ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impasse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impasse*, -impasse-

impasse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impasse (n.) ทางตัน See also: การจนตรอก Syn. blind alley, deadlock
English-Thai: HOPE Dictionary
impasse(อิม'แพส,อิมแพส') n. ทางตัน,ที่อับจน, Syn. blind alley -pl. impasses
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I shall follow and trust your every decision, so do not be daunted by this task, and solve this impasse on your terms.ข้าจะทำตาม และไว้ใจทุกการตัดสินใจของเจ้า อย่ากลัวที่จะทำภาระกิจนี้ และแก้ปัญหานี้ด้วยตัวเจ้าเอง
Seems we're at a bit of an impasse then, doesn't it?ดูเหมือนว่าเรา มาถึงทางตันด้วยกัน อยู่รึเปล่า?
Well, I'm currently at an impasse with Precious.อ้อ ฉันยังไม่เงินจ่ายค่าเลี้ยงดู พรีเชียสเลย
That kind of stick-to-itiveness has served me and my patients very well, but sometimes it also prevents me from acknowledging when I have reached an impasse like the oneดื้อรั้นมีประโยชน์อย่างมาก\ทั้งกับผมและคนไข้ แต่บางครั้งมันขัดขวางผมไม่ให้ยอมรับ เมื่อตอนที่ผมถึงทางตัน\เหมือนอย่างตอนนี้
Well, if there can be no arrangement, then we are at an impasse.ถ้าไม่มีการต่อรอง เกรงว่าเราจะถึงทางตันแล้ว
All right, here's how I propose we solve our impasse.ก็ได้ ถ้างั้นเรามาตัดสินปัญหานี้กันดีกว่า
I met an impasse.ฉันเจอกับนายนั่นด้วย
Well, it appears we're at an impasse.เอาล่ะ มันจะกลับกลายว่า เรากำลังจนตรอก
Well, it seems we've reached an impasse. Ow. I could call you a cab or an ambulance.ดูเหมือนเราถึงทางตันนะ แต่ผมโทรเรียกเท็กซี่ หรือรถพยาบาลให้คุณได้
We appear to have reached an impasse. I agree.ดูเหมือนเราจะต้องเข้าสู่ทางตัน
Well, we appear to have reached an impasse.ดูเหมือนเราถึงทางตัน
We're at an impasse, until we get all the human remains out of the air conditioner.ซากร่างกายทั้งหมด ออกจากเครื่องปรับอากาศ และประกอบกระดูกขึ้นใหม่

impasse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
死胡同[sǐ hú tòng, ㄙˇ ㄏㄨˊ ㄊㄨㄥˋ, 死胡同 / 死胡衕] blind alley; cul-de-sac; dead end; impasse
僵局[jiāng jú, ㄐㄧㄤ ㄐㄩˊ, 僵局] impasse; deadlock

impasse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
行き悩む;行悩む[ゆきなやむ;いきなやむ, yukinayamu ; ikinayamu] (v5m,vi) to reach an impasse or deadlock
頓挫[とんざ, tonza] (n,vs) setback; at a standstill or impasse
行き詰まり(P);行き詰り;行詰り[いきづまり(P);ゆきづまり, ikidumari (P); yukidumari] (n) deadlock; stalemate; impasse; dead end; (P)
袋小路[ふくろこうじ, fukurokouji] (n) blind alley; cul-de-sac; impasse; dead-end (street); (P)

impasse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
อับจน[adj.] (apjon) EN: in check ; at the end of one's rope ; at a impasse FR:
เข้าตาจน[v.] (khaotājon) EN: be at a dead end ; be in a bad fix ; be at the end of one's rope ; be in a hopeless situation ; be in an impasse ; have no way out ; be checkmated FR: être dans une impasse
คัดง้าง[v.] (khat-ngāng) EN: be at loggerheads (with sb) ; be at an impasse FR:
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก[v.] (kleūnmaikha) EN: be in an awkward predicament ; be in a quandary ; be in a dilemma ; be caught in a personal dilemna ; be at an impasse ; be in a difficult situation ; be in a jam ; be in a fix FR: avoir un dilemme ; être dans une impasse ; faire face à un dilemme
ทางตัน[n. exp.] (thāng tan) EN: dead end ; blind alley FR: impasse [f] ; voie sans issue [f] ; chemin sans issue [m] ; cul-de-sac (pop.) [m]
ทางตัน[n. exp.] (thāng tan) EN: deadlock ; impasse ; stalemate FR: impasse [f] (fig.)
ถึงทางตัน[v. exp.] (theung thān) EN: reach an impasse ; reach a deadend ; be deadlocked ; have no future FR: être dans une impasse
ตรอกตัน[n. exp.] (trøk tan) EN: blind alley ; dead end ; impasse ; cul-de-sac FR: impasse [f] ; voie sans issue [f] ; chemin sans issue [m] ; cul-de-sac [m]
หมดประตู[v.] (motpratū) EN: have no way out FR: n'avoir aucune porte de sortie ; être dans une impasse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impasse
Back to top