ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fluent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fluent*, -fluent-

fluent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fluent (adj.) พูดหรือเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว See also: ราบรื่น, ไหลลื่น, ฉะฉาน Syn. smooth, flowing, voluble Ops. slow, stammering
fluently (adv.) อย่างคล่องแคล่ว See also: อย่างราบรื่น, อย่างไหลลื่น, อย่างฉะฉาน Syn. volubly, smoothly Ops. slowly
English-Thai: HOPE Dictionary
fluent(ฟลู'เอินทฺ) adj. ซึ่งพูดหรือเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว,กลมกล่อม,ราบรื่น,ง่าย,หลั่งไหล., See also: fluency n. fluently adv., Syn. smooth
English-Thai: Nontri Dictionary
fluent(adj) กลมกล่อม,ไพเราะ,ราบรื่น,หลั่งไหล,คล่องแคล่ว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fluent but Paraphasicพูดคล่องแต่ฟังไม่รู้เรื่อง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขึ้นปาก (adv.) fluently Syn. เจนปาก, คล่องปาก
คล่องปาก (adv.) fluently See also: promptly Syn. คล่อง Ops. ติดขัด
ฉอดๆ (adv.) fluently See also: glibly, volubly
ฉะฉาน (adv.) fluently See also: vigorously, glibly, clearly, distinctly, forcefully, lucidly, eloquently, unequivocally Syn. ฉาดฉาน, ชัดถ้อยชัดคำ Ops. ตะกุกตะกัก
ฉาดฉาน (adv.) fluently See also: vigorously, glibly, clearly, distinctly, forcefully, lucidly, eloquently, unequivocally Syn. ชัดถ้อยชัดคำ Ops. ตะกุกตะกัก
ฉุย (adv.) fluently See also: skillfully Syn. คล่อง, คล่องแคล่ว, ชำนาญ
น้ำไหลไฟดับ (adv.) fluently See also: incessantly, eloquently Ops. ตะกุกตะกัก, สะดุด, ติดขัด
เข้าใจแจ่มแจ้ง (adv.) fluently Syn. เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, ชำนิชำนาญ
เจนปาก (adv.) fluently Syn. คล่องปาก
เป็นน้ำ (adv.) fluently See also: incessantly, eloquently Syn. คล่อง, เรื่อยๆ, น้ำไหลไฟดับ Ops. ตะกุกตะกัก, สะดุด, ติดขัด
แตก (adv.) fluently See also: clearly Syn. คล่อง, ชำนาญ
แตกฉาน (adv.) fluently Syn. เชี่ยวชาญ, เข้าใจแจ่มแจ้ง, ชำนาญ, ชำนิชำนาญ
ทรงอิทธิพล (v.) be influential See also: be important, be in the saddle, be consequential, be forceful, be powerful Syn. มีอำนาจ, มีอิทธิพล Ops. หมดอิทธิพล, หมดอำนาจ, ไร้อำนาจ
ผู้ทรงอำนาจ (n.) influential person See also: person who influences Syn. ผู้มีอิทธิพล
ผู้ทรงอิทธิพล (n.) influential person See also: person who influences Syn. ผู้มีอิทธิพล, ผู้ทรงอำนาจ
ผู้มีอิทธิพล (n.) influential person See also: despot, tyrant
พูดคล่อง (v.) speak fluently See also: be eloquent Syn. พูดเป็นน้ำไหลไฟดับ
พูดเป็นน้ำไหลไฟดับ (v.) speak fluently See also: be eloquent Syn. พูดคล่อง
พูดเป็นไฟ (v.) speak fluently See also: be eloquent Syn. พูดเป็นน้ำไหลไฟดับ, พูดคล่อง
มีอำนาจ (v.) be influential See also: be important, be in the saddle, be consequential, be forceful, be powerful Syn. มีอิทธิพล Ops. หมดอิทธิพล, หมดอำนาจ, ไร้อำนาจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He speaks English fluentlyคุณพูดภาษาอังกฤษได้คล่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If nothing else it should be somebody fluent in the language the message was given in.หากไม่มีอะไรอื่น มันควรจะเป็นใคร สักคนที่พูดภาษา ภาษาข้อความที่ได้รับใน
It says here you're fluent in Korean.ในใบนี้บอกว่า คุณรู้ภาษาเกาหลี
Then how come you can speak fluent Korean?แล้วทำไมนายถึงได้พูดภาษาเกาหลีคล่องขนาดนี้?
I'm fluent enough to know what he's saying.แต่ก็นั่นแหละ ฉันฟังออกน่ะ
And he's fluent in English.และเขาพูดภาอังกฤษได้ด้วย
Listen to that. She speaks fluent Japanese.ได้ยินไหม เธอพูดญี่ปุ่นด้วย
Fencing"? Fluent in Finnish?ฟันดาบ พุดภาษาฟินแลนด์ได้ดี
I speak fluent Finnish, I know...ฉันพูดภาษาฟินแลนด์ได้, ฉันรู้...
Speaking fluent French in class?พูดภาษาฝรั่งเศษอย่างคล่องในห้องเรียนเนี่ยนะ
It comes as a real shock to find out that you speak fluent cow.มันช็อคจริงๆนะ เมื่อรู้ว่ามีคนสามารถพูดภาษาวัวได้ดีขนาดนี้
She's fluent in French, Italian, Russian, Latin. -Who speaks Latin?เธอเชี่ยวชาญทั้ง ฝรั่งเศส อิตาเลียน รัชเซียน ลาติน...
Rusk is fluent in Russian.รัสค์ พูดรัสเซียได้ดีมาก

fluent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口齿伶俐[kǒu chǐ líng lì, ㄎㄡˇ ㄔˇ ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, 口齿伶俐 / 口齒伶俐] eloquent and fluent speaker (成语 saw); grandiloquence; the gift of the gab
珠流[zhū liú, ㄓㄨ ㄌㄧㄡˊ, 珠流] fluent with words; words flowing like pearl beads
飘洒[piāo sǎ, ㄆㄧㄠ ㄙㄚˇ, 飘洒 / 飄灑] suave; graceful; fluent and elegant (calligraphy)
对答如流[duì dá rú liú, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄚˊ ㄖㄨˊ ㄌㄧㄡˊ, 对答如流 / 對答如流] able to reply quickly and fluently (成语 saw); having a ready answer
充畅[chōng chàng, ㄔㄨㄥ ㄔㄤˋ, 充畅 / 充暢] abundant and fluent; affluent and smooth
宽余[kuān yú, ㄎㄨㄢ ㄩˊ, 宽余 / 寬餘] ample; plentiful; affluent; relaxed; comfortable circumstances
伶牙俐齿[líng yá lì chǐ, ㄌㄧㄥˊ ㄧㄚˊ ㄌㄧˋ ㄔˇ, 伶牙俐齿 / 伶牙俐齒] clever and eloquent (成语 saw); fluent; having the gift of the gab
废水[fèi shuǐ, ㄈㄟˋ ㄕㄨㄟˇ, 废水 / 廢水] drain water; effluent
世家[shì jiā, ㄕˋ ㄐㄧㄚ, 世家] family influential for generations; aristocratic family
流利[liú lì, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˋ, 流利] fluent
畅所欲言[chàng suǒ yù yán, ㄔㄤˋ ㄙㄨㄛˇ ㄩˋ ㄧㄢˊ, 畅所欲言 / 暢所慾言] lit. fluently saying all one wants (成语 saw); to preach freely on one's favorite topic; to hold forth to one's heart's content
闻达[wén dá, ㄨㄣˊ ㄉㄚˊ, 闻达 / 聞達] illustrious and influential; well-known
势族[shì zú, ㄕˋ ㄗㄨˊ, 势族 / 勢族] influential family; powerful clan
势要[shì yào, ㄕˋ ㄧㄠˋ, 势要 / 勢要] influential figure; powerful person
有影响[yǒu yǐng xiǎng, ㄧㄡˇ ˇ ㄒㄧㄤˇ, 有影响 / 有影響] influential
人寿年丰[rén shòu nián fēng, ㄖㄣˊ ㄕㄡˋ ㄋㄧㄢˊ ㄈㄥ, 人寿年丰 / 人壽年豐] long-lived people, rich harvests (成语 saw); stable and affluent society; prosperity
[chàng, ㄔㄤˋ, 畅 / 暢] smooth; fluent; joyful; happy

fluent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
操る[あやつる, ayatsuru] (v5r,vt) (1) to manipulate; to operate; to handle; to operate (e.g. a machine); to steer (a ship); (2) to have a good command of (a language); to be fluent in; (3) to operate a puppet; to pull the strings of a puppet; (4) to mastermind; to pull the strings; to control from the shadows; (5) (arch) to play (a musical instrument); (P)
舌先三分[したさきさんぶ, shitasakisanbu] (n) a glib tongue (with fair words); fluent talk designed to deceive; talk something away
さらさら[, sarasara] (adj-na,adv-to,n,vs) (1) (on-mim) rustling; murmuring; (2) fluently; (3) silky (hair); (P)
ぺらっ[, peratsu] (adv-to) (1) (See ぺらぺら) flipping (e.g. a page), peel off; (2) fluently
ぺらぺら[, perapera] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) fluent; fluency; (2) flipping (pages); (3) thin or weak (paper, cloth); (P)
写真廃液[しゃしんはいえき, shashinhaieki] (n) photographic processing waste water; photographic effluent; photo-processing waste
口利き(P);口きき[くちきき, kuchikiki] (n) (1) mediation; good offices; intervention; mediator; middleman; (2) influential person; person of influence; (3) (arch) eloquence; eloquent person; (4) (arch) (original meaning) way of speaking; (P)
垂れ流す[たれながす, tarenagasu] (v5s) to discharge (e.g. effluent)
好い顔;いい顔[いいかお, iikao] (n) (1) big-shot; influential person; (2) happy face; smiling face; (3) sympathetic attitude
実力者[じつりょくしゃ, jitsuryokusha] (n) influential person; powerful person; big wheel; big gun; power behind the throne
息が掛かる;息がかかる[いきがかかる, ikigakakaru] (exp,v5r) to have the personal support of (an influential person); to be under the patronage of
排出基準[はいしゅつきじゅん, haishutsukijun] (n) effluent standard; effluent standards
支川[しせん, shisen] (n) (See 支流) affluent; branch stream that flows into a main stream
放出基準[ほうしゅつきじゅん, houshutsukijun] (n) emission standard; effluent standard; release criteria
放流水[ほうりゅうすい, houryuusui] (n) discharged water; final effluent
有力[ゆうりょく, yuuryoku] (adj-na,n) (1) (See 有力者) influential; prominent; (2) (See 有力候補) strong; likely; plausible; potent; (P)
権力者[けんりょくしゃ, kenryokusha] (n) powerful or influential person
権臣[けんしん, kenshin] (n) influential vassal; powerful retainer; powerful courtier
滑らか(P);滑か(io)[なめらか(P);すべらか, nameraka (P); suberaka] (adj-na) (1) smooth (e.g. skin or ground); glassy; velvety; (2) fluent; smooth (speaking); without a hitch; (P)
爽やか[さわやか, sawayaka] (adj-na,n) fresh; refreshing; invigorating; clear; fluent; eloquent; (P)
独身貴族[どくしんきぞく, dokushinkizoku] (n) unmarried persons living affluently
発言力[はつげんりょく, hatsugenryoku] (n) forcefulness of speech; influential voice
群雄割拠[ぐんゆうかっきょ, gunyuukakkyo] (n,vs) rivalry of local warlords; a number of powerful (talented, influential) persons standing by themselves in a given field
羽振りがいい;羽振りが良い;羽振りが好い[はぶりがいい;はぶりがよい(羽振りが良い), haburigaii ; haburigayoi ( haburi ga yoi )] (exp,adj-i) (See 羽振り,羽振りのいい) influential; powerful; popular; prosperous (when modifying a noun); doing well
羽振りのいい;羽振りの良い[はぶりのいい;はぶりのよい(羽振りの良い), haburinoii ; haburinoyoi ( haburi no yoi )] (adj-i) (See 羽振りがいい) powerful; influential; prosperous; popular
舌が回る[したがまわる, shitagamawaru] (exp,v5r) speaking without hesitation or problems; speaking fluently or skillfully
豊か[ゆたか, yutaka] (adj-na) abundant; wealthy; plentiful; rich; affluent; (P)
雄藩[ゆうはん, yuuhan] (n) (1) barony of the first degree; (2) influential feudal clan
顔役[かおやく, kaoyaku] (n) influential man; boss

fluent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คล่อง[adj.] (khlǿng) EN: fluent ; easy ; facile ; astute ; effortless ; flowing FR: facile ; aisé ; naturel
คล่องแคล่ว[adj.] (khlǿngkhlaē) EN: deft ; adroit ; dexterous ; expert ; astute ; agile ; spry ; skillful ; fluent ; experienced FR: habile ; adroit ; agile
พูดคล่อง[adj.] (phūt khlǿng) EN: fluent ; glib FR:
พูดภาษาอังกฤษคล่อง[xp] (phūt phāsā ) EN: speak fluent English FR: parler couramment l'anglais
สละสลวย[adj.] (salasalūay) EN: fluent ; elegant ; lithe ; lissome ; graceful ; beautiful FR: élégant ; raffiné ; pittoresque
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally FR: clairement ; distinctement
ฉาดฉาน[adv.] (chātchān) EN: clearly ; distinctly ; fluently FR:
เจื้อย[adv.] (jeūay) EN: smoothly ; freely ; fluently FR:
ขึ้นปาก[adv.] (kheunpāk) EN: fluently FR:
ครอบครัวมีอิทธิพล[n. exp.] (khrøpkhrūa ) EN: FR: famille influente [f]
แคว[n.] (khwāe) EN: tributary ; river ; stream FR: affluent [m]
กระเป๋าหนัก[adj.] (krapaonak) EN: rich ; wealthy ; affluent ; well-to-do ; well-heeled ; flush FR: riche ; fortuné
กว้างขวาง[v.] (kwāngkhwāng) EN: be well-known ; be famous ; be influential FR: être populaire ; être influent ; être connu
มั่งมี[adj.] (mangmī) EN: wealthy ; affluent ; opulent FR: riche ; fortuné ; aisé ; nanti
มีอำนาจ[adj.] (mī amnāt) EN: powerful ; masterful ; influential ; authoritative FR: puissant
มีอิทธิพล[v. exp.] (mī ittiphon) EN: influence ; be influential in ; have an influence in ; dominate FR: être influent ; avoir de l'influence ; influer sur (fig.)
มีอิทธิพล[adj.] (mī ittiphon) EN: influential FR: influent
น้ำเสีย[n. exp.] (nām sīa) EN: dirty water ; wastewater ; sewage ; industrial effluent FR: eaux usées [fpl] ; eaux résiduaires [fpl] ; eau d'égout [f]
เป็นน้ำ[adv.] (pennām) EN: fluently ; incessantly ; eloquently ; easily FR: couramment
ผู้กว้างขวาง[n. exp.] (phū kwāngkh) EN: well-known person ; well-known figure ; well-connected person ; influential person FR: personne influente [f]
ผู้มีอิทธิพล[n. exp.] (phū mī itti) EN: influential person ; influential figure FR: personnage influent [m]
ผู้ทรงอิทธิพล[n. exp.] (phūsong itt) EN: influential person FR: personne influente [f]
ผู้ทรงอิทธิพลของโลก[n. exp.] (phūsong itt) EN: most influential people in the world FR: personnes les plus influentes dans le monde [fpl]
ผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก[n. exp.] (phūsong itt) EN: most influential person in the world FR: personne la plus influente dans le monde [f]
พูดเป็นน้ำไหลไฟดับ ; พูดเป็นไฟ[v.] (phūtpennāml) EN: speak fluently ; be eloquent FR: être un moulin à paroles

fluent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
chinesisch {adj} | Er spricht fliessend Chinesisch.Chinese | He is fluent in Mandarin.; He is fluent in Chinese.
Überflussgesellschaft {f}affluent society
Abwasseraufbereitung {f}effluent treatment; sewage treatment
Ausfluss {m} (eines Sees)effluent (from a lake)
einflussreich {adj} | einflussreicher | am einflussreichsteninfluential | more influential | most influential
Abwasserreinigung {f}wastewater treatment; effluent treatment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fluent
Back to top