ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

circuitry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *circuitry*, -circuitry-

circuitry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
circuitry (n.) วงจรไฟฟ้า
English-Thai: HOPE Dictionary
circuitry(เซอ'คิทรี) n. วงจรไฟฟ้า,วงจรในอุปกรณ์อิเล็กตรอน,วิทยาศาสตร์วงจรไฟฟ้าหรือเครื่องอิเล็คตรอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe the rest of the circuitry will work.บางทีส่วนที่เหลือของวงจรจะ ทำงาน
See this little tiny bit of circuitry right there ?เห็นวงวรเล็กๆตรงนี้ไหม
Somehow, they must have disabled the circuitry from inside.ยังไงก็ตาม, พวกเขายกเลิก แผงวงจรจากข้างใน
But I was able to use the spin frame from Ambush and take the circuitry sleeve out of Noisy Boy, and it works.ผมประกอบ เมนเฟรมของ แอมบุช.. เข้ากับแผงวงจรคำสั่งเสียง ของ นอยซี่บอย ออกมาแจ๋ว
Now, in combining these two phenomena, circuitry that remains viable post-mortem and a memory bank that goes back eight minutes, source code enables us to capitalize on the overlap.เมื่อทั้งสองปรากฎการณ์นี้มารวมกัน วงจรหลังตายที่ยังอยู่ และความทรงจำที่ย้อนกลับไป 8 นาทีนั้น
And when she put the helmet on agent Cameron... the circuitry specs you gave me were magnificent.และ ตอนที่เธอสวมหมวกนั้น บน เจ้าหน้าที่ คาเมร่อน สเปควงจรต่างที่คุณให้ผมมัน ก็เริ่มทำงานทันที
I don't know, I've never done this before but uh, your mitotic circuitry seems to reset itself once every hour so probably no longer than that.ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ผมไม่เคยทำแบบนี้มาก่อน นะ ระบบฉายภาพของคุณ น่าจะ รีเซท ตัวเอง ทุกๆชั่วโมงนะ คงไม่นานกว่านี้ แล้วหละ
I managed to reanimate most of the circuitry at the basic level.ผมเข้าจัดการ วงจรส่วนใหญ่แล้ว ให้ทำงานในระดับเบื้องต้น
Data relay gel dispersing in circuitry suit.ทำการถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดลงสู่ชุดวงจรไฟฟ้า
Circuitry specs for a liquid technology.ววจรต้นแบบใน แบบ เทคโนโลยี ของเหลว
It's hard to imagine you're able to fit that much microcircuitry into such a small space.นั่นเป็นวงจรไมโครเซอร์คิดตรี้ ที่จำลองอวกาศขนาดย่อม
It's a disruption in his cortical circuitry.มันเป็นการสับเปลี่ยนใน ประจุไฟฟ้าในสมอง

circuitry ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナログ回路[アナログかいろ, anarogu kairo] (n) {comp} analog circuitry
回路構成要素[かいろこうせいようそ, kairokouseiyouso] (n) {comp} circuitry
回路機構[かいろきこう, kairokikou] (n) {comp} circuitry
ソリッドステート[, soriddosute-to] (adj-no) solid-state (e.g. circuitry)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
回路構成要素[かいろこうせいようそ, kairokouseiyouso] circuitry
回路機構[かいろせつぞく, kairosetsuzoku] circuitry

circuitry ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วงจร[n.] (wongjøn) EN: circuit ; electrical circuit ; circuitry FR: circuit [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า circuitry
Back to top