ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

material

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *material*, -material-

material ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
material (n.) วัตถุ See also: สิ่งของ, สสาร Syn. body, object
material (n.) ข้อเท็จจริง See also: ข้อมูล, เนื้อหา, ใจความ, สาระ, ความคิด
material (n.) ผ้า See also: สิ่งทอ Syn. fabric
material (n.) ผู้เหมาะสม See also: คนเหมาะสม
material (adj.) ทางกาย See also: ทางกายภาพ Syn. physical
material (adj.) ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ See also: ซึ่งประกอบด้วยวัตถุ, ในโลกของวัตถุ, ทางโลก, ทางวัตถุ Syn. concrete, objective, materialistic Ops. indefinite, unreal
material (adj.) สำคัญ See also: จำเป็น, ที่สัมพันธ์กัน Syn. crucial, essential, relevant
materialisation (n.) การกลายเป็นจริง
materialise (vi.) กลายเป็นจริง See also: เป็นจริง Syn. actualize, become real Ops. dissolve, disembody
materialise (vt.) ทำให้เป็นจริง See also: ทำให้เป็นไปตามที่คาดไว้ Syn. actualize, crystallize
materialise (vi.) ปรากฏตัว Syn. appear Ops. disappear
materialism (n.) วัตถุนิยม See also: ลัทธิวัตถุนิยม Syn. utilitarianism
materialist (n.) นักวัตถุนิยม Syn. immoralist
materialistic (adj.) เกี่ยวกับวัตถุนิยม
materialistically (adv.) อย่างเป็นวัตถุนิยม
materialization (n.) การทำให้เป็นจริง
materialize (vi.) กลายเป็นจริง See also: เป็นจริง Syn. actualize, become real Ops. dissolve, disembody
materialize (vt.) ทำให้เป็นจริง See also: ทำให้เป็นไปตามที่คาดไว้ Syn. actualize, crystallize
materialize (vi.) ปรากฏตัว Syn. appear Ops. disappear
materially (adv.) ทางวัตถุนิยม
materials (n.) เครื่องมือ See also: วัสดุ, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์
English-Thai: HOPE Dictionary
material(มะเทีย'เรียล) n. วัตถุ,ส่วนประกอบ,วัสดุ,ปัจจัย,เนื้อหา,เนอความ,สาระ,กลุ่มของความคิด ข้อเท็จจริงหรือข้อมูล,สิ่งทอ adj. ประกอบด้วยวัตถุ,ทางกาย,เป็นปัจจัยสำคัญ,เกี่ยวกับวัตถุพยาน., See also: materials n. อุปกรณ์เครื่องมือ
materialism(มะเทีย'เรียลลิสซึม) n. ลัทธิวัตถุนิยม,ลัทธิเห็นแก่เงินทอง,ลัทธิเห็นแก่เงินทอง,ลัทธิยึดถือความสุขทางกาย
materialist(มะเทีย'เรียลลิสทฺ) n. ผู้ยึดถือเอาวัตถุเป็นสำคัญ,ผู้ยึดถือลัทธิ'materialism, See also: marterialistic adj. maeterialistically adv.
materialize(มะเทีย'เรียลไลซ) vt. ทำให้เป็นของวัตถุ,เปลี่ยนเป็นเงิน,ทำให้ปรากฎ เป็นรูปทางกาย,ทำให้เป็นจริงเป็นจัง. vi. ปรากฎเป็นรูปเป็นร่าง,ปรากฎให้เห็นจริง,กลายเป็นความจริง, Syn. materialise,, See also: materialization n. material
materially(มะเทีย'เรียลลี) adj. อย่างมาก,ทางกาย,เกี่ยวกับวัตถุ, Syn. considerably
English-Thai: Nontri Dictionary
material(adj) เกี่ยวกับร่างกาย,เป็นรูปธรรม,สำคัญ,ประกอบด้วยวัตถุ
materialism(n) ลัทธิวัตถุนิยม
materialistic(adj) เป็นรูปธรรม,มีตัวตน,ซึ่งถือลัทธิวัตถุนิยม
materialize(vi,vt) เป็นตัวเป็นตนขึ้น,เป็นรูปเป็นร่างขึ้น
materially(adv) ทางกาย,เกี่ยวกับวัตถุ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
material causeวัสดุเหตุ, วัสดุปัจจัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
materialismวัตถุนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
materialism, historicalวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Materialวัสดุ, สิ่งของต่างๆ ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น รูปภาพ บัตรคำ แผนภูมิ ฟิล์มภาพยนต์ เทปบันทึกเสียง ฟิล์มสตริป [เทคโนโลยีการศึกษา]
Materialismวัตถุนิยม [TU Subject Heading]
Materialsวัสดุ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วัสดุ (n.) material See also: substance, matter, stuff Syn. วัตถุ, อุปกรณ์, สิ่งของ
เชิงวัตถุ (adj.) material
วัตถุปัจจัย (n.) material element Syn. วัตถุ, สิ่งของ, ปัจจัย
นิยมวัตถุ (adj.) materialism Syn. สสารนิยม
วัตถุนิยม (adj.) materialism Syn. นิยมวัตถุ, สสารนิยม
สสารนิยม (adj.) materialism Syn. นิยมวัตถุ
คลังพัสดุ (n.) materials store
ของวัด (n.) ecclesiastical material Syn. ของสงฆ์
ของสงฆ์ (n.) ecclesiastical material Syn. ของวัด
วัตถุก่อสร้าง (n.) construction materials Syn. สิ่งของก่อสร้าง
วัตถุดิบ (n.) raw material See also: material
วัสดุก่อสร้าง (n.) construction materials Syn. วัตถุก่อสร้าง, สิ่งของก่อสร้าง
วัสดุสังเคราะห์ (n.) synthetic material
สิ่งของก่อสร้าง (n.) construction materials Syn. วัตถุก่อสร้าง
อรูป (adj.) immaterial See also: formless, incorporeal
เชื้อ (n.) inflammable material
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A bulletproof uniform. The material is as light as silk.ชุดกันกระสุน ทำจากผ้าไหมครับ
He thrust his great American hand into my dress and I felt the utility material of which it was made, parachute silk, tear asunder under the thrust of his passion.การแต่งกายของฉันและฉัน รู้สึกว่าวัสดุยูทิลิตี้ ซึ่งมันถูกสร้างขึ้น, ผ้าไหมร่มชู ชีพฉีกขาด แยกออกภายใต้แรงผลักดันของ ความรักของเขา
He does in truth seem quite annoyed, some reference material before I'm destroyed.เขาทำในความคือจริงดูเหมือน รำคาญมาก บางวัสดุอ้างอิง ก่อนที่ฉันทำลาย
Through our newspaper contacts we've been able to put out material about McCluskey's link with Sollozzo in the drug rackets.ผ่านรายชื่อหนังสือพิมพ์ของเราเราได้รับสามารถที่จะนำออกว​​ัสดุ เกี่ยวกับการเชื่อมโยงสัสกับ Sollozzo ในไม้ยาเสพติด
Well, as a believer in the material world and a psychiatrist to boot,อ๋อ, เหมือนผู้ที่เชี่ยวชาญทางโรคจิต ในทางโลกเรา
I ran a lab test on it. The material could not be identified.ฉันเก็บมันไว้ในกระเป๋า เป็นหลักฐาน เพียงชิ้นเดียวที่ไม่ถูกไฟไหม้ทำลาย
Look at me, Dimitri. I am not exactly grand duchess material here.ดูฉันสิ ดิมิทรี ภายใต้เสื้อผ้านี้ ฉันไม่ใช่องค์หญิงอย่างแน่นอน
SI team reviewed the material and concluded that the design impact is negligible.ทีม เอสไอ ตรวจสอบวัสดุ และสรุปได้ว่าส่งผลกระทบ ต่อการออกแบบเป็นเล็กน้อย
The material is changing.วัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลง
Politovsky's briefcase contained bigraphical material on your Donald Brown, Director of the fbi.ในกระเป๋าโพลิโทฟสกี้ มีกล่าวถึงโดนัล บราวน์ หัวหน้าเอฟบีไอของคุณ
One did nothing more than study the raw material for a time until one came to understand how best to carve it into a shape that would appeal to Little Miss' love of tiny mammals.ตนไม่ได้ทำอะไรนอกจากศึกษาวัสดุที่ใช้ จนเข้าใจว่าจะแกะให้ดีที่สุดได้อย่างไร จึงจะเป็นรูปที่ถูกใจคุณหนูเล็ก
With a single call, you can count on us to deliver all your material needs!โยะ โฮะโฮะ โฮ โยโฮะโฮะโฮ ใครนะ

material ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
集料[jí liào, ㄐㄧˊ ㄌㄧㄠˋ, 集料] aggregate; material gathered together; conglomerate (rocks)
形神[xíng shén, ㄒㄧㄥˊ ㄕㄣˊ, 形神] body and soul; physical and spiritual; material form and internal spirit
染色质[rǎn sè zhì, ㄖㄢˇ ㄙㄜˋ ㄓˋ, 染色质 / 染色質] chromosome; genetic material of chromosome
白茅[bái máo, ㄅㄞˊ ㄇㄠˊ, 白茅] cogon grass (Imperata cylindrica), used as thatching material in China and Indonesia
浓度[nóng dù, ㄋㄨㄥˊ ㄉㄨˋ, 浓度 / 濃度] concentration (percentage of dissolved material in a solution); consistency; thickness; density; viscosity
溶质[róng zhì, ㄖㄨㄥˊ ㄓˋ, 溶质 / 溶質] dissolved substance; material in solution
伏笔[fú bǐ, ㄈㄨˊ ㄅㄧˇ, 伏笔 / 伏筆] foreshadowing (literary device); foretaste of material to come (in essay or story)
史料[shǐ liào, ㄕˇ ㄌㄧㄠˋ, 史料] historical material or data
封神榜[fēng shén bǎng, ㄈㄥ ㄕㄣˊ ㄅㄤˇ, 封神榜] Investiture of the Gods, major Ming dynasty vernacular novel of mythology and fantasy, very loosely based on King Wu of Zhou's 周武王 overthrow of the Shang, subsequent material for opera, film, TV series, computer games etc
封神演义[fēng shén yǎn yì, ㄈㄥ ㄕㄣˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 封神演义 / 封神演義] Investiture of the Gods, major Ming dynasty vernacular novel of mythology and fantasy, very loosely based on King Wu of Zhou's 周武王 overthrow of the Shang, subsequent material for opera, film, TV series, computer games etc
出笼[chū lóng, ㄔㄨ ㄌㄨㄥˊ, 出笼 / 出籠] just out of the steamer basket 蒸籠|蒸笼; to appear (of products, publications, sometimes derog., "lots of shoddy material is appearing nowadays")
可磁化体[kě cí huà tǐ, ㄎㄜˇ ㄘˊ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧˇ, 可磁化体 / 可磁化體] magnetic medium; material capable of being magnetized
实物[shí wù, ㄕˊ ˋ, 实物 / 實物] material object; object for practical use; definite thing; reality; matter (phys.)
材料学[cái liào xué, ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ, 材料学 / 材料學] material science
油料[yóu liào, ㄧㄡˊ ㄌㄧㄠˋ, 油料] oil producer; vegetable material that can be pressed to extract oil
母质[mǔ zhì, ㄇㄨˇ ㄓˋ, 母质 / 母質] parent material (e.g. the eroded rock making up sediment)
稿件[gǎo jiàn, ㄍㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, 稿件] rough draft; material contributing to a final document
熟丝[shú sī, ㄕㄨˊ ㄙ, 熟丝 / 熟絲] silk raw material (prepared by boiling in soap)
实惠[shí huì, ㄕˊ ㄏㄨㄟˋ, 实惠 / 實惠] tangible benefit; material advantages; advantageous (deal); substantial (discount)
本事[běn shì, ㄅㄣˇ ㄕˋ, 本事] ability; skill; source material; original story
专辑[zhuān jí, ㄓㄨㄢ ㄐㄧˊ, 专辑 / 專輯] album; record (music); special collection of printed material
物品[wù pǐn, ˋ ㄆㄧㄣˇ, 物品] articles; goods; materials
竹帛[zhú bó, ㄓㄨˊ ㄅㄛˊ, 竹帛] bamboo and silk writing materials (before paper)
建筑材料[jiàn zhù cái liào, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ, 建筑材料] building material
布料[bù liào, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˋ, 布料] cloth; material
补足物[bǔ zú wù, ㄅㄨˇ ㄗㄨˊ ˋ, 补足物 / 補足物] complement; complementary material
复合材料[fù hé cái liào, ㄈㄨˋ ㄏㄜˊ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ, 复合材料 / 複合材料] composite material
辩证唯物主义[biàn zhèng wéi wù zhǔ yì, ㄅㄧㄢˋ ㄓㄥˋ ㄨㄟˊ ˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 辩证唯物主义 / 辯證唯物主義] dialectical materialism
器材[qì cái, ㄑㄧˋ ㄘㄞˊ, 器材] equipment; material
不遂[bù suì, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄟˋ, 不遂] fail; fail to materialize
充填物[chōng tián wù, ㄔㄨㄥ ㄊㄧㄢˊ ˋ, 充填物] filling material; stuffing; lining; filling
裂变材料[liè biàn cái liào, ㄌㄧㄝˋ ㄅㄧㄢˋ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ, 裂变材料 / 裂變材料] fissionable material
遗传物质[yí chuán wù zhì, ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ ˋ ㄓˋ, 遗传物质 / 遺傳物質] genetic material
备料[bèi liào, ㄅㄟˋ ㄌㄧㄠˋ, 备料 / 備料] get the materials ready; prepare feed (for livestock)
物资[wù zī, ˋ ㄗ, 物资 / 物資] goods and materials
危险品[wēi xiǎn pǐn, ㄨㄟ ㄒㄧㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, 危险品 / 危險品] hazardous materials
边角科[biān jiǎo kē, ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄎㄜ, 边角科 / 邊角科] leftover bits and pieces (of industrial, material)
镁砂[měi shā, ㄇㄟˇ ㄕㄚ, 镁砂 / 鎂砂] magnesium oxide (refractory material)
镁砖[měi zhuān, ㄇㄟˇ ㄓㄨㄢ, 镁砖 / 鎂磚] magnesium brick (refractory material)
唯物主义[wéi wù zhǔ yì, ㄨㄟˊ ˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 唯物主义 / 唯物主義] materialism, philosophical doctrine that physical matter is the whole of reality

material ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor)
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor)
JMTR[ジェーエムティーアール, jie-emutei-a-ru] (n) Japan Material Test Reactor; JMTR
MTR[エムティーアール, emutei-a-ru] (n) material testing reactor; MTR
アバンタイトル[, abantaitoru] (n) material before the title and credits in anime, etc. (wasei
エアーパッキン[, ea-pakkin] (n) (See エアキャップ) plastic packing material with air bubbles (wasei
エアキャップ[, eakyappu] (n) (1) plastic packing material with air bubbles (wasei
グランド[, gurando] (n) (1) gland; (2) grand; (3) (See グラウンド) ground (e.g. land, electrical, base material of textiles, etc.); (P)
マテハン[, matehan] (n) (abbr) (See マテリアルハンドリング) materials handling; material handling
ゆかた地;浴衣地[ゆかたじ, yukataji] (n) yukata cloth material; special light woven material 36-40cm wide for making yukata
乳母日傘[おんばひがさ;おんばひからかさ, onbahigasa ; onbahikarakasa] (exp) (bringing up a child) with greatest care pampering (him, her) with material comforts of a rich family; (being brought up) in a hothouse atmosphere
保温材[ほおんざい, hoonzai] (n) heat insulating material; lagging material
入稿[にゅうこう, nyuukou] (n,vs) sending material to press (as in printing); uploading material to print service provider
公衆送信権[こうしゅうそうしんけん, koushuusoushinken] (n) public transmission rights (e.g. putting copyrightable material on the WWW or an FTP server)
共裏[ともうら, tomoura] (n) lining a kimono with the same material as the kimono itself
削り代[けずりしろ, kezurishiro] (n) cutting stock (extra material cut off in machining operations as a safety margin for tolerances); machining allowance
化粧料[けしょうりょう, keshouryou] (n) (1) lady's pin money (pocket money); payment to a cosmetician; (2) cosmetic material
反物;段物[たんもの, tanmono] (n) (1) fabric; cloth; textiles; drapery; dry-goods; piece goods; (2) measure of kimono material
史伝[しでん, shiden] (n) history and biography; historical material
吸音材[きゅうおんざい, kyuuonzai] (n) acoustic material; acoustic absorbent material
場繋ぎ;場つなぎ[ばつなぎ, batsunagi] (n) filling in (e.g. between speakers at a meeting, acts at a show); material used to fill in (between speeches at a meeting, etc.); anecdote
填料[てんりょう, tenryou] (n) loading material (for making paper); filler
多孔質材[たこうしつざい, takoushitsuzai] (n) porous material
御数(P);御菜;お菜;お数[おかず(P);おさい(御菜;お菜);オカズ, okazu (P); osai ( o na ; o na ); okazu] (n) (1) (uk) accompaniment for rice dishes; side dish; (2) (おかず, オカズ only) (sometimes オガズ) food for thought (esp. in the context of conversation, or material for assisting arousal during masturbation); (P)
性表現情報[せいひょうげんじょうほう, seihyougenjouhou] (n) sexually explicit material
感性界[かんせいかい, kanseikai] (n) realm of the senses; sensible world; material world
批判材料[ひはんざいりょう, hihanzairyou] (n) elements deserving criticism; material used to criticize someone (something)
括り枕;括枕(io)[くくりまくら, kukurimakura] (n) pillow stuffed with buckwheat chaff, rice husks or similar material
新材料[しんざいりょう, shinzairyou] (n) new material; exotic material
材質[ざいしつ, zaishitsu] (n) material properties; lumber quality; (P)
梱包材;こん包材[こんぽうざい, konpouzai] (n) (See 梱包) packing material (boxes, insulation, shock resistance, etc.)
[しぼ;さび, shibo ; sabi] (n) (1) (See 烏帽子) bumpy texture of a material (esp. woven fabric); (2) creases in an eboshi hat
研究材料[けんきゅうざいりょう, kenkyuuzairyou] (n) research material; experimental material
良い資料[いいしりょう, iishiryou] (n) valuable material
見返し;見返[みかえし, mikaeshi] (n) (1) endpaper; end paper (of a book); (2) facing (extra layer of material used to make a garment); (3) looking back; triumphing over (a rival)
駒損[こまそん, komason] (n) loss of material (in shogi)
アランダム[, arandamu] (n) alundum (material made of fused aluminum usu. used as an abrasive)
データ実体化[データじったいか, de-ta jittaika] (n) {comp} data materialization
テックス[, tekkusu] (n) (1) (senses 1 and 2 are originally from an abbreviation of "texture") soft fiberboard; soft fibreboard; (2) (often used in brand names) cloth; fabric; material; (3) tex; unit of linear mass density of fibres; (P)
ねた(P);ネタ[, neta (P); neta] (n) (1) (from たね, kana reversed) (See 種・たね) material; joke material; contents; proof; (2) topping of nigiri sushi; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
資財所要量計画[しざいしょようりょうけいかく, shizaishoyouryoukeikaku] MRP, Material Requirement Planning
部品表[ぶひんひょう, buhinhyou] bill of material
データ実体化[データじったいか, de-ta jittaika] data materialization
資料[しりょう, shiryou] materials, data, document
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
資料[しりょう, shiryou] Thai: ข้อมูล English: materials

material ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดุลมวล[n. exp.] (dun mūan) EN: mass balance ; material balance FR:
เอกสาร[n.] (ēkkasān) EN: document ; papers ; printed material ; paperwork FR: document [m] ; papier [m] ; brochure [f]
เอกสารประกอบการพิจารณา[n. exp.] (ēkkasān pra) EN: supporting documents ; records ; material FR:
กำลังทางวัตถุ[n. exp.] (kamlang thā) EN: material strength FR: résistance des matériaux [f]
ค่าวัสดุ[n. exp.] (khā watsadu) EN: cost of material FR:
คลี่ผ้า[v. exp.] (khlī phā) EN: spread out a piece of material ; unfold a piece of material FR:
ข้อมูล[n.] (khømūn) EN: data ; facts ; information ; material FR: donnée [f] ; données [fpl] ; information [f] ; chiffre [m]
โลกีย์[adj.] (lōkī) EN: worldly ; material ; fleshly FR: mondain ; sensuel ; charnel
มีรูปร่าง [adj.] (mī rūprāng) EN: tangible ; material FR:
เนื้อ[n.] (neūa) EN: substance ; texture ; material ; matter ; content FR: substance [f] ; texture [f] ; corps [m]
เนื้อความ[n.] (neūakhwām) EN: meaning ; substance ; material ; contents ; text FR: contenu [m] ; substance [f]
พยานวัตถุ[n.] (phayānwatth) EN: material evidence ; piece of evidence ; physical evidence ; exhibit FR: preuve matérielle [f]
ผลต่างราคาวัตถุดิบ[n. exp.] (phon tāng r) EN: Material Price Variance (MPV) FR:
รวมข้อมูล[v. exp.] (rūam khømūn) EN: gather data ; gather material FR: collecter des informations
รูปธรรม[n.] (rūppatham) EN: concrete object ; material object ; natural form ; concretization FR: concrétisation [f]
รูปธรรม[adj.] (rūppatham) EN: concrete ; solid ; factual ; substantial ; real ; objective ; material ; corporeal FR: concret ; réel
สาร[n.] (sān) EN: substance ; matter ; material ; agent FR: matière [f] ; substance [f] ; produit [m] ; agent [m]
สารพันธุกรรม[n. exp.] (sān phanthu) EN: genetic material FR:
ทรัพยากร[n.] (sapphayākøn) EN: ressource ; ressources ; material resource ; resource property ; property ; assets ; resort ; means ; course; device FR: ressources [fpl]
ทรัพยากรวัตถุดิบ[n. exp.] (sapphayākøn) EN: raw material ressources FR:
ทรัพย์สินที่มีรูปร่าง [n. exp.] (sapsin thī ) EN: tangible property ; material assets FR:
ทรงเครื่อง[adj.] (songkhreūan) EN: extra-ingredient ; many materials ; rich ingredient ; made of superior material FR:
ถาวรวัตถุ[n.] (thāwønwatth) EN: permanent structures ; long-lived material FR: structure fixe [f] ; structure permanente [f]
ต้นทุนวัสดุ[n. exp.] (tonthun wat) EN: material cost FR:
วัสดุ[n.] (watsadu) EN: material ; matter ; object ; article ; store ; stock ; inventory ; thing ; supply FR: matériel [m] ; matériau [m] ; matière [f] ; objet [m]
วัสดุห่อของ[n. exp.] (watsadu hø ) EN: packaging material FR:
วัสดุการสอน[n. exp.] (watsadu kān) EN: teaching material FR:
วัสดุสัณฐาน[n. exp.] (watsadu san) EN: amorphous material FR:
วัสดุทนไฟ[n. exp.] (watsadu tho) EN: refractory material ; refractory FR: matériau réfractaire [m]
วัสดุทางอ้อม[n. exp.] (watsadu thā) EN: indirect material FR:
วัฏจักสาร[n. exp.] (wattajak sā) EN: material cycle FR:
วัฒนธรรมทางจิตใจ[n. exp.] (watthanatha) EN: spiritual culture ; non material culture FR:
วัตถุ[n.] (watthu) EN: thing ; article ; stuff ; object ; material ; substance ; matter FR: chose [f] ; objet [m] ; article [m] ; matériel [m] ; substance [f] ; produit [m] ; matière [f] ; matériau [m]
วัตถุดิบ[n. exp.] (watthudip) EN: material ; raw material FR: matière première [f]
วัตถุดิบทางตรง[n. exp.] (watthudip t) EN: direct material FR:
วัตถุลามก[n. exp.] (watthu lāmo) EN: obscene material FR: matériel pornographique [m]
วัตถุปัจจัย[n. exp.] (watthu patj) EN: material element FR:
วัตถุทางตรง[n. exp.] (watthu thān) EN: direct material FR:
วัตถุทนไฟ[n. exp.] (watthu thon) EN: refractory material ; refractory FR: matériau réfractaire [m]
ยุทธภัณฑ์[n.] (yutthaphan) EN: war material ; military hardware FR: matériel militaire [m]

material ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
baustoffschädlich {adj}aggressive to building material
zugeteilte Menge {f}allotted material
Anschauungsmaterial {n}illustrative material
Fertigungsmaterial {n}applicable material
audiovisuell; hörbar-sichtbar {adj} | audiovisuelle Medienaudio-visual | audio-visual media; audio-visual material
Baggergut {n}dredged material
Materialcharge {f}batch of material
Klebematerial {n}bonding material
Bulkware {f}bulk material
Verbundmaterial {n}composite material
Ausstellungsmaterial {n}display material
Verbandszeug {n}dressing material
Eisenwerkstoff {m}ferrous material
Filtermaterial {n}filter material
Lastenaufzug {m}freight elevator; material lift
Installationsmaterial {n}installation material
Isolierwerkstoff {m}insulation material
rohstoffarm {adj}lacking of raw material
Lernmaterial {n}learning material
Materialaufzug {m}lift for material
Abbrand {m} [electr.]loss of contact material
Materialbruch {m}material breach; material cracking
Materialeinsparung {f}saving in material
Materiallager {n} | automatisiertes Materiallagermaterials store | automated material store
Modelliermasse {f}modelling material
Befestigungsmaterial {n}mounting material; fixing material
Nistmaterial {n}nesting material
Quellenmaterial {n}source material
Rohmaterial {n}raw material
Reparaturmaterial {n}repair material
Spachtelmasse {f}filler; priming material
Schüttgut {n}bulk material; bulk solids
Schneidstoffe {pl}cutting materials
Zerfall {m} (von radioaktivem Material)decay (of radioactive material)
Rohstofflagerstätte {f}deposit of raw materials
Ausstellungsgüter {pl}exhibition materials
Brennstoff {m}; Brennmaterial
Fugenkitt {m}; Vergussmaterial
Gefahrstoff {m}hazardous material; HAZMAT
Lagerbuchführung {f}; Materialbuchführung

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า material
Back to top