ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unsuccess

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unsuccess*, -unsuccess-

unsuccess ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unsuccess (vi.) ล้มเหลว See also: ประสบความล้มเหลว, เพลี่ยงพล้ำ, ผิดพลาด, เหลว, ไม่ผ่านการพิจารณา, เจ๊ง, พัง, เสีย, ตก, ไม่ได้ผล
unsuccessful (adj.) ซึ่งไร้ผล See also: ซึ่งไม่สำเร็จ Syn. stillborn
unsuccessful (adj.) ไร้ประโยชน์ See also: ไร้ผล Syn. bootless, vain Ops. fruitful, successful
unsuccessful (adj.) ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ See also: ที่ไม่มีประโยชน์ Syn. unfruitful, useless Ops. fruitful, successful, useful
unsuccessfully (adv.) อย่างไร้ความหมาย See also: อย่างล้มเหลว, เปล่าๆ
unsuccessfully (adv.) อย่างเลว See also: อย่างไม่ดีพอ Syn. defectively
English-Thai: HOPE Dictionary
unsuccessful(อันซัคเซส'ฟูล) adj. ไม่ประสบความสำเร็จ,ล้มเหลว.
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
His previous attempt had been unsuccessfulความพยายามครั้งก่อนของเขาไม่ประสบผลสำเร็จ

unsuccess ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小刀会[xiǎo dāo huì, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄠ ㄏㄨㄟˋ, 小刀会 / 小刀會] Dagger Society, anti-Qing secret society who mounted an unsuccessful rebellion in 1855
不成功[bù chéng gōng, ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ, 不成功] unsuccessful
伽罗华[Jiā luó huà, ㄐㄧㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ, 伽罗华 / 伽羅華] Évariste Galois (1811-1832), famous French mathematical prodigy and unsuccessful duellist; also written 伽羅瓦|伽罗瓦

unsuccess ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
万年候補[まんねんこうほ, mannenkouho] (n) ever unsuccessful candidate; persistent candidate
上手くいかない;うまく行かない;上手く行かない;旨く行かない;旨くいかない[うまくいかない, umakuikanai] (exp,adj-i) (See 上手くいく) unsuccessful; going badly
不合格者[ふごうかくしゃ, fugoukakusha] (n) unsuccessful candidate; rejected person
不善感[ふぜんかん, fuzenkan] (n) negative reaction; unsuccessful vaccination
実行不成功[じっこうふせいこう, jikkoufuseikou] (n) {comp} unsuccessful execution
敗れる[やぶれる, yabureru] (v1,vi) to be defeated; to be unsuccessful; (P)
落選者[らくせんしゃ, rakusensha] (n) unsuccessful candidate
Japanese-English: COMDICT Dictionary
実行不成功[じっこうふせいこう, jikkoufuseikou] unsuccessful execution

unsuccess ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝันค้าง[v. exp.] (fan khāng) EN: dream on ; be unsuccessful in obtaining a desired end FR:
คว้าน้ำเหลว[v. (loc.)] (khwānāmlēo) EN: do something in vain ; be unsuccessful FR: faire chou blanc
ไม่ได้ผล[adj.] (mai dāi pho) EN: fruitless ; unsuccessful ; ineffective ; useless FR: vain
ไม่ได้เรื่อง[adv.] (mai dāi reū) EN: ineffectual ; unsuccessful ; unhelpful ; punk FR:
ไร้ผล[v.] (rai phon) EN: be ineffectual ; be unsuccessful ; be vain ; be profitless ; be useless ; be futile ; be ineffective FR:
ไร้ผล[adj.] (rai phon) EN: fruitless ; futile ; vain ; ineffective ; nugatory ; useless ; ineffectual ; unsuccessful ; profitless FR: vain ; futile ; stérile

unsuccess ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erfolglos {adj} | erfolgloser | am erfolglosestenunsuccessful | more unsuccessful | most unsuccessful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unsuccess
Back to top