ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

leniency

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *leniency*, -leniency-

leniency ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
leniency (n.) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ See also: ความโอบอ้อมอารี, ความใจบุญสุนทาน Syn. brotherly love
English-Thai: HOPE Dictionary
leniency(ลี'นิเอินซี,เลน'เยินซี) n. ความผ่อนผัน,ความกรุณาปรานี,ความโอนอ่อน
English-Thai: Nontri Dictionary
leniency(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความกรุณา,การผ่อนผัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did you get leniency or what?วิลล์ นายตัดสินรึยัง
Those caught tonight in violation of curfew will be considered in league with our enemy and prosecuted as a terrorist without leniency or exception.คนที่ถูกจับได้ว่า มีฝ่าฝืนกฏเคอร์ฟิวส์ ...จะเข้าข่ายทำตัวเป็น ศัตรูของเรา... ...และจะถูกดำเนินคดีในฐานะผู้ก่อการร้าย โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ.
What kind of leniency are we talking about here?ลดหย่อนโทษ ประมาณไหน
You think leniency is more likely to inspire loyalty to the crown?จะไม่ยอมอ่อนข้อให้ตามที่ต้องการ คุณคิดว่าความโอนอ่อน คือสิ่งสำคัญในการจงรักภักดีอย่างนั้นเหรอ
I would have been inclined to leniencyจริงๆ แล้ว ฉันก็อยากจะช่วยเหลือนะ
You will not be shown an ounce of leniency.เธอจะไม่ได้รับการปราณีเลยแม้แต่นิดเดียว
There are advantages to show a degree of leniencyยังมีความได้เปรียบอยู่/n จากขั้นตอนการผ่อนปรน
In light of this being ms.Samble's first possession charge, your honor, i beg the court's leniency.ในฐานที่เป็นความผิดครั้งแรกของมิสแซมเบิ้ล ฉันขอให้ศาลผ่อนผัน
Teddy, if you let me go, I can petition for leniency.ฉันคิดว่าฉันทำได้ เท็ดดี้ ถ้านายปล่อยฉันไป ฉันยื่นฎีกาลดโทษให้นายได้นะ
He's agreed to talk in exchange for leniency.เขาพร้อมจะพูดแลกกับการลดหย่อนโทษ
Our laws allow the Captain to show leniency.กฎ มีไว้ให้กัปตันแสดงเมตตานะ่พ่อ
Your leniency, sir, will be engraved in my memory.จะตราตรึงอยู่ในความทรงจำของข้า

leniency ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
严惩不贷[yán chéng bù dài, ㄧㄢˊ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄉㄞˋ, 严惩不贷 / 嚴懲不貸] to punish strictly with no leniency (成语 saw); to punish and show no mercy; zero tolerance

leniency ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
寛厳[かんげん, kangen] (n) leniency and severity
容赦[ようしゃ, yousha] (n,vs) (1) pardon; forgiveness; mercy; (2) leniency; going easy (on someone); (P)
寛大[かんだい, kandai] (adj-na,n) tolerance; liberality; leniency; (P)

leniency ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การลดหย่อน[n.] (kān lotyǿn) EN: abatement ; lenience ; leniency ; mitigation ; alleviation ; abandonment FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า leniency
Back to top