ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

onerous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *onerous*, -onerous-

onerous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
onerous (adj.) ยาก See also: ที่ต้องใช้ความพยายามมาก Syn. difficult, burdensome, heavy Ops. easy, light
onerously (adv.) อย่างเป็นภาระ See also: อย่างยุ่งยาก
onerousness (n.) ความยาก Syn. burdensomeness, heaviness
English-Thai: HOPE Dictionary
onerous(ออน'เนอรัส,โอ'เนอรัส) adj. เป็นภาระ,ลำบาก,ยากยิ่ง,หนักหน่วง, See also: onerousness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
onerous(adj) เป็นภาระ,หนัก,ลำบาก,ยากยิ่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
onerousมีภาระผูกพันเกินควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Clearly too onerous a provision to comply with.เห็นได้ชัดว่า ช่างเป็นข้อกำหนด ที่เข้มข้นเกินกว่าที่จะปฏิบัติตามได้
Being the crafty and morally onerous chef that I am, whatever crappy levels of the bond I don't sell,เป็นพ่อครัวฝีมือและภาระทาง ศีลธรรม ว่าฉันเป็นสิ่งที่ระดับเส็งเคร็ง พันธบัตรที่ฉันไม่ได้ขาย
Because males tended to find those duties onerous, they took every opportunity to avoid them, mostly through geographic exploration, meaningless conquests and war.เพราะผู้ชายชอบ ตามหาภาระหน้าที่ลำบากนั่น พวกเขาใช้ทุกโอกาส ที่จะหลีกหนีมัน ส่วนมากผ่านการสำรวจทางภูมิศาสตร์

onerous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
繁重[fán zhòng, ㄈㄢˊ ㄓㄨㄥˋ, 繁重] heavy; burdensome; heavy-duty; arduous; onerous

onerous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
有償契約[ゆうしょうけいやく, yuushoukeiyaku] (n) an onerous contract; contract made for a consideration
逃散[ちょうさん;とうさん, chousan ; tousan] (n) fleeing in all directions; (in Japanese history, a reference to) farmers who abandoned their fields and fled to the cities or other districts to evade onerous taxes
有償[ゆうしょう, yuushou] (n,adj-no) (1) compensation; consideration; (2) for profit; non-free; (3) onerous; (P)

onerous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ภาระหนัก[n. exp.] (phāra nak) EN: heavy duties ; serious task ; onerous responsability FR: lourde responsabilité [f] ; accablement [m]

onerous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Last {f}onerousness
lästig {adv}onerously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า onerous
Back to top