ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

asleep

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *asleep*, -asleep-

asleep ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
asleep (adj.) ชา See also: ไม่มีความรู้สึกเนื่องจากมีเลือดไปเลี้ยงไม่พอ
asleep (adj.) นอนหลับ See also: หลับ Syn. sleeping
asleep (adj.) ไม่ตื่นตัว See also: เฉื่อย Syn. inactive, dull
asleep at the wheel (idm.) ล้มเหลว See also: ไม่ได้ผล
English-Thai: HOPE Dictionary
asleep(อัสลีพ') adj.,adv. นอนหลับ,ชา,หยุดนิ่ง,ตาย, Syn. dozing,in bed,sleeping)
English-Thai: Nontri Dictionary
asleep(adj) หลับ,นอนหลับ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You are falling asleep againคุณกำลังจะหลับอีกแล้ว
I suppose he is asleepฉันคิดว่าเขาหลับอยู่
Are the children asleep?เด็กๆ หลับหรือยัง?
Because I was too tired and fell asleepเพราะว่าฉันเหนื่อยเหลือเกินและก็ผล็อยหลับไป
You're still half asleepนี่เธอยังครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่อีก ลุกขึ้นได้แล้ว
I'm still asleepฉันยังหลับอยู่นะ
You're not asleep, you're awakeเธอไม่ได้หลับ เธอตื่นแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He says it's a, a monster asleep in our beds!เขาบอกว่ามันเป็นสัตว์ ประหลาดนอนหลับอยู่ในห้องนอนของเรา!
When the boy came back, the old man was asleep in a chair... ... and the sun was going down.เมื่อเด็กกลับมา ชายชรากำลังนอนหลับอยู่ใน เก้าอี้ และดวงอาทิตย์ลงไป
He was asleep in a short time... ... and he dreamed of Africa, when he was a boy.เขากำลังนอนหลับอยู่ในเวลา อันสั้น และเขาฝันของทวีปแอฟริกา เมื่อเขายังเป็นเด็ก
The boy was asleep on a cot in the room and the old man could see him clearly.เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังนอนหลับ อยู่บนเตียงในครั้งแรก ห้องพักและชายชราจะได้เห็น เขาอย่างชัดเจน
And his arm was asleep because his head had rested on it instead of a pillow.และแขนของเขากำลังนอน หลับเพราะศีรษะของเขา ได้วางอยู่บนมันแทนหมอน
Mommy said you're gonna be asleep for a Iong time.แม่บอกว่าคุณกำลังจะ จะนอนหลับเป็นเวลานาน
When Jamie's grandfather died his mom told him that he'd be asleep for a Iong time.เมื่อคุณปู่ของเจมี่เสียชีวิต แม่ของเขาบอกเขาว่า ว่าเขาจะนอนหลับเป็นเวลานาน
I'll be asleep in five minutes.ฉันจะหลับไปในห้านาที
Because they fall asleep in the getaway car, Karen.เพราะเขาเผลอหลับ ตอนขับรถ, คาเรน
He's probably drunk and fell asleep somewhere.เขาอาจเมาแล้วสลบอยู่ที่ไหนสักแห่ง
Fell asleep on the wasteland.ฉันนอนหลับอยู่ที่ทิ้งขยะ
I feel as if I've been asleep for as long as I can remember... never really been born.รู้สึกเหมือนตัวเองหลับไหลมานาน เหมือนกับยังไม่ได้เกิดขึ้นมา

asleep ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
熟睡[shú shuì, ㄕㄨˊ ㄕㄨㄟˋ, 熟睡] asleep; sleeping soundly
睡着[shuì zháo, ㄕㄨㄟˋ ㄓㄠˊ, 睡着 / 睡著] asleep

asleep ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
寝っ屁[ねっぺ, neppe] (n,vs) farting while asleep
寝ナラ[ねナラ, ne nara] (n,vs) farting while asleep
寝込み[ねこみ;ねごみ, nekomi ; negomi] (n) asleep (in bed); sick in bed
寝際[ねぎわ, negiwa] (n) on the verge of sleep; just after falling asleep
居眠り運転[いねむりうんてん, inemuriunten] (n) falling asleep at the wheel
白河夜船;白川夜船;白川夜舟(iK)[しらかわよふね;しらかわよぶね, shirakawayofune ; shirakawayobune] (exp) (1) being fast asleep (and totally unaware of what is going on around one); (2) know-it-all manner
ガン寝[ガンね, gan ne] (n) (See 爆睡) fast asleep; bombed; crashed
ぐうぐう[, guuguu] (adv) (on-mim) fast (asleep); snoring or grumbling sound
ぐっすり[, gussuri] (adv,adv-to) (on-mim) sound asleep; fast asleep; (P)
寝ゲロ[ねゲロ, ne gero] (n,vs) (See げろ) vomitting while asleep; sleep-puking
寝ぼける(P);寝惚ける[ねぼける, nebokeru] (v1,vi) to be half asleep; to be still only half awake; (P)
寝付く(P);寝つく[ねつく, netsuku] (v5k,vi) (1) to go to bed; to go to sleep; to fall asleep; (2) to be laid up (with a cold); to be ill in bed; (P)
寝冷え[ねびえ, nebie] (n,vs) get chilled while asleep; (P)
寝掛け[ねがけ, negake] (n) half-asleep
寝汚い;寝穢い[いぎたない, igitanai] (adj-i) (1) sound asleep; fast asleep; (2) untidy; slovenly
昏昏;昏々[こんこん, konkon] (adj-t,adv-to) fast asleep; dead to the world
爆睡[ばくすい, bakusui] (adj-na) (col) fast asleep; bombed; crashed
生き馬の目を抜く[いきうまのめをぬく, ikiumanomewonuku] (exp) (id) (sens) (obs) to catch a weasel asleep; to pluck out the eye of a live horse
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P)

asleep ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำ[v.] (am) EN: be possessed by a ghost while asleep FR:
จำศีล[v.] (jamsīn) EN: hibernate ; pass asleep FR: hiberner
หลับ[v.] (lap) EN: sleep ; be asleep FR: dormir ; sommeiller ; somnoler ; roupiller (fam.)
หลับใหล[v.] (laplai) EN: sleep ; be asleep ; go to bed FR:
หลับไหล[v.] (laplai) EN: sleep ; be asleep ; slumber ; go to bed ; snooze FR:
หลับอุตุ[v. exp.] (lap utu) EN: sleep soundly ; be fast asleep FR: dormir profondément
หลับยาม[v. exp.] (lap yām) EN: fall asleep while on duty ; be caught napping FR: dormir au travail
ม่อยหลับ[v. exp.] (mǿi lap) EN: doze off ; fall asleep FR:
โงก[v.] (ngōk) EN: nod ; nod in sleep ; nod sleepily ; doze ; fall asleep FR: somnoler
เผลอหลับ[v. exp.] (phloē lap) EN: doze off ; fall asleep unintentionally ; snooze FR:
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: be sleepy ; be half-asleep ; be drowsy ; have a nap ; doze ; doze off FR: s'assoupir ; somnoler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า asleep
Back to top