ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incorporeal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incorporeal*, -incorporeal-

incorporeal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incorporeal (adj.) ไม่ใช่วัตถุ See also: ไม่มีตัวตน, จับต้องไม่ได้ Syn. spiritual Ops. material

incorporeal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无形[wú xíng, ˊ ㄒㄧㄥˊ, 无形 / 無形] incorporeal; virtual; formless; invisible (assets); intangible

incorporeal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
如露如電[にょろにょでん, nyoronyoden] (n) (obsc) {Buddh} existence (as we percieve it) is as mutable and incorporeal as is the morning dew or a flash of lightning
霊的[れいてき, reiteki] (adj-na,n) (See 的・てき,霊・れい) spiritual; incorporeal
無体;無代;無台[むたい, mutai] (adj-na,n,adj-no) (1) intangible; incorporeal; (2) (See 無理) by force; outrageous; cruel; unreasonable; (3) making light of; making fun of

incorporeal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อรูป[adj.] (arūp) EN: immaterial ; formless ; incorporeal ; intangible FR:
อรูปภพ[n.] (arūppaphop) EN: the World of Spirits ; the World of the Brahma without form ; incorporeal realms of existence FR:
อรูปภูมิ[n.] (arūppaphūmi) EN: the World of Spirits ; the World of the Brahma without form ; incorporeal realms of existence FR:

incorporeal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unkörperlich {adv}incorporeally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incorporeal
Back to top