ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

utilitarianism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *utilitarianism*, -utilitarianism-

utilitarianism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
utilitarianism (n.) ความเชื่อที่ว่าความสุขคือการเอาประโยชน์สูงสุด
English-Thai: HOPE Dictionary
utilitarianism(ยูทิลลิแท'เรียนนิสซึม) n. ลัทธิยึดถือผลประโยชน์เป็นสำคัญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
utilitarianismประโยชน์นิยม, อรรถประโยชน์นิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประโยชน์นิยม (n.) utilitarianism Syn. ลัทธิเอาประโยชน์
ลัทธิเอาประโยชน์ (n.) utilitarianism
อรรถศาสตร์ (n.) utilitarianism See also: science of practical life and government, economics

utilitarianism ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
功利主义[gōng lì zhǔ yì, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 功利主义 / 功利主義] utilitarianism

utilitarianism ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ユーティリタリアニズム[, yu-teiritarianizumu] (n) utilitarianism
功利主義[こうりしゅぎ, kourishugi] (n,adj-no) utilitarianism
実利主義[じつりしゅぎ, jitsurishugi] (n,adj-no) utilitarianism

utilitarianism ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อรรถศาสตร์[n.] (atthasāt) EN: utilitarianism FR:
ประโยชน์นิยม[n.] (prayōtniyom) EN: utilitarianism FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า utilitarianism
Back to top