ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trainer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trainer*, -trainer-

trainer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trainer (n.) ครูฝึก See also: ผู้ฝึก
trainer (n.) ผู้ฝึกสัตว์ให้เชื่อง
trainer (n.) เครื่องมือฝึกสอน
English-Thai: HOPE Dictionary
trainer(-'เนอะ) ผู้ฝึก,ครูฝึก,อุปกรณ์การฝึก,เครื่องบินฝึก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนฝึก (n.) trainer See also: instructor, teacher, lecturer Syn. ครูฝึก, ผู้ฝึก Ops. ผู้เรียน
ครูฝึก (n.) trainer See also: coach, coacher Syn. โค้ช
ผู้ฝึกสอน (n.) trainer See also: instructor, teacher, lecturer Syn. ครูฝึก, คนฝึก, ผู้ฝึก Ops. ผู้เรียน
เครื่องกรองน้ำ (n.) strainer
แร่ง (n.) strainer See also: sieve
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A big hand for our dolphin stars! And also for our trainer Nicky!ตบมือให้เหล่าโลมาของเราหน่อยค่า
Young-sae used to be the best dance trainer in Korea.ยองเซเคยเป็นครูสอนเต้นอันดับหนึ่งในเกาหลี
Korea's best dance trainer said that?ครูฝึกอันดับหนึ่งแห่งเกาหลีพูดยังงั้นรึ?
I'm supposed to meet my trainer anoon.ฉันจะต้องไปพบเทรนเนอร์ตอนบ่าย
Gaby, this is steve. He's the head trainer at the dog school.แกบบี้ นี่สตีฟ เขาคือครูฝึกที่โรงเรียนฝึกสุนัข
No, the other trainer I'm working with.สุดสัปดาห์นี้คุณทำอะไรหรือเปล่า
I have to meet my trainer early in the morning, so I'll see you at dinner.แม่ต้องไปพบ เทรนเนอร์ก่อนเช้า พรุ่งนี้เจอกัน ตอนทานข้าวเย็น
A personal trainer who also read tarot cards,ครูฝึกบุคคลิก คนที่เอาแต่อ่านไพ่ทาโร่
I am a "lanista. As my father, a trainer of gladiators ...ข้าเหมือนกับปู่ข้า เป็นผู้ฝึกนักสู้
All I am is just a trainer who is responsible for getting the 5 of you admitted to Chun Ha University.ฉันเป็นแค่ผู้ฝึกที่ทำให้พวกเธอห้าคน เข้ามหาลัยจุนฮาได้
He, uh, worked as a personal trainer at a gym near the capitol called work-it.เขา เอ่อ ทำงานเป็นเทรนเนอส่วนตัว ที่โรงยิมใกล้ศาลากลาง ชื่อเวิร์ค-อิท
Markus was the most successful trainer that we had, so I-I didn't ask.มาคัสเป็นเทรนเนอร์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดของเรา ชั้นเลย ชั้นก็เลยไม่ได้ถาม

trainer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教练机[jiào liàn jī, ㄐㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˋ ㄐㄧ, 教练机 / 教練機] trainer (aircraft)
漏锅[lòu guō, ㄌㄡˋ ㄍㄨㄛ, 漏锅 / 漏鍋] colander; strainer; sieve; leaky pot
圉人[yǔ rén, ㄩˇ ㄖㄣˊ, 圉人] horse trainer; groom
教练[jiào liàn, ㄐㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˋ, 教练 / 教練] instructor; sports coach; trainer
训练者[xùn liàn zhě, ㄒㄩㄣˋ ㄌㄧㄢˋ ㄓㄜˇ, 训练者 / 訓練者] trainer

trainer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アニマルトレーナー[, animarutore-na-] (n) animal trainer
トレーナー(P);トレイナー[, tore-na-(P); toreina-] (n) (1) trainer (someone who works with sports athletes); (2) sweatshirt (wasei
こし器;漉し器[こしき, koshiki] (n) filter; strainer; colander
コランダー[, koranda-] (n) colander; strainer; sieve
ストレーナー[, sutore-na-] (n) (1) strainer; colander; (2) cocktail strainer
使い(P);遣い[つかい, tsukai] (n) (1) (See 使いにやる) errand; mission; going as envoy; (2) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (See 使い魔) familiar spirit; (n-suf,n-pref) (4) (often read as づかい when used as a suffix) (See 魔法使い) use; usage; user; trainer; tamer; charmer; (P)
水切り[みずきり, mizukiri] (n,vs) (1) drainer; strainer; colander; (2) cutwater; forefoot; flashing; throating; (3) (playing) ducks and drakes; stone skipping; skipping rocks; (4) snipping the stem of a cut flower without raising it out of water
水漉し;水こし;水濾し;水濾[みずこし, mizukoshi] (n) water filter; strainer; colander
濾し布;こし布[こしぬの, koshinuno] (n) cloth strainer; filter cloth
濾過器;ろ過器;瀘過器(iK)[ろかき, rokaki] (n) strainer; colander; filter
灰篩[はいふるい, haifurui] (n) ash strainer
[ざる, zaru] (n) (1) (uk) draining basket (traditionally made of bamboo); colander; strainer; sieve; (2) (abbr) (uk) (See ざる蕎麦) zaru soba (soba served on a bamboo draining basket with dipping sauce); (3) (col) (uk) strong drinker; someone who can drink like a fish
茶漉し[ちゃこし, chakoshi] (n) tea strainer
裏漉し;裏ごし[うらごし, uragoshi] (n,vs) strainer

trainer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้า[v.] (chā) EN: be slow ; be sluggish ; dawdle ; be delayed FR: traîner ; lambiner ; être retardé
แฉะแบะ[v.] (chaebae) EN: sit idling away one's time ; be lethargic ; slouch FR: traîner à ne rien faire
ชัก[v.] (chak) EN: pull ; draw ; tug ; drag ; haul ; raise FR: tirer ; traîner ; hisser
ชักช้า[v.] (chakchā) EN: be slow ; tarry ; move slowly ; hesitate ; delay FR: s'attarder ; tarder ; retarder ; traîner ; hésiter
เกะกะ[v.] (keka) EN: block ; hinder ; hamper ; obstruct ; get in the way ; be in the way FR: embarasser ; encombrer ; traîner ; entraver ; bloquer ; obstruer
คชาชีพ[n.] (khachāchīp) EN: mahout ; elephant trainer FR: cornac [m]
คลาน[v.] (khlān) EN: crawl ; creep ; go on all fours FR: ramper ; se traîner ; marcher à quatre pattes
ครูฝึก[n.] (khrūfeuk) EN: trainer ; coach ; coacher ; instructor FR: entraîneur [m] ; entraîneuse [f]
ลาก[v.] (lāk) EN: haul ; drag ; draw ; pull ; tow ; heave FR: tirer ; traîner ; remorquer
ลากจูง[v.] (lākjūng) EN: tow ; tug ; hau l; drag ; draw ; pull FR: tirer ; traîner ; remorquer ; tracter
ลอยชาย[v.] (løichāi) EN: swagger FR: musarder ; flâner ; traîner ; muser (litt.) ; traînasser (fam.) ; traînailler (fam.)
พี่เลี้ยง[n.] (phīlīeng) EN: trainer ; mentor ; coach FR: mentor [m]
ผู้ฝึกสอน[n.] (phūfeuksøn) EN: coach ; trainer ; instructor FR: entraîneur [m] ; coach [m] (anglic.)
ไถล[v.] (thalai) EN: dawdle ; lollygag ; lioter ; dilly-dally FR: traîner ; s'attarder ; musarder ; muser (vx - litt.)
เทรนเน่อร์[n.] (thrēnnoē) EN: trainer FR:
อู้[v.] (ū) EN: negotiate a tricky situation ; play for time ; dawdle ; drag one's feet FR: traîner les pieds
ไหว้ครูรำมวย [n.] (wāikhrū ram) EN: individualized dance performed by a Thai kickboxer before a bout to honor his trainer FR:
ฉุด[v.] (chut) EN: pull ; drag ; haul ; tug ; draw FR: tirer ; traîner
ฝึก[v.] (feuk) EN: practice ; drill ; train ; exercice FR: exercer ; former ; entraîner ; instruire ; pratiquer
ฝึกหัด[v.] (feukhat) EN: drill ; practice ; practise (Am.) ; exercise FR: entraîner ; former ; exercer
ฝึกซ้อม[v.] (feuksøm) EN: practice ; drill ; coach FR: entraîner ; familiariser
หัด[n.] (hat) EN: practice ; train ; drill ; exercise FR: entraîner ; former
จูงใจ[v.] (jūngjai) EN: persuade ; motivate ; induce ; influence ; sway FR: inciter ; persuader ; influencer ; convaincre ; entraîner ; incliner ; prédisposer
เครื่องกรอง[n. exp.] (khreūang kr) EN: filter ; strainer ; screen FR: filtre [m] ; passoire [f] ; tamis [m] ; chinois [m] ; étamine [f] ; chausse [f]
เครื่องร่อน[n.] (khreūangrǿn) EN: screen ; sieve ; strainer FR:
กระชอน[n.] (krachøn) EN: strainer ; colander ; sieve ; bamboo strainer FR: passoire [f] ; tamis [m]
กรอง[n.] (krøng) EN: bamboo strainer FR:
ลากไป[v.] (lāk pai) EN: FR: traîner
พา[v.] (phā) EN: take ; bring ; lead ; conduct ; guide FR: mener ; emmener ; conduire ; entraîner
พัดพา[v. exp.] (phat phā) EN: blow ; puff FR: emporter ; entraîner
พาดพิง[v.] (phātphing) EN: implicate ; involve ; allude (to) ; impugn FR: impliquer ; entraîner
แร่ง[n.] (raeng) EN: lawn sieve ; colander ; strainer FR:
ซ้อม[v.] (søm) EN: train ; practice ; spar ; drill ; exercice ; rehearse FR: s'exercer ; pratiquer ; s'entraîner ; répéter
ซ้อมฟุตบอล[v. exp.] (søm futbøn) EN: practice football FR: s'entraîner au football
ธมกรก[n.] (thamakarok) EN: filter ; water-strainer FR:
ทำให้[v.] (thamhai) EN: cause ; make FR: causer ; faire ; entraîner ; provoquer ; produire ; occasionner ; déclencher ; générer ; permettre ; rendre ; faire devenir
ทำให้มีผู้เสียชีวิต[v. exp.] (thamhai mī ) EN: FR: provoquer le mort de ; entraîner la mort de
ทำมา[v. exp.] (tham mā) EN: FR: amener ; entraîner
ธรรมกรก[n.] (thammakarok) EN: filter ; water-strainer FR:
เที่ยวเตร่[v. exp.] (thīo trē) EN: play around ; go here and there ; roam about ; wander about ; loaf ; saunter ; stroll ; loiter FR: traîner

trainer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trainer {m} | Trainer
Hometrainer {m}; Heimtrainer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trainer
Back to top