ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cutback

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cutback*, -cutback-

cutback ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cutback (n.) การลดจำนวนลง Syn. reduction
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They're making cutbacks at the end of this month.สิ้นเดือนนี้จะมีการตัดงบ
[Puttnam] Well, I'm sick of the cutbacks.[Puttnam] Well, I'm sick of the cutbacks.
Cutbacks, recession, depression-ถึงแม้จะกลัวนิด ๆ กับเรื่องแบบว่า
And now with all the budget cutbacks...แล้วตอนนี้งบต่าง ๆ ที่ตัดออกไป
I feel so bad for the kids, all the cutbacks.ฉันรู้สึกแย่สำหรับเด็กๆ,\ ยกเลิกทั้งหมด.
Not as many as I used to. I had to make some cutbacks.ก็ไม่มากเท่าเมื่อก่อนค่ะ ต้องตัดทิ้งไปบ้าง
She can occasionally be quite sentimental Uh, there were funding cutbacks and you've lt your scholarship, which, of course, means yo internship is canced.บางทีแคมก็คงอ่อนไหวกับเรื่องแบบนี้ เอ่อ.. พวกเขาลดจำนวนเงินลง ทำให้คุณเสียทุนการศึกษาไป ซึ่ง..
When they do, more cutbacks and more layoffs, and I need each and every one of you to step up and be leaders.จะต้องมีการลดจำนวน และเลิกจ้างพนักงานมากขึ้น และผมต้องการให้พวกคุณทุกๆคน ก้าวขึ้นมาและเป็นผู้นำ
And just so you know, I'm making a lot of cutbacks so I can pay you back quicker...และอย่างที่รู้ ตอนนี้ที่บ้านผมก็ตัดรายจ่ายไปมากมาย
There's this marathon school board meeting to discuss the cutbacks.จะมีประชุมของที่โรงเรียน จะถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องตัดชมรม
So you're claiming that the mayor's budgetary cutbacks aren't affecting the department's ability to keep all citizens of this city safe?แล้วที่คุณอ้างถึง การตัดลด งบประมาณโดยนายกเทศมนตรี ไม่กระทบต่อ ขีดความสามารถ ของหน่วยงาน ในการรักษาความปลอดภัย ให้กับประชาชนทุกคน
Sorry, we're making cutbacks. Pretzels had to go.เสียใจ เราต้องตัดงบ เพร็ทเซิลต้องไป

cutback ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カットバック[, kattobakku] (n) cutback

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cutback
Back to top