ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

immoderate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *immoderate*, -immoderate-

immoderate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
immoderate (adj.) เกินขอบเขต See also: เกินไป, เกินกว่าจะยอมรับได้ Syn. excessive
immoderately (adv.) อย่างมากเกินกว่าจะยอมรับได้ See also: อย่างเกินไป, อย่างมากเกินความจำเป็น Syn. inordinately
English-Thai: Nontri Dictionary
immoderate(adj) มากเกินไป,เลยเถิด,เกินเลย,ไม่พอเหมาะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
immoderateเกินสมควร, เกินกว่าเหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

immoderate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无度[wú dù, ˊ ㄉㄨˋ, 无度 / 無度] immoderate; excessive; not knowing one's limits

immoderate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลิบลิ่ว[adj.] (lipliu) EN: exorbitant ; excessive ; unreasonable ; immoderate FR: exorbitant ; excessif ; immodéré ; déraisonnable
เลยธง[X] (loēi thong) EN: immoderate ; too much FR:
เกินหน้าเกินตา[adv.] (koēnnākoēnt) EN: immoderately ; excessively FR:
เกินไป[adv.] (koēnpai) EN: too much ; too far ; too ; over ; excessively ; improperly ; immoderately FR: trop ; excessivement

immoderate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
maßlos; übermäßig {adj} | am übermäßigsten; übermäßiger | am maßlosesten; am übermäßigstenimmoderate | more immoderate | most immoderate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า immoderate
Back to top