ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

temple

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *temple*, -temple-

temple ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
temple (n.) วัด See also: วัดวาอาราม, วิหาร, โบสถ์ Syn. church, cathedral, house of prayer
temple (n.) ขมับ
templet (n.) แผ่นที่เจาะเป็นแม่แบบรูปต่างๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
temple(เทม'เพิล) n. วิหาร,โบสถ์,อาราม,ขมับ
English-Thai: Nontri Dictionary
temple(n) วัด,อาราม,วิหาร,โบสถ์,สะดึง,ขมับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
temple (เอก.); tempora (พหู.)ขมับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Temple landsที่ดินของวัด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลองเพล (n.) big drum in a Buddhist temple used for telling midday meal
ฎีกา (n.) subscription for Buddhist temple funds Syn. ใบบอกบุญ
ปั้นลมปราสาท (n.) leave-like carvings along the edges of the roofs of Buddhist temple buildings Syn. ปั้นลมวิหาร
ปั้นลมวิหาร (n.) leave-like carvings along the edges of the roofs of Buddhist temple buildings Syn. ปั้นลมปราสาท
ลาพรรษา (v.) leave the Buddhist temple at the end of the Lent Syn. ออกพรรษา
ลำยอง (n.) leave-like carvings along the edges of the roofs of Buddhist temple buildings Syn. ปั้นลมปราสาท, ปั้นลมวิหาร
สังฆกรรม (n.) deed performed by Buddhist monks in the temple precincts
เข้าวัด (v.) go to temple to practise Buddhist teaching
เข้าวัดเข้าวา (v.) go to temple to practise Buddhist teaching Syn. เข้าวัด
เทียนพรรษา (n.) big candle used in the temple during the raining season See also: large candle
เทียนรุ่ง (n.) candle used in temple during all might of sixth lunar month See also: large candle to be lighted during Lent night
พระอาราม (n.) temple See also: monastery Syn. วัด, อาราม
วัดวา (n.) temple See also: monastery Syn. วัด, วัดวาอาราม
วัดวาอาราม (n.) temple See also: monastery Syn. วัด, อาราม
วิหาร (n.) temple See also: Buddha image hall
อาราม (n.) temple Syn. วัด
อาวาส (n.) temple Syn. วัด
เด็กวัด (n.) temple boy Syn. ลูกศิษย์วัด
ลานวัด (n.) temple court
งานวัด (n.) temple fair
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've been up that temple again.คุณไม่ดีเท่าที่พี่สาวของคุณมาที่บ้าน
Clang had the whole temple transported here for your sacrifice.คแลง วัดได้ทั้งส่งที่นี่ จากทางทิศตะวันออกเพียงสำหรับ การเสียสละของคุณ
That temple under the rock, that swimming pool that we came up in...วัดว่าภายใต้หิน และสระว่ายน้ำที่เราขึ้นมา
Homage to the rear temple is more fervent than the otherHomage to the rear temple... ...อบอุ่นมากมากกว่าอื่นๆ
Put down that the heart is the temple wherein all truth resides.เขียนว่าหัวใจเป็นสถานที่ สำหรับความเป็นจริงทุกประการ
In every temple and mosque they have pledged to die before they lift a hand against each other.เขาได้กล่าวปฏิญาณว่าจะตาย ก่อนที่จะยกมือทำร้ายคนอื่น
A century ago, when the British raided this temple and butchered my people, a loyal priest hid the last two stones down here in the catacombs.ศตวรรษที่ผ่านมาเมื่ออังกฤษบุกเข้าไปในวัดนี้ และเชือดประชาชนของเรา พระซื่อสัตย์ซ่อนตัวในช่วงสองหิน
"to the Canyon of the Crescent Moon, to the temple where the cup that...""ถึงหุบเขาลึกของพระจันทร์เสี้ยว, ถึงวิหาร อันเป็นที่อยู่ของจอก.. ซึ่ง"
In the centre of the temple was the heart of Jewish life, the holy of holies.ณ ศูนย์กลางของมหาวิหาร คือหัวใจของชนชาวยิว สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด
As the temple burnt, the Talmud tells us the High Priest walked into the flames.ไปสู่ สวนแห่งอีเด็น ตอนที่พวกโรมันวางเพลิง เผาวิหาร พระคัมภีร์บันทึกว่า องค์มหาสมณะได้เดินเข้าสู่กองไฟ
Then the man who died at Honnoji Temple was a double?และคนที่ตายที่วัด ฮอนโนจิ สองครั้งซ้อน?
I'm meeting this player from Temple University.ฉันนัดนักฟุตบอลมหาวิทยาลัยเทมเปิ้ลเอาไว้

temple ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
祠庙[cí miào, ㄘˊ ㄇㄧㄠˋ, 祠庙 / 祠廟] ancestral hall; temple to one's forebears
[niè, ㄋㄧㄝˋ, 颞 / 顳] bones of the temple (on the human head); see 顳顬|颞颥, temple
大慈恩寺[Dà cí ēn sì, ㄉㄚˋ ㄘˊ ㄣ ㄙˋ, 大慈恩寺] Daci'en Buddhist temple in Xi'an
法源寺[Fǎ yuán sì, ㄈㄚˇ ㄩㄢˊ ㄙˋ, 法源寺] Fayuan or Source of the Law temple in Beijing
[lián, ㄌㄧㄢˊ, 鬑] hanging temple hair
喇嘛庙[Lǎ ma miào, ㄌㄚˇ ㄇㄚ˙ ㄇㄧㄠˋ, 喇嘛庙 / 喇嘛廟] Lamasery; temple of Tibetan Buddhism
屈原祠[Qū Yuán cí, ㄑㄩ ㄩㄢˊ ㄘˊ, 屈原祠] Qu Yuan memorial temple on the Miluo river 汨羅江|汨罗江 at Yueyang 岳陽市|岳阳市, Hunan
庙号[miào hào, ㄇㄧㄠˋ ㄏㄠˋ, 庙号 / 廟號] posthumous name (given after death of Emperor, and used in sacrificing to him); also translated as temple name
地坛[dì tán, ㄉㄧˋ ㄊㄢˊ, 地坛 / 地壇] Temple of Earth (in Beijing)
天坛[tiān tán, ㄊㄧㄢ ㄊㄢˊ, 天坛 / 天壇] Temple of Heaven (in Beijing)
天宫[Tiān gōng, ㄊㄧㄢ ㄍㄨㄥ, 天宫 / 天宮] Temple in Heaven (e.g. of the Jade Emperor)
太阳穴[tài yáng xué, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄒㄩㄝˊ, 太阳穴 / 太陽穴] temple (on the sides of human head)
太阳窝[tài yáng wō, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄨㄛ, 太阳窝 / 太陽窩] temple (on the sides of human head)
娘娘庙[Niáng niáng miào, ㄋㄧㄤˊ ㄋㄧㄤˊ ㄇㄧㄠˋ, 娘娘庙 / 孃孃廟] temple of Goddess of Fertility
孔庙[Kǒng miào, ㄎㄨㄥˇ ㄇㄧㄠˋ, 孔庙 / 孔廟] Temple of Confucius
[cí, ㄘˊ, 祠] ancestral hall; temple
佛寺[Fó sì, ㄈㄛˊ ㄙˋ, 佛寺] Buddhist temple
寺院[sì yuàn, ㄙˋ ㄩㄢˋ, 寺院] cloister; temple; monastery
眼梢[yǎn shāo, ㄧㄢˇ ㄕㄠ, 眼梢] corner of eye near temple
曼陀罗[màn tuó luó, ㄇㄢˋ ㄊㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˊ, 曼陀罗 / 曼陀羅] flower of north India (Datura stramonium, Sanskrit: mandara), considered sacred and grown in temples, similar to belladonna
[ān, ㄢ, 庵] hut; Buddhist convent; small Buddhist temple
香火[xiāng huǒ, ㄒㄧㄤ ㄏㄨㄛˇ, 香火] incense burning in front of a temple; burning joss sticks
小昭寺[Xiǎo zhāo sì, ㄒㄧㄠˇ ㄓㄠ ㄙˋ, 小昭寺] Ramoche Temple, Lhasa
蝶骨[dié gǔ, ㄉㄧㄝˊ ㄍㄨˇ, 蝶骨] sphenoid bone (front of the temple)
犹太会堂[Yóu tài huì táng, ㄧㄡˊ ㄊㄞˋ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄤˊ, 犹太会堂 / 猶太會堂] synagogue; Jewish temple
宗庙[zōng miào, ㄗㄨㄥ ㄇㄧㄠˋ, 宗庙 / 宗廟] temple; ancestral shrine
寺庙[sì miào, ㄙˋ ㄇㄧㄠˋ, 寺庙 / 寺廟] temple; monastery; shrine
[miào, ㄇㄧㄠˋ, 庙 / 廟] temple; monastery

temple ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お礼参り;御礼参り[おれいまいり, oreimairi] (n) (1) visiting a shrine or temple to give thanks; (2) settling scores
中童子[ちゅうどうし, chuudoushi] (n) (arch) temple pageboy
仁王門;二王門[におうもん, nioumon] (n) Deva gate; temple gate guarded by fierce Deva Kings; temple gate of the Nio
仏幕[ぶつまく, butsumaku] (n) coloured curtains hanging from the eaves of a Buddhist temple
仏足石の歌[ぶっそくせきのうた, bussokusekinouta] (n) poems inscribed beside the stone Buddha Foot monument at Yakushi Temple in Nara
仏足石歌[ぶっそくせきか, bussokusekika] (n) poems inscribed beside the stone Buddha Foot monument at Yakushi Temple in Nara
仏足石歌体[ぶっそくせきかたい, bussokusekikatai] (n) form of poetry found on the stone Buddha Foot monument at Yakushi Temple in Nara (following a 5-7-5-7-7-7 moraic pattern)
会式[えしき, eshiki] (n) (1) {Buddh} memorial service; temple service; (2) (Nichiren Buddhism) memorial service for Nichiren (13th day of 10th month)
作務[さむ, samu] (n) {Buddh} work in a Zen temple (e.g. cleaning, working in the fields)
像主[ぞうしゅ, zoushu] (n) (1) (obsc) subject (of a portrait or bust); a person posing for a portrait or bust; (2) (historically) patron; someone who commissions a Buddhist temple or work of art
勧進[かんじん, kanjin] (n,vs) temple solicitation; (P)
勧進帳[かんじんちょう, kanjinchou] (n) temple solicitation book
参詣[さんけい, sankei] (n,vs) temple or shrine visit; pilgrimage; homage
参詣人[さんけいにん, sankeinin] (n) worshiper; visitor to temple or shrine
四脚門[しきゃくもん;よつあしもん, shikyakumon ; yotsuashimon] (n) style of temple gate featuring four supporting pillars and a gabled roof
大伽藍[だいがらん, daigaran] (n) large temple edifice; large temple
天邪鬼;天の邪鬼;天邪久[あまのじゃく, amanojaku] (adj-na,n,adj-no) (1) perverse or cussed person; contrarian; (2) antagonistic demon in Japanese folklore; (3) demon under the feet of temple guardian statues
宮中三殿[きゅうちゅうさんでん, kyuuchuusanden] (n) the palace sanctuary, shrine of imperial ancestors and temple inside the Japanese imperial palace
寺入り[てらいり, terairi] (n) (1) (See 寺子屋) to enrol in a temple school; child enrolled in a temple school; (2) incarcerating a criminal in a temple as a form of punishment (popular during the latter Muromachi and Azuchi-Momoyama periods); (3) to go to a temple and repent (following a disaster, etc.)
寺子屋;寺小屋[てらこや, terakoya] (n) temple elementary school (during the Edo period)
寺檀制度[じだんせいど, jidanseido] (n) (See 寺請制度) system used during the Edo era where commoners had to register with a temple in order to prove their Buddhist faith
寺請制度[てらうけせいど, teraukeseido] (n) system used during the Edo era where commoners had to register with a temple in order to prove their Buddhist faith
巻柱[まきばしら, makibashira] (n) gold-covered woodwork at a temple in Hiraizumi
庇;廂[ひさし, hisashi] (n) (1) (uk) eaves (of roof); (2) narrow aisle surrounding the core of a temple building; (3) visor or peak (of cap); (4) (abbr) (See 庇髪) classic Japanese women's low pompadour hairstyle
庫院[くいん, kuin] (n) kitchen-cum-office of a Zen temple or monastery, where meals are prepared and senior priests have their offices
廟号[びょうごう, byougou] (n) (1) temple name (a two-character posthumous name given to Chinese, Korean and Vietnamese royalty); (2) name given to a mausoleum (or shrine, etc.)
御本尊;ご本尊[ごほんぞん, gohonzon] (n) (1) (See 本尊) principal object of worship at a temple (usu. a buddha or bodhisattva); principal image; idol; (2) the man himself; the person at the heart of the matter
恵方参り;恵方詣り;恵方詣(io)[えほうまいり, ehoumairi] (n) New Year's visit to a shrine or temple which lies in a favorable (favourable) or lucky direction
手水鉢[ちょうずばち, chouzubachi] (n) (See 手水舎) stoup or font for ritual cleansing of hands and mouth with water when visiting a shrine or temple
札所[ふだしょ, fudasho] (n) temple which issues amulets
東浄[とうちん, touchin] (n) (See 東司) toilet in a Zen temple
永代供養[えいたいくよう, eitaikuyou] (n) services performed in perpetuity by a Buddhist temple for the repose of a departed soul
献灯[けんとう, kentou] (n,vs) a votive lantern in a shrine or temple
童部[わらわべ, warawabe] (n) (1) (arch) child; children; (2) child servant; temple page; (3) (hum) my (young or child-like) wife; (4) young slacker (who has not yet attained adulthood)
算額[さんがく, sangaku] (n) (See 和算・わさん) votive tablet depicting a math puzzle given in devotion to a shrine or temple by a wasan mathematician
絵伝[えでん, eden] (n) biography of a monk or history of a temple told in pictures
維那[いな;いの, ina ; ino] (n) {Buddh} (See 六知事) one of the six administrators of a Zen temple (in charge of general affairs)
総本山[そうほんざん, souhonzan] (n) (1) {Buddh} head temple of a sect; (2) (organizational) headquarters; (organisational) headquarters; (P)
縁切り寺[えんきりでら, enkiridera] (n) (historic) a temple in which women seeking release from marriage could take refuge
脇侍;脇士;夾侍;挟侍(oK)[きょうじ;わきじ(脇侍;脇士), kyouji ; wakiji ( waki samurai ; waki samurai )] (n) flanking attendant to the main deity of veneration in a temple

temple ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาราม[n.] (ārām) EN: temple ; monastery ; wat FR: monastère [m] ; abbaye [f]
อรัญวาส[n.] (aranyawāt) EN: forest temple ; temple in the forest FR:
อาวาส[n.] (āwāt) EN: temple ; monastery FR: monastère [m] ; temple [m]
อาญาวัด[n. exp.] (āyā wat) EN: temple law FR: loi monastique [f]
ใบระกา[n.] (bairakā) EN: fin-like temple gable edge ornamentation ; toothlike ridges on the sloping edges of a gable (representing the fin on the back of Naga) FR:
บีบขมับ[v.] (bīpkhamap) EN: torture by pressing on the temples ; press one's temple FR:
บริเวณวัด[n. exp.] (børiwēn wat) EN: temple ground FR: enceinte d'un temple [f]
โบสถ์[n.] (bōt) EN: Buddhist sanctuary ; central sanctuary in a Thai temple ; Buddhist temple ; Buddhist chapel ; bot FR: temple bouddhiste [m] ; bot [m]
โบสถ์[n.] (bōt) EN: church ; chapel ; temple ; cathedral FR: église [f] ; chapelle [f] ; cathédrale [f] ; temple [m]
โบสถ์พราหมณ์[n. exp.] (bōt Phrām ) EN: Brahmin temple FR:
บูรณะวัคเก่า[v. exp.] (būrana wat ) EN: restore an old temple FR: restaurer un temple ancien
ช่อฟ้า[n.] (chøfā) EN: carved apex of the gable of a Buddhist temple ; ornemental roof points shaped like the head of the Garuda ; ornamental roof finials shaped like a serpent ; curved finial of a gable ; gable finial FR:
เด็กวัค[n. exp.] (dek wat) EN: temple boy FR: garçon de temple [m]
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: invitation to a monk ; letter of invitation to a Buddhist monk ; solicitation for a contribution ; subscription for Buddhist temple funds FR:
เดินเทียน[v.] (doēnthīen) EN: walk with lighted candles in hand around a temple ; circle a temple with lighted candles and lotus flowers FR:
หอไตร[n.] (høtrai) EN: hall for keeping the scriptures ; temple repository for the Buddhist scriptures ; tripitaka hall ; temple library FR:
จำพรรษา[v.] (jamphansā) EN: stay in a Buddhist monastery during the Buddhist Lent ; stay in the Buddhist temple during the rainy season FR: faire une retraite dans un temple bouddhique pendant la saison des pluies
เจ้าหน้าที่วัด[n. exp.] (jaonāthī wa) EN: temple staff FR:
จระนำ[n.] (jaranam) EN: projecting bay at the rear of a temple FR:
จ่อขมับ[v. exp.] (jø khamap) EN: press against temple FR:
แก่วัด[adj.] (kaēwat) EN: staying a long time in a Buddhist temple FR:
กัลปนา[n.] (kanlapanā) EN: land given to a monastery ; properties dedicated to a temple FR:
ขมับ[n.] (khamap) EN: temple FR: tempe [f]
เข้าวัดเข้าวา[v.] (khaowatkhao) EN: go to the temple (to practice Buddhist teaching) FR:
ขนทรายเข้าวัด[v.] (khonsāikhao) EN: transport sand to the temple to build a sand pagoda FR:
ข้อพิพาทปราสาทเขาพระวิหาร[n. exp.] (khøphiphāt ) EN: Preah Vihear temple dispute FR:
กลองเพล[n.] (kløngphēn) EN: large drum in a Buddhist temple for calling monks to take their midday meal FR:
กู่[n.] (kū) EN: temple ; chedi ; stupa FR:
กุ่มบก[n. exp.] (kum bok) EN: sacred garlic pear ; temple plant ; Crataeva adansonii FR: Crataeva adansonii
ลางสาด ; ลังสาด[n.] (lāngsāt ; l) EN: ipani ; temple tree ; pagoda tree FR:
ลั่นทมแดง [n. exp.] (lanthom daē) EN: Frangipani, Nosegay, Pagoda Tree ; Temple Tree ; West Indian Red Jasmine FR: frangipanier rouge [m]
ลั่นทมขาว[n. exp.] (lanthom khā) EN: Evergreen Frangipani ; Graveyard Flower ; Pagoda Tree ; Temple Tree ; West Indian Jasmine ; White Frangipani FR:
ลานวัด[n. exp.] (lān wat) EN: temple court FR:
เลกวัด[n.] (lēkwat) EN: temple man ; temple retainer ; [man given to a temple for service] FR:
ลีลาวดี[n.] (līlāwadī) EN: Frangipani ; Pagoda Tree ; Temple Tree FR: frangipanier [m]
ลูกนิมิต[n.] (lūknimit) EN: consecrated round stone in a temple FR:
ลูกศิษย์[n.] (lūksit) EN: temple boy ; monk's follower FR:
มรรคนายก[n.] (makkhanāyok) EN: lay temple officiator FR:
งานวัด[n. exp.] (ngān wat) EN: temple fair ; temple festival FR: fête du temple [f]
งูกะปะเสือ [n. exp.] (ngū kapa se) EN: Wagler's Pit-viper ; Temple Viper ; Temple Pit Viper FR:

temple ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kurvenlineal {n}curve template; curve templet; French curve
Schläfenring {m}temple ring
Wasser-Wistarie {f} (Hygrophila difformis)temple plant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า temple
Back to top