ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crystallize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crystallize*, -crystallize-

crystallize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crystallize (vi.) ฉาบด้วยน้ำตาล
crystallize (vt.) ฉาบด้วยน้ำตาล
crystallize (vi.) ตกผลึก
crystallize (vt.) ทำให้ตกผลึก Syn. form into crystals
crystallize (vt.) ทำให้เป็นรูปธรรม
crystallize (vi.) เป็นรูปธรรม
English-Thai: HOPE Dictionary
crystallize(คริส'ทะไลซ) vt.,vi. ตกผลึก, See also: crystallisation n. การตกผลึก crystallisation n. การตกผลึก
English-Thai: Nontri Dictionary
crystallize(vi,vt) ใสเหมือนผลึก,ตกผลึก,เป็นเกล็ด,เป็นก้อน,กลายรูป
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลายเป็นผลึก (v.) crystallize See also: deposit crystals Syn. เป็นก้อน, เป็นเกล็ด
ตกผลึก (v.) crystallize See also: deposit crystals Syn. กลายเป็นผลึก, เป็นก้อน, เป็นเกล็ด
เป็นก้อน (v.) crystallize See also: deposit crystals Syn. กลายเป็นผลึก, เป็นเกล็ด
เป็นรูปเป็นร่าง (v.) crystallize See also: be formed, take shape Syn. เป็นตัวเป็นตน, เป็นตัว, จับตัว
เป็นเกล็ด (v.) crystallize See also: deposit crystals Syn. กลายเป็นผลึก, เป็นก้อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sweet to the taste, easily disguised, administered over time which gives the kidneys time to crystallize the stuff.ชิมดูจะมีรสหวาน ปลอมแปลงได้ง่าย ถูกใช้กันมานานแล้ว มันจะทำให้ไตวาย และตกผลึกสารออกมา
Just to crystallize it.เพื่อให้มันกลายเป็นคริสตัล
SAROYAN: That's the crystallized calcium oxalate you found in the soil.นั่นมันผลึกแคลเซียมออกซาเลต ที่คุณเจอในดิน
Like "An act of God, crystallized forever."เช่น "แอค ออฟ ก๊อด...
See, lightning strikes sand at the right angle, it crystallizes into the perfect shape of itself.คิดว่าน่าจะหมายถึงผลึกแก้ว เห็นไหม... สายฟ้าฟาดทราย ในมุมที่เหมาะเจาะ
And one thought crystallizes Like an icy blast♪ And one thought crystallizes Like an icy blast และความคิดใสเหมือนแก้ว

crystallize ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
結晶性知能[けっしょうせいちのう, kesshouseichinou] (n) (See 流動性知能) crystallized intelligence

crystallize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นก้อน[v. exp.] (pen køn) EN: crystallize FR:
เป็นรูปเป็นร่าง[v. exp.] (pen rū pen ) EN: crystallize ; be formed ; take shape FR:
ตกผลึก[v.] (tokphaleuk) EN: crystallize ; deposit crystals FR: cristalliser

crystallize ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bergkristall {m} [min.]rock crystal; crystallized quartz

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crystallize
Back to top