN: network equipment FR:
วงจรข่าย[n. exp.] (wongjøn khā) EN: network FR:
เชื่อมโยงเครือข่าย[n. exp.] (cheūam yōng) EN: networking FR:
การเชื่อมต่อ[n. exp.] (kān cheūam ) EN: connection ; link-up ; networking FR: connexion [f]
แลน (ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่)[n. exp.] (LAĒN (khāi-) EN: LAN (local area network) FR:
แวน[n.] (waēn) EN: WAN (wide area network) FR:

network ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Addierschaltung {f}adding network
Kommunikationsnetz {n}communication network
Computernetzwerk {n}computer network
Ersatznetz {n}equivalent network
Kombinationsnetz {n}hybrid network
hydraulische Netztechnik {f}hydraulic network
Kettenschaltung {f}ladder network
Ortsnetz {n}local network
Maschennetz {n}meshed communication network
Netzknoten {m}nodal points; network node
Paketvermittlungsnetz {n}packet switching network
Radarwarnnetz {n}radar warning network
Eisenbahnnetz {n}railway network
Leitungsnetz {n}supply network
Wählnetz {n}switch network
Telexnetz {n}telex network
Zweipol {m} | aktiver Zweipol | passiver Zweipoltwo terminal network | active two terminal network | passive two terminal network
Sternnetz {n}umbrella network
Datenübertragungsprotokoll {n} [comp.]network protocol
Netzkarte {f} [comp.]network adapter
Netzplan {m}network plan
Netzplantechnik {f}network planning technique
Netzsteuerung {f}network control
Netztakteinheit {f}network clock
Netzverkehr {m}network traffic
Netzwerk-Interface-Steuereinheit {f} [comp.]network interface controller (NIC)
Netzwerkanalysator {m}network analyser
Netzwerkarchitektur {f}network topology
Netzwerkkarte {f} [comp.]network controller
Netzwerkverbindung {f}network connectivity
Subnetz {n} [comp.]subnet; subnetwork

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า network
Back to top