ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

materialistic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *materialistic*, -materialistic-

materialistic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
materialistic (adj.) เกี่ยวกับวัตถุนิยม
materialistically (adv.) อย่างเป็นวัตถุนิยม
English-Thai: Nontri Dictionary
materialistic(adj) เป็นรูปธรรม,มีตัวตน,ซึ่งถือลัทธิวัตถุนิยม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Defenseless against the slobbering, monstrous, materialistic apes.ไม่มีอะไรสู้อสุรกายบ้าเลือด
Hinduism is too materialistic for us.ศาสนาฮินดูมันออกจะวัตถุนิยมเกินไปสำหรับพวกเรา
She's the materialistic type, not the romatic.เธอเป็นพวกเด็กวิทย์ไง..
"and in this materialistic age,และอยู่ในยุควัตถุนิยมนี้
They're materialistic monsters.พวกเขาเป็นปีศาจที่มีตัวตน
What makes you so different from Ho-gyung who's materialistic?อะไรทำให้เธอต่างจาก โฮยุง พวกวัตถุนิยม
You're an animal, materialistic, hypocritical, arrogant, shameless.แกมันเหมือนสัตว์ ตลบแตลง เสแสร้ง ใจแคบ หน้าด้าน
And if anyone here thinks I'm superficial or materialistic, go get a job at fucking McDonald's, 'cause that's where you fucking belong!และถ้าใครที่นี่คิดว่าฉันผิวเผิน หรือวัตถุนิยม ไปรับงานที่ แมคโดนั

materialistic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
物质[wù zhì, ˋ ㄓˋ, 物质 / 物質] matter; substance; material; materialistic

materialistic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
唯物的[ゆいぶつてき, yuibutsuteki] (adj-na) materialistic
欲張り兄さん[よくばりにいさん, yokubariniisan] (exp) greedy materialistic older brother; dirty old man
物欲;物慾[ぶつよく, butsuyoku] (n) greed; worldly or materialistic desires

materialistic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
materialistisch {adj} | materialistischer | am materialistischstenmaterialistic | more materialistic | most materialistic
materialistisch {adv}materialistically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า materialistic
Back to top