ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

excluding

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *excluding*, -excluding-

excluding ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
excluding (adj.) สุทธิ (ราคา) See also: ซึ่งเหลือหลังหักค่าสิ่งอื่นแล้ว Syn. pure, remaining

excluding ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无所不包[wú suǒ bù bāo, ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄅㄠ, 无所不包 / 無所不包] not excluding anything; all-inclusive
排他[pái tā, ㄆㄞˊ ㄊㄚ, 排他] exclusive, excluding
韵母[yùn mǔ, ㄩㄣˋ ㄇㄨˇ, 韵母 / 韻母] medial and final of a Chinese syllable (excluding initial consonant and tone); the rhyming part of a Chinese syllable; rhyme; vowel; character used in traditional phonetics to indicate value of rhyme; final sound; phoneme
之外[zhī wài, ㄓ ㄨㄞˋ, 之外] outside; excluding

excluding ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゆうちょ銀行を除く;郵貯銀行を除く[ゆうちょぎんこうをのぞく, yuuchoginkouwonozoku] (exp,v5k) excluding the Post Office bank; excluding Japan Post Bank
基本料金[きほんりょうきん, kihonryoukin] (n) basic rate (i.e. excluding optional service fees, usage charges, etc.); basic charge; base cost; base price; (P)
後生動物[こうせいどうぶつ, kouseidoubutsu] (n,adj-no) metazoan (any member of the animal kingdom, excluding protozoans and sponges)
精神科学[せいしんかがく, seishinkagaku] (n) Geisteswissenschaften (i.e. the humanities, excluding the arts); mental science
精進物[しょうじんもの;そうじもの, shoujinmono ; soujimono] (n) (obsc) (See 生臭物) vegetable-based food (inc. nuts, berries, etc., but excluding all meat and fish)
芥虫;塵芥虫;歩行虫[ごみむし;ゴミムシ, gomimushi ; gomimushi] (n) (1) (uk) ground beetle; carabid (esp. of superfamily Caraboidea, but excluding subfamily Carabinae); (2) Anisodactylus signatus (species of ground beetle)
を措いて[をおいて, wooite] (exp) (uk) other than; excluding; without
妹背鳥[いもせどり, imosedori] (n) (1) (obsc) (See 鶺鴒) any bird of family Motacillidae (excluding the pipits); (2) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus)
栗鼠[りす;リス, risu ; risu] (n) (1) (uk) squirrel (excluding flying squirrels); (2) (uk) (See 日本栗鼠) Japanese squirrel (Sciurus lis)
鶺鴒[せきれい;まなばしら(ok);にわくなぶり(ok);にわくなぎ(ok);つつ(ok);セキレイ, sekirei ; manabashira (ok); niwakunaburi (ok); niwakunagi (ok); tsutsu (ok); sekire] (n) (uk) any bird of family Motacillidae (excluding the pipits); wagtail; longclaw
黒蠅[くろばえ;クロバエ, kurobae ; kurobae] (n) (uk) blowfly (excluding bluebottles and greenbottles)

excluding ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่รวม[prep.] (mai rūam ) EN: excluding FR: ne comprend pas ; sauf ; hormis ; excepté ; non compris
ยกเว้น[conj.] (yokwen) EN: except ; excluding ; not including ; unless ; with the exception of ; but ; whereas ; all but ; excluded ; apart from FR: sauf ; hormis ; excepté ; à l'exception de ; à part

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า excluding
Back to top