ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fail-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fail, *fail*,

-fail- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
If you don't work, you'll fail to pass the examถ้าเธอไม่อ่านหนังสือ เธอก็จะสอบไม่ผ่าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I could not fail myself now and die on a fish like this.ฉันไม่สามารถล้มเหลวใน ตัวเอง ในขณะนี้และตายปลาเช่นนี้
If I should fail to return from the unknown, the whole future of our civilization may be yours to preserve or destroy.ถ้าฉันไม่สามารถกลับจากนิรเเดน อนาคตความศิวิไลซ์ของพวกเรา อยู่ที่เธอจะอนุรักษ์หรือทําลายมัน
Our Lady of Blessed Acceleration, don't fail me now!สตรีของเราศักดิ์สิทธิ์ของความเร่งรัด อย่าทำให้ผมล้มเหลวตอนนี้!
You want me to fail that test so you can keep me in the center of the earth doing your work for you.จะได้เก็บผมไว้ใต้ดินนี่ แล้วคอยทำงานให้คุณ
Guys, If I fail this science project, I won't get out of the 6th gradeพี่อีทึก นี่คือพี่อีทึก โอ้.. อีทึกอปป้า (พี่อีทึก)
Have you been chasing me your whole life, only to fail now?เจ้าตามล่าข้ามาทั้งชีวิต... เพื่อมาล้มเหลวตรงนี้เนี่ยนะ?
If we fail to recover the pages from Brody, we'll need them alive.ถ้าเราพลาด ไม่ได้แผนที่จะโบรดี้, เราต้องการพวกเขาเป็นๆ
Now, I'd failed Emily, but I wouldn't fail again.ตอนนี้, ฉันล้มเหลวเรื่องเอมิรี่, แต่ฉันจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก.
And thou will fail to save thy friends, just as thou failed to save thy sister!และแกก็จะผิดพลาด ที่จะช่วยเพื่อน, เหมือนกับที่แกพลาด ที่จะช่วยน้องสาว!
"There is every indication that this is beyond our capabilities, that this endeavor will fail and that the Machine's occupant will pay for it with his life. "มีข้อบ่งชี้ทุกคนเป็น ว่านี่คือเกินความสามารถของเรา ที่ความพยายามนี้จะล้มเหลว
If you fail to meet with any of those conditions, you will have to serve time.ใช่ ถ้าหากพลาดไม่ทำตามเงื่อนไข เธอยังมีโอกาสแก้ตัว
Hey, you're not gonna fail me, are you?คุณคงไม่ให้ผมตกใช่ไหม คุณเขียนว่าไง

-fail- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不争气[bù zhēng qì, ㄅㄨˋ ㄓㄥ ㄑㄧˋ, 不争气 / 不爭氣] be disappointing; fail to live up to expectations
不明[bù míng, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ, 不明] not clear; unknown; fail to understand
不得要领[bù dé yào lǐng, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄧㄠˋ ㄌㄧㄥˇ, 不得要领 / 不得要領] fail to grasp the main points
不识大体[bù shí dà tǐ, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄉㄚˋ ㄊㄧˇ, 不识大体 / 不識大體] fail to see the larger issues; ignore the general interest
不识抬举[bù shí tái jǔ, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄊㄞˊ ㄐㄩˇ, 不识抬举 / 不識抬舉] fail to appreciate sb's kindness; not know how to appreciate favors
不遂[bù suì, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄟˋ, 不遂] fail; fail to materialize
一败涂地[yī bài tú dì, ㄧ ㄅㄞˋ ㄊㄨˊ ㄉㄧˋ, 一败涂地 / 一敗塗地] to fail completely; a crushing defeat
功败垂成[gōng bài chuí chéng, ㄍㄨㄥ ㄅㄞˋ ㄔㄨㄟˊ ㄔㄥˊ, 功败垂成 / 功敗垂成] to fail within sight of success (成语 saw); last-minute failure; to fall at the last hurdle; snatching defeat from the jaws of victory
辜负[gū fù, ㄍㄨ ㄈㄨˋ, 辜负 / 辜負] let down; fail to live up to; disappoint
出尔反尔[chū ěr fǎn ěr, ㄔㄨ ㄦˇ ㄈㄢˇ ㄦˇ, 出尔反尔 / 出爾反爾] old: to reap the consequences of one's words (成语 saw, from Mencius); modern: to go back on one's word; to fail to keep a promise; to contradict oneself; inconsistent
留班[liú bān, ㄌㄧㄡˊ ㄅㄢ, 留班] to repeat a year (in school); to resit a failed course; to fail admission to next year's course
留级[liú jí, ㄌㄧㄡˊ ㄐㄧˊ, 留级] to repeat a year (in school); to resit a failed course; to fail admission to next year's course
负心[fù xīn, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄣ, 负心 / 負心] ungrateful; heartless; to fail to be loyal to one's love

-fail- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お留守になる[おるすになる, orusuninaru] (exp,v5r) to fail to be attentive to
そびれる[, sobireru] (v1,vi) to miss a chance; to fail to do
一暴十寒[いちばくじっかん, ichibakujikkan] (exp) (1) bursts of exertion will fail to bear fruit if interrupted by long periods of idleness; (2) strenuous efforts, unless sustained, are to no avail (Mencius)
九仞の功を一簣に虧く[きゅうじんのこうをいっきにかく, kyuujinnokouwoikkinikaku] (exp) (id) to fail one step short of great success; to fall at the last hurdle
作り損じる[つくりそんじる, tsukurisonjiru] (v1) to fail in making
作り損なう[つくりそこなう;つくりぞこなう, tsukurisokonau ; tsukurizokonau] (v5u) to fail in making
出来損なう[できそこなう, dekisokonau] (v5u) (obsc) to be badly made; to fail
単位を落とす[たんいをおとす, tan'iwootosu] (exp,v5s) (1) to fail to earn a credit; (2) fail to make the grade
取り損なう;取損なう[とりそこなう, torisokonau] (v5u,vt) to miss; to fail to capitalize; to fail to capitalise
失敗判定[しっぱいはんてい, shippaihantei] (n) {comp} fail verdict
患う(P);煩う(P)[わずらう, wazurau] (v5u,vi) (1) (esp. 患う) to be ill; to suffer from; (2) (esp. 煩う) to worry about; to be concerned about; (suf,v5u) (3) (esp. 煩う, after the -masu stem of a verb) to have trouble doing ...; to be unable to ...; to fail to ...; (P)
損う(io)(P);損なう(P)[そこなう, sokonau] (suf,v5u) to harm; to hurt; to injure; to damage; to fail in doing; (P)
死に損なう[しにそこなう, shinisokonau] (v5u) to fail to die; to survive; to outlive
溢れる[あぶれる, abureru] (v1,vi) (1) (uk) to fail (in getting a job); to miss out (at fishing, hunting, etc.); (2) (uk) to be left out; to be crowded out
滑る(P);辷る[すべる, suberu] (v5r,vi) (1) to glide; to slide (e.g. on skis); to slip; (2) to fail (an examination); to bomb (when telling a joke); (3) to drop; to go down; to come down; to fall (e.g. in status); (P)
焼け石に水[やけいしにみず, yakeishinimizu] (exp) something bound to fail due to inadequate effort, assistance, etc. (lit
神風タクシー[かみかぜタクシー, kamikaze takushi-] (n) (col) kamikaze taxi (1960s term for taxis that fail to heed traffic regulations)
紺屋の白袴[こうやのしろばかま, kouyanoshirobakama] (exp) specialists often fail to apply their skills to themselves; The dyer wears white
義理を欠く[ぎりをかく, giriwokaku] (exp,v5k) to fail in one's social duties
考え倦ねる;考えあぐねる[かんがえあぐねる, kangaeaguneru] (v1) to be at a loss; to think and think but get nowhere; to fail to come up with a good idea
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P)
落つ;墜つ;堕つ[おつ, otsu] (v5t,vi) (1) (See 落ちる・1,落ちる・2,落ちる・3,落ちる・4) to fall down; to drop; (2) to fail (e.g. exam); (3) to crash; to degenerate; to degrade
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P)
見忘れる[みわすれる, miwasureru] (v1,vt) to forget; to fail to recognize; to fail to recognise
見落とす(P);見落す[みおとす, miotosu] (v5s,vt) to overlook; to fail to notice; to miss (seeing); (P)
見逸れる[みそれる, misoreru] (v1,vt) to overlook; to fail to recognize; to fail to recognise
違える[ちがえる, chigaeru] (v1,vt) (1) to change; to alter; (2) to mistake; to make a mistake; (3) (See たがえる) to fail to keep (e.g. one's promise); (4) to dislocate (e.g. one's neck)
駄目になる[だめになる, dameninaru] (exp,v5r) (See 駄目・1) to spoil; to break; to go bad; to go wrong; to fail
Japanese-English: COMDICT Dictionary
失敗判定[しっぱいはんてい, shippaihantei] fail verdict
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
落ちる[おちる, ochiru] Thai: สอบตก English: to fail (e.g. exam)

-fail- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาหูไปนา เอาตาไปไร่[v. (loc.)] (aohūpainā a) EN: ignore ; fail deliberately to pay attention ; do not pay attention FR: ignorer délibérément
อปรา[v.] (aparā ; app) EN: fail ; be defeated ; lose ; be beaten FR: perdre ; être battu
บิดพลิ้ว[v.] (bitphliu) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade ; refuse to admit ; shirk ; fail to act ; put off doing something FR:
ชวด[v.] (chūat) EN: lose ; fail ; come to nothing ; fall through ; miss an opportunity FR: échouer ; tomber à l'eau
ด้าน[v.] (dān) EN: to misfire ; fail to explode FR: rater ; faire long feu
ฟังไม่ได้ศัพท์[v. exp.] (fang mai dā) EN: fail to understand FR:
เจ๊ง[v.] (jeng) EN: fail ; flop ; be finished ; be ruined ; go bust ; go bankrupt ; broke ; go out of business FR:
ขั้นตก[v. exp.] (khan tok) EN: fail FR:
ขาด[v.] (khāt) EN: lack ; need ; be short of ; be incomplete ; be deficient ; be absent ; fail to come ; default ; miss ; be missing ; be wanting FR: manquer ; faire défaut ; être absent ; manquer de ; être à court de ; se passer de
คืนคำ[v.] (kheūnkham) EN: recant ; retract ; withdraw ; disavow ; revoke ; recall ; rescind ; go back on one's word ; break a promise ; fail to keep one's word ; break one's word ; revoke one's word FR: se rétracter ; se dédire
แคล้ว[v.] (khlaēo) EN: miss ; escape ; avoid ; fail to meet FR: éviter
คลาด[v.] (khlāt) EN: miss ; fail ; elude ; let slip ; fall to seize FR: rater ; manquer ; louper (fam.)
คลาดนัด[v. exp.] (khlāt nat) EN: miss an appointmernt ; fail to keep an appointment FR: manquer un rendez-vous
กลับคำ[v.] (klapkham) EN: go back on one's word ; break a promise ; fail to keep one's word ; break one's word ; revoke one's word FR: renier sa parole ; ne pas respecter sa parole ; trahir sa promesse ; se rétracter ; se dédire
แหลก[v.] (laēk) EN: be crushed ; be powdered to pieces ; break into pieces ; fail completely FR: réduire en miettes
แหลกละเอียด[v. exp.] (laēk la-īet) EN: be crushed ; be powdered to pieces ; break into pieces ; fail completely FR: réduire en miettes
หลีกไม่พ้น[v. exp.] (līk mai pho) EN: fail to avoid ; have no room to pass FR:
ล่ม[v.] (lom) EN: collapse ; fail ; go down ; come to nothing ; founder ; fold FR: s'effondrer
ล้มเหลว[v. exp.] (lom lēo) EN: fail to come off ; fail ; go bankrupt ; come to naught ; fall through FR: échouer ; avorter ; capoter ; s'effondrer ; faire faillite
ลูบหน้าปะจมูก[v. (loc.)] (lūpnāpajamū) EN: go through the motions ; fail to act decisively ; act perfunctorily ; hold back for fear of treading on someone's toes FR:
ไม่ดูตาม้าตาเรือ[v. exp.] (mai dū tā m) EN: be rash ; fail to take account of things ; ba careless FR:
ไม่มีผล[v. exp.] (mai mī phon) EN: have no result ; come to nothing ; be ineffective ; fail to produce the effect FR: être improductif ; être infructueux ; être stérile ; ne donner aucun résultat
ไม่ประสบความสำเร็จ[v. exp.] (mai prasop ) EN: fail ; go down like a lead balloon FR: ne pas rencontrer le succès
มือตก[v.] (meūtok) EN: downgrade ; go downhill ; be unfortunate ; fail ; be on the decline ; lose one's touch ; have bad luck FR: décliner
มิได้ขาด[adv.] (midāi khāt) EN: regularly ; continually ; constantly ; without fail ; incessantly FR: sans cesse
มองไม่เห็น[v. exp.] (møng mai he) EN: fail to see ; be unseen ; look but can not see ; I can't see it! FR: ne pas apercevoir
หนีไม่พ้น[v. exp.] (nī mai phon) EN: try but fail to escape FR: tenter en vain de s'échapper
นอนหลับทับสิทธิ์[v.] (nønlapthaps) EN: sleep on one's rights ; fail to excercise one's rights FR: négliger ses droits
แป๊ก[v.] (paēk) EN: fail to achieve an objective ; fail ; have a deleterious result ; go haywire FR:
พ่าย[v.] (phāi) EN: lose ; be defeated ; fail FR: être vaincu ; succomber
พ่ายแพ้[v.] (phāiphaē) EN: lose ; fail ; be defeated ; suffer defeat ; rout FR: être vaincu ; succomber
ผิดนัด[v. exp.] (phit nat) EN: miss an appointment ; fail to keep an appointment ; fail to appear ; not to show up ; default ; be in default FR: manquer un rendez-vous ; faire faux-bond
ผิดหวัง[v.] (phitwang) EN: fail FR: déchanter
พลาด[v.] (phlāt) EN: fail ; make a mistake ; err ; be inaccurate ; blunder FR: rater ; échouer ; louper (fam.) ; commettre une erreur ; gaffer (fam.)
พลาดนัด[v. exp.] (phlāt nat) EN: miss an appointment ; fail to keep an appointment FR: manquer un rendez-vous
พูดไม่ถูก[v. exp.] (phūt mai th) EN: I can't say ; I don't know how to say it ; I don't know what to say ; words fail me FR:
เสียการ[v.] (sīakān) EN: lose what one plans to get ; miss the boat ; fail FR:
สอบใบขับขี่ตก[v. exp.] (søpbaikhapk) EN: fail driving test FR: rater le permis de conduire
สอบไล่ตก[v. exp.] (søplai tok) EN: fail a final exam FR: échouer à un examen ; rater un examen
สอบตก[v. exp.] (søp tok) EN: fail an exam ; fail a test ; flunk a test (inf. - Am.) FR: échouer à un examen ; rater un examen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fail-
Back to top