ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

keyboard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *keyboard*, -keyboard-

keyboard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
keyboard (n.) แป้นพิมพ์ See also: แป้นพิมพ์ดีด, แถวก้านเปียโน, ก้านเสียงบนเปียโน
keyboardist (n.) คนเล่นออร์แกน Syn. instrumentalist, organ-player
English-Thai: HOPE Dictionary
keyboard(คี'บอร์ด) n. แถวก้านดีดของเปียโน,แถวก้านดีดที่มีตัวอักษรของเครื่องพิมพ์ดีด,แป้นพิมพ์ดีด
keyboard bufferที่พักข้อมูล (ที่ส่งเข้าไปทางแป้นพิมพ์) หมายถึง เขตพื้นที่ของหน่วยความจำส่วนหนึ่ง ที่แบ่งเอาไว้เพื่อรองรับสัญญาณ ที่จะเกิดขึ้น เมื่อเราพิมพ์สัมผัสเร็วกว่าที่เครื่องจะรับปฏิบัติตามคำสั่งได้ทัน คอมพิวเตอร์ จะนำข้อมูลที่เรากดแป้นพิมพ์แล้ว ไปเก็บไว้ยัง "ที่พักข้อมูล" นี้ก่อน จะเห็นได้ว่า ในบางครั้ง แม้เราจะหยุดพิมพ์แล้ว ที่พักข้อมูลส่วนนี้ก็ยังทะยอยส่งข้อมูลที่เรากดแป้นไว้เข้าไปยังหน่วยความจำมีความหมายเหมือน keystroke buffer
English-Thai: Nontri Dictionary
keyboard(n) แป้นตัวอักษร,ก้านดีดเปียโน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
keyboardแผงแป้นอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Keyboard แป้นพิมพ์ แผงแป้นพิมพ์ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คีย์บอร์ด (n.) keyboard
คีย์บอร์ด (n.) keyboard
แท่น (n.) keyboard Syn. แป้นอักษร, แท่นพิมพ์
แป้นพิมพ์ (n.) keyboard Syn. แป้นอักษร, แท่น, แท่นพิมพ์
แป้นพิมพ์ (n.) keyboard See also: board Syn. แป้นอักษร, แท่นพิมพ์
QWERTY (adj.) ซึ่งเป็นมาตรฐานของแป้นพิมพ์ (keyboard) ที่มีตัวอักษร Q W E R T และ Y อยู่ตำแหน่งบนซ้าย Ops. qwerty
qwerty (adj.) ซึ่งเป็นมาตรฐานของแป้นพิมพ์ (keyboard) ที่มีตัวอักษร Q W E R T และ Y อยู่ตำแหน่งบนซ้าย Ops. QWERTY
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And did he learn to stroke the keyboard in those whorehousesเขาเรียนรู้วิธีลูบไล้คีย์บอร์ด สมัยเล่นตามซ่อง
You get me up on that gangway and you roll out in front of me a keyboard of millions and billions of keys that never end and that's the truth Max, that they never endแต่พ้นสะพานขึ้นท่าเรือนั้นไปคือ คีย์บอร์ดที่มีคีย์นับร้อยนับพัน ไม่มีที่สิ้นสุด
That keyboard is infiniteคีย์บอร์ดไม่มีที่สิ้นสุด
And if that keyboard is infinite then there is no music you can playถ้าคีย์บอร์ดไม่มีที่สิ้นสุด ก็ไม่มีเพลงที่นายจะเล่นได้
"Although its mouse and keyboard may not be easy to use...""ถึงแม้ว่าเมาส์และคีบอร์ดของมัน จะใช้งานไม่ง่ายนัก"
I need an ergonomic keyboard to keep my repetitive stress injury in check.ผมอยากได้คีย์บอร์ดชนิดแยกส่วน ไว้ผ่อนแรงกดดัน เพราะใช้ข้อมือนานๆ
Pull up an Arabic keyboard and write down this message, you ready?ช่วยพิมพ์ข้อความพวกนี้เป็นภาษาอารบิคที
So you let your fingers do the walking across that keyboard and you get me my sales records.งั้นก็รีบลงมือทำได้เลย แล้วเอาบันทึกการขาย มาให้ฉัน
And, uh, that keyboard is crawling in E coli, because I know for a fact Ms. Hoffmeyer doesn't wash her hands after doing number twos.และคีย์บอร์ดนั่น มีแต่แบคทีเรีย เพราะฉันรู้ว่า คุณฮอฟไมเยอร์ ไม่ได้ล้างมือหลังปลดทุกข์
Hey, the keyboard lid could've exerted that much force.เฮ้ ฝาครอบคีย์บอร์ด ไม่ต้องใช้แรงมาก
FBI techs found a grand piano at the conservatory with bits of dried flesh and blood inside the keyboard lid.ทีมเทคนิค FBI เจอเปียโนตัวใหญ่ ที่โรงเรียนสอนดนตรี มีรอยคราบเลือดแห้ง และยังใหม่ ในฝาครอบคีย์บอร์ด
It's a keyboard you can play like a guitar. Oh.คีย์ตาร์ มันคือคีย์บอร์ดที่มีรูปร่างเหมือนกีตาร์ไง

keyboard ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
键盘乐器[jiàn pán yuè qì, ㄐㄧㄢˋ ㄆㄢˊ ㄩㄝˋ ㄑㄧˋ, 键盘乐器 / 鍵盤樂器] keyboard instrument (piano, organ etc)
键盘[jiàn pán, ㄐㄧㄢˋ ㄆㄢˊ, 键盘 / 鍵盤] keyboard

keyboard ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップル拡張キーボード[アップルかくちょうキーボード, appuru kakuchou ki-bo-do] (n) {comp} Apple Extended Keyboard
イチマルイチキーボード[, ichimaruichiki-bo-do] (n) {comp} 101 Keyboard
イチマルロクキーボード[, ichimarurokuki-bo-do] (n) {comp} 106 Keyboard
エルゴノミックキーボード[, erugonomikkuki-bo-do] (n) {comp} ergonomic keyboard
キーボードエンハンサ[, ki-bo-doenhansa] (n) {comp} keyboard enhancer
キーボードショートカット[, ki-bo-dosho-tokatto] (n) {comp} keyboard shortcut
キーボードテンプレート[, ki-bo-dotenpure-to] (n) {comp} keyboard template
キーボードのデザイン[, ki-bo-do no dezain] (n) {comp} keyboard design
キーボードの配置[キーボードのはいち, ki-bo-do nohaichi] (n) {comp} keyboard layout
キーボードパスワード[, ki-bo-dopasuwa-do] (n) {comp} keyboard password
キーボードバッファ[, ki-bo-dobaffa] (n) {comp} keyboard buffer
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] (n) {comp} calculator with keyboard program input
キーボードマクロ[, ki-bo-domakuro] (n) {comp} keyboard macro
キーボード入力[キーボードにゅうりょく, ki-bo-do nyuuryoku] (n) {comp} keyboard input
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] (exp) {comp} calculator with keyboard controlled addressable storage
キーボード制御装置[キーボードせいぎょそうち, ki-bo-do seigyosouchi] (n) {comp} keyboard controller
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] (n) {comp} calculator with keyboard and external program input
プログラム制御式及びキーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきおよびキーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikioyobi ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwom] (n) {comp} calculator with program-controlled and keyboard controlled addressable storage
入力誤り[にゅうりょくあやまり, nyuuryokuayamari] (n) {comp} keyboard input
膜型キーボード[まくがたキーボード, makugata ki-bo-do] (n) {comp} membrane keyboard
親指シフトキーボード[おやゆびシフトキーボード, oyayubi shifutoki-bo-do] (n) {comp} thumb shift keyboard
キーボード[, ki-bo-do] (n) keyboard; (P)
チャタリング[, chataringu] (n) chattering; key-bounce (in keyboards)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
キーボード[きーぼーど, ki-bo-do] keyboard
キーボードパスワード[きーぼーどぱすわーど, ki-bo-dopasuwa-do] keyboard password
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard program input
キーボード入力[キーボードにゅうりょく, ki-bo-do nyuuryoku] keyboard input
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input
けん盤[けんばん, kenban] keyboard
プログラム制御式及びキーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきおよびキーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikioyobi ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwom] calculator with program-controlled and keyboard controlled addressable storage
入力誤り[にゅうりょくあやまり, nyuuryokuayamari] keyboard input
各国語キーボード[かくこくごキーボード, kakukokugo ki-bo-do] national keyboard
拡張日本語キーボード[かくちょうにほんごキーボード, kakuchounihongo ki-bo-do] enhanced (Japanese) keyboard
膜型キーボード[まくかたキーボード, makukata ki-bo-do] membrane keyboard YOMIKATA NEEDS CHECKING!!!

keyboard ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คีย์บอร์ด[n.] (khībøt) EN: keyboard FR: clavier [m]
แป้นอักษร[n. exp.] (paēn aksøn) EN: keyboard FR:
แป้นพิมพ์[n.] (paenphim) EN: keyboard ; keypad FR: clavier [m]

keyboard ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ASCII-Tastatur {f}ASCII keyboard
Tastaturkommando {n} [comp.] | abgekürztes Tastaturkommandokeyboard command | abbreviated keyboard command
Folientastatur [comp.] {f}membrane keypad; membrane keyboard
Programmeingabe {f} [comp.] | manuelle Programmeingabe | maschinelle Programmeingabeprogram input | keyboard program input | external program input
Klavierinstrument {n} [mus.]keyboard instrument
Tastenanschlag {m}keyboard stroke
Terminaldrucker {m}keyboard printer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า keyboard
Back to top