ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

half

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *half*, -half-

half ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
half (n.) ครึ่ง (จำนวน) See also: กึ่ง, กึ่งหนึ่ง, ครึ่งหนึ่ง Syn. bisection
half (adv.) ครึ่งหนึ่ง See also: กึ่งหนึ่ง
half (adj.) ที่เป็นครึ่งหนึ่ง See also: ครึ่ง, ส่วนหนึ่ง
half (n.) ผู้เล่นกองหลัง (กีฬา)
half (n.) เวลาพักระหว่างครึ่งระยะเวลาการแข่งขันกีฬา
half brother (n.) พี่น้อง Syn. brother, half sister, kinsman
half circle (n.) ครึ่งวงกลม See also: รูปครึ่งวงกลม, ส่วนโค้งของครึ่งวงกลม Syn. arc, half-moon
half cock (n.) ตำแหน่งของนกสับกึ่งจะลั่นไก See also: สภาพของนกสับที่พร้อมที่จะยิง
half inch (sl.) จิ๊ก See also: ขโมย Syn. pinch, steal
half mast (sl.) ไม่เต็มที่ (เหมือนธงที่ขึ้นเพียงครึ่งเสา)
half mourning (n.) การไว้ทุกข์น้อย
half note (n.) ตัวโน้ตที่มีค่าเป็นครึ่งเสียง (ดนตรี)
half sister (n.) พี่น้อง Syn. brother, half brother, kinsman
half time (n.) เวลาพักระหว่างครึ่งระยะเวลาการแข่งขันกีฬา
half tone (n.) กระบวนการแกะแม่พิมพ์ Syn. engraving
half under (sl.) สลึมสลือ See also: กึ่งหมดสติ, กึ่งรู้สึกตัว
half-a-dozen (n.) จำนวนหก See also: เลขหก, สิ่งที่มีค่าเท่ากับหก, กลุ่มที่มีจำนวนหก Syn. sextet
half-and-half (adj.) ครึ่งต่อครึ่ง Syn. fifty-fifty, half
half-and-half (adv.) เป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน
half-and-half (n.) ส่วนผสม 2 สิ่งที่มีจำนวนเท่าๆ กัน
half-asleep (adj.) เคลิ้ม See also: ครึ่งหลับครึ่งตื่น Syn. half-awake
half-awake (adj.) เคลิ้ม See also: ครึ่งหลับครึ่งตื่น
half-awake (adj.) ซึ่งรู้สึกตัวไม่เต็มที่ See also: ครึ่งหลับครึ่งตื่น Syn. half-conscious, asleep
half-baked (adj.) ครึ่งๆ กลางๆ See also: คาราคาซัง
half-blood (n.) ลูกผสม See also: ลูกครึ่ง Syn. half-breed, half-caste
half-breed (n.) ลูกครึ่ง See also: คนครึ่งชาติ Syn. half-blood, half-caste
half-brother (n.) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
half-caste (adj.) ที่เป็นลูกครึ่ง See also: ที่เป็นลูกผสม
half-caste (n.) ลูกครึ่ง See also: ลูกผสม Syn. half-blood, half-breed
half-conscious (adj.) ซึ่งรู้สึกตัวไม่เต็มที่ See also: ครึ่งหลับครึ่งตื่น Syn. half-awake, asleep
half-dead (adj.) เหนื่อยมากๆ See also: เหนื่อยแทบตาย Syn. exhausted, worn-out
half-finished (adj.) ที่ยังค้างคา See also: ที่ยังไม่เสร็จ, ที่ยังทำไม่เสร็จ Syn. incomplete, unfinished Ops. complete, finished
half-formed (adj.) หยาบๆ See also: คร่าวๆ, ยังไม่สมบูรณ์, ครึ่งๆ กลางๆ Syn. unformed, unfinished, half-finished
half-frozen (adj.) เต็มไปด้วยหิมะที่กำลังละลาย See also: ปกคลุมด้วยหิมะหรือน้ำแข็งที่กำลังละลาย Syn. half-melted, mushy
half-hearted (adj.) ไม่เต็มใจ See also: ไม่จริงจัง, ไม่กระตือรือร้น Syn. lukewarm, unenthusiastic Ops. enthusiastic, vibrant
half-life (n.) ค่ากึ่งชีวิต
half-light (n.) เวลาเย็นก่อนค่ำ See also: เวลาโพล้เพล้, สนธยา Syn. twilight, gloaming
half-mast (n.) การลดธงครึ่งเสา
half-melted (adj.) เต็มไปด้วยหิมะที่กำลังละลาย See also: ปกคลุมด้วยหิมะหรือน้ำแข็งที่กำลังละลาย Syn. half-frozen, mushy
half-moon (n.) พระจันทร์ครึ่งดวง See also: พระจันทร์ครึ่งวง
English-Thai: HOPE Dictionary
half(ฮาล์ฟ) n. ครึ่ง,ครึ่งเวลาของการแข่งขัน,ครึ่งรอบ,ครึ่งเกม,ครึ่งเทอม,ครึ่งปีการศึกษา,ซีกหนึ่งของโลก,กองหน้า,ส่วนหนึ่ง,ไม่ทั้งหมด. -Phr. (go halves แบ่งเท่า ๆ กัน) adj. กึ่งหน้า,ส่วนหนึ่ง,ไม่เต็มที่,ไม่สมบูรณ์ -pl. Halves
half armorเสื้อเกราะที่ไม่ได้ปกคลุมส่วนขา
half armourเสื้อเกราะที่ไม่ได้ปกคลุมส่วนขา
half bindingกึ่งปกแข็ง,ปกผ้าสันหนัง
half brotherพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
half buckครึ่งดอลลาร์
half calfกึ่งปกแข็ง,ปกผ้าสันหนัง
half cockตำแหน่งนกสับกึ่งไก,สภาพของนกสับที่พร้อมที่จะยิงแผ่นวงจรครึ่งเดียวหมายถึง แผ่นวงจรขยาย (expansion card) ที่เมื่อนำมาเสียบลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ จะทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ใช้เนื้อที่ได้เพียงครึ่งเดียวเพราะอีกครึ่งหนึ่งเสียไปกับเรื่องของการต่อเข้ากับเครื่อง
half deckที่พักคนฝึกงานในเรือสินค้า
half hitchปมเชือกที่แก้หลุดได้ง่าย
half measureวิธีการประนีประนอม
half moroccoกึ่งปกแข็ง,ปกผ้าสันหนัง
half mourningการไว้ทุกย์น้อย
half nelson(มวยปล้ำ) รัดคอ
half noteเครื่องหมาย (ดนตรี) ครึ่งเสียง
half sisterพี่น้อง (ผู้หญิง) ที่ร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
half timeเวลาพักระหว่าง ครึ่งระยะเวลาการแข่งขัน., See also: half-time adj.
half-and ###SW. half adj. ครึ่งหนึ่ง. adv. เป็นสองส่วนเท่า ๆ กัน. n. ส่วนผสม 2 สิ่งที่มีจำนวนเท่ากันหรือเกือบเท่ากัน,ส่วนผสมของนมและครีมเท่า ๆ กัน,ส่วนผสมของเหล้ามอลท์
half-assedadj. ส่งเดช,ตามบุญตามกรรม,ไม่ได้วางแผนเต็มที่,ไม่สมบูรณ์
half-bakedadj. ซึ่งปิ้งหรือย่างไม่เพียงพอ,ซึ่งตระเตรียมไม่พอ,ไม่น่าเชื่อถือ,พิลึกพิกล,บ้า
half-bloodn. คนร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน. ลูกผสม,คนครึ่งชาติ., See also: half-blooded adj.
half-boundกึ่งปกแข็ง,ปกผ้าสันหนัง
half-breadth planแผนผังกึ่งลำเรือตามยาว
half-breedn. ลูกผสม,เลือดผสม,พันธุ์ผสม. adj. เกี่ยวกับลูกผสม,เกี่ยวกับพันธุ์ผสม
half-caste(ฮาล์ฟ'คาสทฺ) n. คนครึ่งชาติ,ลูกครึ่ง,ลูกผสม. adj. ลูกครึ่ง,ลูกผสม
half-duplexสื่อสารสองทางครึ่งอัตราหมายถึง การถ่ายข้อมูลไปได้ครั้งละทิศทางเดียวโดยผ่านทางโมเด็ม อย่างที่เห็น ในคำสั่ง ECHO OFF ในโปรแกรมประเภทการสื่อสาร ดู duplex, echo และ full duplex ประกอบ
half-lifen. ระยะเวลาที่อะตอมครึ่งหนึ่งของปริมาณสารกัมมันตรังสีที่กำหนดให้ที่จะสลายตัว -pl. half-lives, Syn. half-life period
half-mastn. ธงครึ่งเสา,การชักหรือลดธงครึ่งเสา. vt. ชักหรือลดธงครึ่งเสา
half-peckn. ปริมาณตวงข้าว 4 ควอตซ์
half-quiren. กระดาษ 12 แผ่นมาตรฐาน
half-rodn. ความยาวที่เท่ากับ 2 3/4 หลา หรือ 8 1/4 ฟุต บริเวณที่เท่ากับ 15 1/8 ตารางหลา
half-slacksn. กางเกงครึ่งน่อง
halfbackn. กองหลัง (ฟุตบอล,รักบี้,ผู้เล่นกองหลัง)
halftoneครึ่งสีหมายถึง สำเนาของภาพถ่ายที่ใช้จุดหนาใหญ่ แทนส่วนที่เป็นสีดำและใช้จุดเล็ก ๆ แทนส่วนที่เป็นสีจางจนเป็นสีเทาอ่อน ๆ
halfwayadj. กึ่งทาง,กลางคัน,เกือบจะ. -meet halfway ประนีประนอม,อะลุ้มอล่วย., Syn. almost,nearly
halfway houseสถานที่พักระหว่างทาง,กึ่งทาง,สถานที่พักฟื้นทางจิตใจสำหรับผู้ติดยาเสพติด
English-Thai: Nontri Dictionary
half(adj) ครึ่ง,กึ่ง,ซีกหนึ่ง,ส่วนหนึ่ง
HALF half brother(n) พี่น้องต่างบิดาหรือมารดา
HALF-half-caste(n) ลูกครึ่ง,ลูกผสม
HALF-half-mast(n) การลดธงครึ่งเสา,การชักธงครึ่งเสา
halfpenny(n) เหรียญครึ่งเพนนี
halfway(adj,adv) ครึ่งทาง,กลางทาง,กลางคัน,กึ่งทาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
half adderวงจรบวกครึ่งอัตรา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
half brother; half sisterพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
half sister; half brotherพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
half-bloodร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
half-brotherพี่ชายหรือน้องชายร่วมแต่บิดาหรือมารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
half-lifeครึ่งอายุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
half-sisterพี่สาวหรือน้องสาวร่วมแต่บิดาหรือมารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
half cellครึ่งเซลล์, ส่วนหนึ่งของเซลล์ไฟฟ้าเคมี ซึ่งประกอบด้วยขั้วไฟฟ้าขั้วหนึ่งจุ่มในอิเล็กโทรไลต์  ตัวอย่างเช่น โลหะทองแดงจุ่มอยู่ในสารละลาย CuSO4 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Half-lifeครึ่งชีวิต, ระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีใช้ในกระบวนการการสลายกัมมันตรังสี เพื่อลดกัมมันตภาพเหลือครึ่งหนึ่งของกัมมันตภาพตั้งต้น [นิวเคลียร์]
Halfway housesบ้านกึ่งวิถี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระดวง (n.) a half shell of coconut Syn. กราดวง
ตายมิตายแหล่ (v.) be half dead
พูดทีเล่นทีจริง (v.) say something half jokingly See also: to equivocate
ภาคเสธ (v.) half resist and half yield See also: admit in sort and deny in part, make a noncommittal statement
เท่าครึ่ง (adv.) one and a half times as much
แบ่งรับแบ่งสู้ (v.) half resist and half yield See also: admit in sort and deny in part, make a noncommittal statement Syn. ภาคเสธ
กลาง (adj.) half See also: semi, moderate
กึ่ง (n.) half See also: middle, midway Syn. ครึ่ง, เศษหนึ่งส่วนสอง, ครึ่งหนึ่ง
กึ่งหนึ่ง (n.) half See also: equal part Syn. ครึ่ง, ครึ่งหนึ่ง
ครึ่ง (n.) half See also: equal part Syn. ครึ่งหนึ่ง
ครึ่ง (n.) half See also: middle, midway Syn. เศษหนึ่งส่วนสอง, ครึ่งหนึ่ง
ครึ่งหนึ่ง (n.) half Syn. ครึ่งเดียว Ops. เต็ม
ครึ่งเดียว (n.) half Ops. เต็ม
อรรธ (n.) half See also: section, portion, part Syn. ครึ่งหนึ่ง, ซีก
เศษหนึ่งส่วนสอง (n.) half See also: middle, midway Syn. ครึ่ง, ครึ่งหนึ่ง
ครึ่งต่อครึ่ง (adv.) half and half See also: fifty-fifty
ต่างมารดา (adj.) half brother (sister) See also: of different mother
หมาด (v.) half dry See also: almost dry
กะลา (n.) half of coconut shell
กึ่งพุทธกาล (n.) half of the Buddhist era
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He called me about a half hour agoเขาโทรหาฉันราวครึ่งชั่วโมงมาแล้ว
I think I would spend half of the year in…ฉันคิดว่าฉันอาจจะใช้เวลาครึ่งปีใน...
We only have half an hourพวกเรามีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมง
I spent only half an hour in the townฉันใช้เวลาแค่เพียงครึ่งชั่วโมงในเมือง
You had an urgent phone message about half an hour agoคุณได้รับข้อความด่วนทางโทรศัพท์ราวครึ่งชั่วโมงมาแล้ว
And I'm gonna be calling every half hourและฉันก็จะโทรหาทุกๆ ครึ่งชั่วโมง
My dad's gonna call every half hour to check in on meพ่อจะโทรมาเช็คฉันทุกครึ่งชั่วโมงแน่ะ
I'll call back in a half hourฉันจะโทรกลับในอีกครึ่งชั่วโมงนะ
We're an hour and a half lateเรามาสายไปชั่วโมงครึ่ง
You should at least try and eat half of themอย่างน้อยเธอควรพยายามทานสักครึ่งหนึ่งก็ยังดี
You're still half asleepนี่เธอยังครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่อีก ลุกขึ้นได้แล้ว
On behalf of my company, I would like to welcome you hereในนามของบริษัท ผมขอต้อนรับพวกคุณที่นี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Before half a million spectators the greatest ever display of arms marches by in review.การสวนสนามที่ยิ่งใหญ่ของกองทัพ
He lived for a year and a half in an orphanage when his father was serving a jail term for forgery.เขาอาศัยอยู่เป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เมื่อพ่อของเขาได้รับการให้บริการจำคุกสำหรับการปลอมแปลงเอกสาร
He also claims that the two detectives threw him down a half a flight of stairs.นอกจากนี้เขายังอ้างว่าสองนักสืบโยนเขาลงครึ่งหนึ่งเที่ยวบินของบันได
It's very awkward to stab down into the chest of someone over half a foot taller.มันเป็นเรื่องที่น่าอึดอัดใจมากที่จะแทงลงไปที่หน้าอกของคนกว่าครึ่งเท้าสูง
"It was half a day and a night, and now another day, and you have not slept.มันเป็นครึ่งวันและกลางคืน และตอนนี้ วันอื่นและคุณยังไม่ได้นอน
I still have almost half of him left.ฉันยังคงมีเกือบครึ่งหนึ่งของ เขาที่เหลือ บางทีฉันอาจจะมีโชค
Only eight and a half hours more before sunset.อีกแค่แปดชั่วโมงครึ่ง พระอาทิตย์ก็ตกแล้ว
So only you know your half of the secret?แสดงว่ามีนายคนเดียวที่รู้ความลับส่วนของนายงั้นสิ?
Why don't we tell each other our half of the secret?ทำไมเราไม่บอกความลับ กันไว้คนละครึ่งล่ะ
I don't half envy you.ฉันทำไม่ได้ครึ่งอิจฉาคุณ
John, you haven't half got a big mouth, haven't you?จอห์น นี่คุณยังไม่ได้ครึ่งปากใหญ่ มีคุณไม่?
What can he do with half a hole?สิ่งที่เขาสามารถทำอะไรกับครึ่ง หลุม?

half ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一鳞半爪[yī lín bàn zhuǎ, ㄧ ㄌㄧㄣˊ ㄅㄢˋ ㄓㄨㄚˇ, 一鳞半爪 / 一鱗半爪] lit. one scale and half a claw (成语 saw); only odd bits and pieces
[yuè, ㄩㄝˋ, 龠] ancient unit of volume, half 合 ge3, equivalent to 50 ml; ancient flute
六点半[liù diǎn bàn, ㄌㄧㄡˋ ㄉㄧㄢˇ ㄅㄢˋ, 六点半 / 六點半] half past six; 6:30
半世纪[bàn shì jì, ㄅㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧˋ, 半世纪 / 半世紀] half century
半个[bàn ge, ㄅㄢˋ ㄍㄜ˙, 半个 / 半個] half of sth
半价[bàn jià, ㄅㄢˋ ㄐㄧㄚˋ, 半价 / 半價] half price
半公斤[bàn gōng jīn, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄣ, 半公斤] half kilo
半场[bàn chǎng, ㄅㄢˋ ㄔㄤˇ, 半场 / 半場] half of a game or contest; half-court
后半叶[hòu bàn yè, ㄏㄡˋ ㄅㄢˋ ㄧㄝˋ, 后半叶 / 後半葉] latter half (of a decade, century etc)
下半身[xià bàn shēn, ㄒㄧㄚˋ ㄅㄢˋ ㄕㄣ, 下半身] lower half of one's body
前半天[qián bàn tiān, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄢˋ ㄊㄧㄢ, 前半天] morning; a.m.; first half of the day
前半晌[qián bàn shǎng, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄢˋ ㄕㄤˇ, 前半晌] morning; a.m.; first half of the day
迷糊[mí hu, ㄇㄧˊ ㄏㄨ˙, 迷糊] muddle-headed; dazed; only half conscious
半数[bàn shù, ㄅㄢˋ ㄕㄨˋ, 半数 / 半數] half the number; half
约分[yuē fēn, ㄩㄝ ㄈㄣ, 约分 / 約分] reduced fraction (i.e. one half for three sixths); to reduce a fraction by cancelling common factors in the numerator and denominator
[zhǎn, ㄓㄢˇ, 辗 / 輾] roll over on side; turn half over
反正一样[fǎn zhèng yī yàng, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ ㄧ ㄧㄤˋ, 反正一样 / 反正一樣] whether it's right or wrong doesn't make a lot of difference; six of one and half a dozen of the other; as broad as it is long
半推半就[bàn tuī bàn jiù, ㄅㄢˋ ㄊㄨㄟ ㄅㄢˋ ㄐㄧㄡˋ, 半推半就] half willing and half unwilling (成语 saw); to yield after making a show of resistance
少女露笑脸,婚事半成全[shào nǚ lù xiào liǎn, ㄕㄠˋ ㄋㄩˇ ㄌㄨˋ ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˇ, hun1 shi4 ban4 cheng2 quan2, 少女露笑脸,婚事半成全 / 少女露笑臉,婚事半成全] when the girl smiles, the matchmaker's job is half done (谚语 proverb)
全身[quán shēn, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄣ, 全身] whole body; em-dash, a hyphen the length of an m in current typeface, one half the Chinese dash 破折號|破折号 ──
半死[bàn sǐ, ㄅㄢˋ ㄙˇ, 半死] half dead (of torment, hunger, tiredness etc); (tired) to death; (terrified) out of one's wits; (beaten) to within an inch of one's life; (knock) the daylights out of sb
妇女能顶半边天[fù nǚ néng dǐng bàn biān tiān, ㄈㄨˋ ㄋㄩˇ ㄋㄥˊ ㄉㄧㄥˇ ㄅㄢˋ ㄅㄧㄢ ㄊㄧㄢ, 妇女能顶半边天 / 婦女能頂半邊天] Woman can hold up half the sky; fig. nowadays, women have an equal part to play in society
一知半解[yī zhī bàn jiě, ㄧ ㄓ ㄅㄢˋ ㄐㄧㄝˇ, 一知半解] lit. to know one and understand half (成语 saw); a smattering of knowledge; dilettante; amateur
交变[jiāo biàn, ㄐㄧㄠ ㄅㄧㄢˋ, 交变 / 交變] half-period of a wave motion; alternation
半开门[bàn kāi mén, ㄅㄢˋ ㄎㄞ ㄇㄣˊ, 半开门 / 半開門] half-open door; fig. prostitute
半开门儿[bàn kāi mén r, ㄅㄢˋ ㄎㄞ ㄇㄣˊ ㄖ˙, 半开门儿 / 半開門兒] erhua variant of 半開門|半开门, half-open door; fig. prostitute
羊怪[yáng guài, ㄧㄤˊ ㄍㄨㄞˋ, 羊怪] faun, half-goat half-human creature of Greek mythology
半途而废[bàn tú ér fèi, ㄅㄢˋ ㄊㄨˊ ㄦˊ ㄈㄟˋ, 半途而废 / 半途而廢] give up halfway; leave sth; unfinished
一半[yī bàn, ㄧ ㄅㄢˋ, 一半] half
[bàn, ㄅㄢˋ, 半] half; semi-; incomplete; (after a number) and a half
半信半疑[bàn xìn bàn yí, ㄅㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄅㄢˋ ㄧˊ, 半信半疑] half-believe, half-doubt
对半[duì bàn, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄢˋ, 对半 / 對半] half-and-half; 50-50; to double
半排出期[bàn pái chū qī, ㄅㄢˋ ㄆㄞˊ ㄔㄨ ㄑㄧ, 半排出期] half-life
半条命[bàn tiáo mìng, ㄅㄢˋ ㄊㄧㄠˊ ㄇㄧㄥˋ, 半条命 / 半條命] Half-Life (video game)
半衰期[bàn shuāi qī, ㄅㄢˋ ㄕㄨㄞ ㄑㄧ, 半衰期] half-life
半旗[bàn qí, ㄅㄢˋ ㄑㄧˊ, 半旗] half-mast
半月[bàn yuè, ㄅㄢˋ ㄩㄝˋ, 半月] half-moon
弦月[xián yuè, ㄒㄧㄢˊ ㄩㄝˋ, 弦月] half-moon; the 7th and 8th and 22nd and 23rd of the lunar month
半路[bàn lù, ㄅㄢˋ ㄌㄨˋ, 半路] halfway; midway; on the way
半途[bàn tú, ㄅㄢˋ ㄊㄨˊ, 半途] halfway; midway

half ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かばん語;鞄語[かばんご, kabango] (n) (obs) (See 混成語) portmanteau; combination of two words (often first half of one, second half of another)
スペクトル半値幅[スペクトルはんねはば, supekutoru hannehaba] (n) {comp} FWHM; full width half maximum; spectral width
スペクトル幅[スペクトルはば, supekutoru haba] (n) {comp} FWHM; full width half maximum; spectral width
ハーフインターチェンジ[, ha-fuinta-chienji] (n) half interchange (an interchange that lacks an exit or an entrance in either or both directions)
ハーフタイム[, ha-futaimu] (n) half time; (P)
ハーフハイト[, ha-fuhaito] (n) {comp} half height
ハーフハイトのドライブ[, ha-fuhaito no doraibu] (n) {comp} half height drive
ハーフボレー[, ha-fubore-] (n) half volley
ハーフミラー[, ha-fumira-] (n) half mirror; 50% beam splitter
ハーフメイド;ハーフメード[, ha-fumeido ; ha-fume-do] (adj-no) half made (e.g. clothes that are already cut and basted when purchased)
ベターハーフ[, beta-ha-fu] (n) better half
一知半解[いっちはんかい, icchihankai] (adj-na,n) superficial knowledge; half knowledge
下期[しもき, shimoki] (n-adv,n) second half of the fiscal year; (P)
中気[ちゅうき, chuuki] (n) (1) palsy; paralysis; (2) (See 二十四節気) every second solar term (occurring in the latter half of each month)
中潮[なかしお, nakashio] (n) half tide (e.g. midway between spring and neap tides)
中途半端[ちゅうとはんぱ, chuutohanpa] (adj-na,n,adj-no) halfway; half measures; unfinished; incomplete; by halves; half-baked; half-cocked; (P)
中長編み[ちゅうながあみ, chuunagaami] (n) half double crochet; HDC
二分音符[にぶおんぷ;にぶんおんぷ, nibuonpu ; nibun'onpu] (n) half note; minim
二結び[ふたむすび, futamusubi] (n) two half hitches
五公五民[ごこうごみん, gokougomin] (n) (arch) land-tax system during the Edo period under which the government took half of the year's crop and the farmers kept the other half
五十歩百歩[ごじゅっぽひゃっぽ;ごじっぽひゃっぽ, gojuppohyappo ; gojippohyappo] (exp,n) six of one and a half dozen of the other; scant difference
仕掛け(P);仕掛[しかけ, shikake] (n) device; contrivance; trick; mechanism; gadget; (small) scale; half finished; commencement; set up; challenge; attack; (P)
冗談半分[じょうだんはんぶん, joudanhanbun] (n) being somewhat (half) joking; half seriously; half in jest; in a jocular vein
冗談気味[じょうだんぎみ, joudangimi] (n) being somewhat (half) joking; half seriously; half in jest; in a jocular vein
半々(P);半半[はんはん, hanhan] (n,adj-no) half and half; fifty-fifty; (P)
半二重;半2重[はんにじゅう, hannijuu] (adj-na,n) half duplex; HDX
半休[はんきゅう, hankyuu] (n) half holiday
半信半疑[はんしんはんぎ, hanshinhangi] (n,adj-no) half in doubt; half-convinced; dubious; incredulous
半可[はんか, hanka] (adj-na,n) insufficiency; half ripe
半周[はんしゅう, hanshuu] (n) (1) semicircle; hemicycle; half globe; (vs) (2) to go halfway round (e.g. the earth); (P)
半数[はんすう, hansuu] (n,adj-no) (1) (See 全数・1,全数・2) half the number; (2) haploid; (P)
半月[はんつき(P);はんげつ, hantsuki (P); hangetsu] (n-adv,n-t) (1) half-moon; (2) half month; (3) semicircle; (P)
半減期[はんげんき, hangenki] (n) half life (in physical chemistry)
半潰れ[はんつぶれ, hantsubure] (n) half demolished
半纏;袢纏;半天;袢天(iK)[はんてん, hanten] (n) (1) (See 羽織) traditional short winter coat resembling a haori without gussets; (2) (See 印半纏) livery coat; (3) (半天 only) half the sky; (4) (半天 only) mid-air; middle of the sky
半艇身[はんていしん, hanteishin] (n) half a boat length
半解[はんかい, hankai] (n) only half understood
半開き[はんびらき, hanbiraki] (n) partly open; in half bloom
半魚人[はんぎょじん, hangyojin] (n) (obsc) merman; half man-half fish
参院予算委[さんいんよさんい, san'inyosan'i] (n) (abbr) (See 参院予算委員会) Budget Committee of the upper house of the Diet (one half of the yosaniinkai)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スペクトル半値幅[すぺくとるはんねはば, supekutoruhannehaba] FWHM, full width half maximum, spectral width
スペクトル幅[すぺくとるはば, supekutoruhaba] FWHM, full width half maximum, spectral width
ハーフハイトのドライブ[はーふはいと の どらいぶ, ha-fuhaito no doraibu] half height drive
半値電力幅[はんちでんりょくはば, hanchidenryokuhaba] half power beamwidth (also 3dB beamwidth)
半加算機[はんかさんき, hankasanki] half adder
半減算器[はんげんさんき, hangensanki] half subtracter
半角カナ[はんかくかな, hankakukana] half width kana (characters)
ハーフトーン[はーふとーん, ha-futo-n] halftone
ハーフライン[はーふらいん, ha-furain] halfline
ハーフワード[はーふわーど, ha-fuwa-do] half-word
半二重[はんにじゅう, hannijuu] Half-Duplex, HDX
半二重伝送[はんにじゅうでんそう, hannijuudensou] half-duplex transmission
半加算器[はんかさんき, hankasanki] half-adder
半角[はんかく, hankaku] en quad, half-width characters
半語[はんご, hango] half-word

half ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่งครึ่ง [v. exp.] (baeng khreu) EN: divide in two ; cut into half FR: partager en deux ; couper en deux
แบ่งรับแบ่งสู้[v.] (baengrap-ba) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement ; give a partial confession ; admit in part and deny in part FR:
บั้น[n.] (ban) EN: section ; part ; portion ; division ; half FR: section [f] ; portion [f] ; moitié [f]
บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้[n. exp.] (bān khreung) EN: half masonry and half wood house FR:
บิดครึ่งรอบ[n. exp.] (bit khreung) EN: half twist FR:
ช้างเท้าหลัง[n. exp.] (chāng thāo ) EN: one's better half ; helpmate FR:
ชั่วโมงครึ่ง[n. exp.] (chūamōng kh) EN: an hour and a half FR: une heure et demie
ช่วงหลัง[n. exp.] (chūang lang) EN: second half FR:
เดือนครึ่ง[n. exp.] (deūoen khre) EN: a month and a half FR: un mois et demi
ฮาล์ฟ[X] (hāf) EN: half ; semi- (pref.) FR: semi- (préf.)
ฮาล์ฟมาราธอน[n. exp.] (hāf mārāthø) EN: half marathon FR:
หักสองท่อน ; หักเป็นสองท่อน[v. exp.] (hak søng th) EN: break in half FR: se briser en deux
จบครึ่งแรก[n. exp.] (jop khreung) EN: half-time ; end of the first half FR: mi-temps [f] ; pause [f] ; fin de la première mi-temps [f]
กะลา[n. exp.] (kalā) EN: coconut shell ; half of coconut shell FR: coquille de noix de coco [f] ; écuelle de noix de coco [f]
กึ่ง...[pref. (adj.)] (keung … ; k) EN: half ; semi- ; middle ; midway ; half-and-half ; fifty-fifty FR: semi- ; demi- ; à moitié ; à demi ; moitié-moitié ; cinquante-cinquante ; fifty-fifty (anglic.)
กึ่งคืน[n. exp.] (keung kheūn) EN: half the night FR:
กึ่งหนึ่ง[n.] (keung-neung) EN: half ; equal part FR: moitié [f]
กึ่งพุทธกาล[n.] (keung Phutt) EN: half of the Buddhist era FR:
กึ่งระนาบปิด[n. exp.] (keung ranāp) EN: closed half plane FR:
กึ่งเส้น[n.] (keung sen) EN: half-line ; half line FR: demi-droite [f]
ข้าวกล้อง[n.] (khāoklǿng) EN: brown rice ; milled rice imperfectly cleaned ; unpolished rice ; half milled rice ; husked rice FR:
ค่อน[X] (khøn = khǿn) EN: three quarters ; more than half ; nearly full ; greater part ; most FR: la plus grande partie
ครึ่ง[adj.] (khreung) EN: half ... [+ n.] ; and a half FR: demi- (préf.) ; et demi ; mi- (préf.)
ครึ่งชั่วโมง[n. exp.] (khreung chū) EN: half an hour FR: demi-heure [f]
ครึ่งหลัง[n. exp.] (khreung lan) EN: second half FR: deuxième moitié [f] ; seconde moitié [f] ; deuxième mi-temps [f] ; seconde mi-temps [f] ; deuxième période [f]
ครึ่งโหล[n. exp.] (khreung lō) EN: half a dozen FR: demi-douzaine [f]
ครึ่งหนึ่ง[n. exp.] (khreung neu) EN: half FR: demi [m] ; moitié [m]
ครึ่งปี[n. exp.] (khreung pī) EN: half a year FR: demi-année [f[
ครึ่งปีหลัง[n. exp.] (khreung pī ) EN: second half of the year ; in the second half of the year FR: deuxième moitié de l'année [f] ; deuxième semestre [m] ; dernier semestre [m]
ครึ่งปีแรก[n. exp.] (khreung pī ) EN: first half of the year ; in the first half of the year FR: première moitié de l'année [f] ; premier semestre [m]
ครึ่งแรก[n. exp.] (khreung raē) EN: first half FR: première mi-temps [f] ; première période [f]
ครึ่งราคา[n. exp.] (khreung rāk) EN: half the price ; half-price FR: moitié prix [f]
ครึ่งที่สอง [n. exp.] (khreung thī) EN: second half FR: deuxième mi-temps [f] ; seconde mi-temps [f] ; deuxième période [f]
ครึ่งต่อครึ่ง[adv.] (khreung tø ) EN: fifty-fifty ; half and half FR: cinquante-cinquante ; moitié-moitié ; fifty-fifty (anglic.)
ครึ่งวัน[n. exp.] (khreung wan) EN: half a day ; half-day ; half-days (pl.) FR: demi-journée [f]
ครึ่งเวลาหลัง[n. exp.] (khreung wēl) EN: second half FR: deuxième mi-temps [f] ; seconde mi-temps [f]
ครึ่งเวลาแรก[n. exp.] (khreung wēl) EN: first half FR: première mi-temps [f]
กลาง[adj.] (klāng) EN: middle ; half ; semi ; mid- ; medium ; intermediate ; medial ; middling ; moderate ; neutral FR: central ; moyen ; intermédiaire
กระดวง[n.] (kradūang) EN: half cut coconut FR:
กราดวง[n.] (krādūang) EN: half cut coconut FR:

half ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kupplungshälfte {f} [techn.]coupling half
Halbleinen {n}half cloth; half linen
Beurlaubung {f} | eine halbjährliche Beurlaubung beantragenleave of absence | to apply for half year's leave of absence
Mittenabstand {m} | halber Mittenabstandcenter-to-center distance [Am.]; dual spacing | half dual spacing
Ehehälfte {f}; bessere Hälfte
Brustbild {n}half length portrait
Hälfte {f} | Hälften
Halbbruder {m}half brother
Halbmond {m}half moon
Halbraum {m} [math.]half space
Halbzeit {f}half time
Mischling {m}half breed
Monatshälfte {f}half of the month
Schoppen {m}half a pint
Schwachkopf {m}half wit; nitwit
Wadenstrumpf {m}half stocking
Rasterbild {n}halftone picture; frame (TV)
Rasterdruck {m}halftone printing
Halbpension {f} | in Halbpension wohnenhalf-board | to have half-board
Halbwelle {f}half-shaft
Halbwertsbreite {f}peak width at half-height
Halbwort {n}half-word
halbjährlich {adj}half-yearly; semi-annual; semiannual
Fachwerkhaus {n}half-timbered house

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า half
Back to top