ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

extraneous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *extraneous*, -extraneous-

extraneous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
extraneous (adj.) ที่มาจากภายนอก Syn. external, outward Ops. intrinsic
extraneous (adj.) ไม่สำคัญ See also: ไม่จำเป็น Syn. dispensable, inessential, peripheral, unneeded, unrequired, needless, optional, extrinsic Ops. imperative, necessary, essential, required, mandatory, indispensable
English-Thai: HOPE Dictionary
extraneous(อิคซฺเทร'เนียส) adj. ภายนอก,นอกประเทศ,นอกประเด็น,ไม่เกี่ยวข้อง., See also: extraneousness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
extraneous(adj) ของผู้อื่น,ของนอก,นอกประเด็น,ภายนอก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
extraneousภายนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extraneousการรับรู้ภายนอก [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Actually, I'm highly logical which allows me to slip past extraneous details.จริงๆฉันเป็นคนมีเหตุผล
That aperture excludes the chaos of extraneous light rays that surround us.รูรับแสงที่ไม่รวมความสับสนวุ่นวาย ของรังสีแสงภายนอกที่ล้อมรอบเรา

extraneous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rǒng, ㄖㄨㄥˇ, 冗] extraneous

extraneous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
余計[よけい, yokei] (adj-na,adv,n) too much; unnecessary; extraneous; abundance; surplus; excess; superfluity; (P)

extraneous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พยานหลักฐานโดยอ้อม[n. exp.] (phayānlakth) EN: indirect evidence ; extrinsic evidence ; extraneous evidence FR:
ผลเฉลยแปลกปลอม[n. exp.] (phon chaloē) EN: extraneous solution FR:
รากแปลกปลอม[n. exp.] (rāk plaēkpl) EN: extraneous root FR:
ตัวแปรเกิน[n. exp.] (tūapraē koē) EN: extraneous variable ; confounding variable FR:
ตัวแปรภายนอก[n. exp.] (tūapraē phā) EN: exogenous variable ; extraneous variable FR: variable exogène [f]
ตัวแปรแทรกซ้อน[n. exp.] (tūapraē saē) EN: extraneous variable ; confounding variable FR:

extraneous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fremdartigkeit {f}extraneousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า extraneous
Back to top