ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

diminution

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *diminution*, -diminution-

diminution ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
diminution (n.) การลดลง See also: การตกลง, การน้อยลง Syn. decline, fall-off, lessening, reduction Ops. expansion, growth
diminution (n.) การลดลง Syn. lessening
diminution (n.) การลดลง Syn. decrease, lowering, lessening
diminution (n.) การหักออก See also: การลบออก Syn. deduction, reduction
English-Thai: HOPE Dictionary
diminution(ดิมมินิว'เชิน) n. การลดลง
English-Thai: Nontri Dictionary
diminution(n) การลดลง,การทำให้น้อยลง,การดูหมิ่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
diminution of damagesการลดค่าเสียหาย (เพราะฝ่ายผู้เสียหายมีส่วนผิดด้วย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

diminution ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
記録欠缺の主張[きろくけんけつのしゅちょう, kirokukenketsunoshuchou] (exp) alleging diminution
逓減[ていげん, teigen] (n,vs) successive diminution
減弱[げんじゃく, genjaku] (n,vs) reduction; weakening; attenuation; diminution; diminishment; lessening
減損[げんそん, genson] (n,vs) decrease; diminution; loss; impairment
減額[げんがく, gengaku] (n,vs) reduction; diminution; abatement; (P)

diminution ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การลด[n.] (kān lot) EN: cut ; decrease ; narrowing FR: réduction [f] ; diminution [f]
การลดความเครียด[n. exp.] (kān lot khw) EN: stress reduction FR: diminution du stress [f]
การลดความเร็ว[n. exp.] (kān lot khw) EN: reducing speed FR: diminution de la vitesse [f]
การลดเงินเดือน[n. exp.] (kān lot ngo) EN: salary cut FR: diminution de salaire [f]
การลดปริมาณ[n. exp.] (kān lot par) EN: minimization ; reduction ; dilution FR: diminution [f] ; minimisation [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า diminution
Back to top