ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-lessen-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lessen, *lessen*,

-lessen- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I put a cloth over the strings to lessen the noise.หนูเอาเสื้อคลุมมันไว้เพื่อกันเสียงน่ะ
They learn how one pain can lessen another.เพื่อลบล้างความเจ็บปวดอื่นทั้งหมด
No, adding sugar might lessen its nutrional value.ไม่ล่ะ ขืนใส่น้ำตาลเข้าไป คุณค่าทางอาหารก็หายหมดสิ
Hwang-Hu Mama is willing to let you have your way and lessen the guards.พระราชินีทรงมีความประสงค์จะให้พระองค์มีอิสระมากขึ้นและลดจำนวนองรักษ์ลง
Perhaps that could lessen his prison sentence.บางที นี่อาจจะช่วยลดโทษเขาได้บ้าง
I planned to tell you gradually... to lessen the shock.ฉันตั้งใจจะบอกนายเหมือนกัน /Nไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ช็อกหรอกนะ
I made it to lessen your discomfort.ฉันพูดให้นายคลายเครียดนะ
Don't lessen the dosage. I'm nervous.อย่าลดลงนะ ผมต้องเป็นบ้าแน่ๆ
To lessen the assholes who tested me.พิสูจน์ให้พวกเขาเห็นว่าข้าหาญกล้า
We need to either raise prices or lessen the food that goes out.เราอาจต้องขึ้นราคา หรือตัดเมนูที่ไม่นิยมออกไป
Years would not lessen such a bond.ปีจะไม่ลดเช่นพันธบัตร.

-lessen- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抗组胺剂[kàng zǔ àn jì, ㄎㄤˋ ㄗㄨˇ ㄢˋ ㄐㄧˋ, 抗组胺剂 / 抗組胺劑] antihistamine (type of drug to lessen allergic symptoms)

-lessen- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
収まる(P);納まる(P)[おさまる, osamaru] (v5r,vi) (1) to be in one's place; to be installed; to settle into; (2) (esp. 納まる) to be delivered; to be obtained; to be paid; (3) (See 治まる) to be settled; to be sorted out; (4) (See 治まる) to lessen (e.g. of storms, pain); to calm down; (5) to be fit tightly into (e.g. a frame); to be sheathed (in a scabbard); (P)
治まる[おさまる, osamaru] (v5r,vi) to be at peace; to clamp down; to lessen (storm, terror, anger); (P)
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P)

-lessen- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บางเบา[v.] (bāngbao) EN: subside ; fall off ; lessen ; thin out FR:
เบา[v.] (bao) EN: slow down ; decelerate ; retard ; slow up ; lessen ; abate FR: ralentir ; baisser ; diminuer
เบาบาง[v.] (baobāng) EN: lessen ; abate FR:
จาง[v.] (jāng) EN: decrease ; lessen ; be diluated ; be attenuated ; be thinned FR: disparaître ; se dissiper ; s'effacer ; s'estomper ; s'éteindre ; s'évanouïr ; s'évaporer ; se volatiliser ; mourir ; partir ; ne plus se manifester
จืดจาง[v.] (jeūtjāng) EN: lessen ; reduce ; be less important FR:
คลาย[v.] (khlāi) EN: relieve ; alleviate ; lighten ; assuage ; ease ; lessen ; relax FR: détendre ; se détendre ; soulager ; alléger
ลง[v.] (long) EN: drop ; decrease ; lessen ; be reduced ; reduce ; fall ; come down ; cut down ; abate FR: diminuer ; réduire ; chuter ; faire baisser ; descendre
ลด[v.] (lot) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken FR: baisser ; diminuer ; décroître ; réduire ; amoindrir ; alléger ; abaisser
ลดน้อยลง[v. exp.] (lot nøi lon) EN: decrease ; reduce ; lower ; subside ; recede ; cut down ; diminish ; bring down ; lessen FR: amoindrir ; atténuer ; diminuer ; calmer ; s'amoindrir ; s'amenuiser
น้อยลง[v. exp.] (nøi long) EN: be smaller ; get smaller ; get less ; decrease ; decline ; lessen ; diminish ; abate FR: décroître ; s'amoindrir ; diminuer
อ่อนตัว[v.] (øntūa) EN: reduce ; diminish ; lessen ; lower ; decrease FR:
เพลา[v.] (phēlā [= ph) EN: abate ; reduce ; decelerate ; slow down ; tone down ; decrease ; lessen : alleviate ; slacken ; relax FR:
เพลาลง[v. exp.] (phēlā long ) EN: decrease ; decline ; diminish ; lessen ; go down ; subside ; lower ; reduce FR:
ผ่อน[v.] (phǿn) EN: slacken ; abate ; relax ; loosen ; lessen ; reduce FR: relâcher ; diminuer ; détendre
ผ่อนปรน[v.] (phǿnpron) EN: lessen ; reduce ; ease ; relieve ; alleviate ; soften ; be lenient FR: faire des concessions
ปลดเปลื้อง[v.] (plotpleūang) EN: release ; liberate ; free ; remove ; relieve ; ease ; alleviate ; lessen ; emancipate FR: libérer ; décharger qqn de qqch ; émanciper ; soulager
ถดถอย[v.] (thotthøi) EN: lessen ; weaken ; fade ; recede ; retreat ; be in recession ; regress ; deteriorate ; be depleted FR: régresser
ทุเลา[v.] (thulao) EN: relieve ; abate ; lessen ; mitigate ; alleviate ; lighten ; ease ; reduce ; remit FR:
ย่น[v.] (yon) EN: shorten ; reduce ; cut down ; diminish ; lessen ; save FR: écourter ; réduire ; diminuer ; raccourcir ; abréger
ย่อย่น[v.] (yøyon) EN: shorten ; lessen ; curtail ; abridge ; abbreviate ; condense ; compress ; shrink ; reduce ; decrease FR: abréger ; condenser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -lessen-
Back to top