ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fall-off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fall-off*, -fall-off-

fall-off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fall-off (n.) การลดลง See also: การตกลง, การน้อยลง Syn. decline, diminution, lessening, reduction Ops. expansion, growth

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fall-off
Back to top