ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uredo

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uredo*, -uredo-

uredo ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uredo (n.) อาการโรคลมพิษ Syn. nettle rash, urticaria

uredo ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレド[, kuredo] (n) credo (lat
声はすれども姿は見えず[こえはすれどもすがたはみえず, koehasuredomosugatahamiezu] (exp) (id) It's audible but invisible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uredo
Back to top