ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

immoderately

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *immoderately*, -immoderately-

immoderately ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
immoderately (adv.) อย่างมากเกินกว่าจะยอมรับได้ See also: อย่างเกินไป, อย่างมากเกินความจำเป็น Syn. inordinately

immoderately ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกินหน้าเกินตา[adv.] (koēnnākoēnt) EN: immoderately ; excessively FR:
เกินไป[adv.] (koēnpai) EN: too much ; too far ; too ; over ; excessively ; improperly ; immoderately FR: trop ; excessivement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า immoderately
Back to top