ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

extermination

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *extermination*, -extermination-

extermination ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
extermination (n.) การทำลายล้าง See also: การขุดรากถอนโคน, การถอนราก, การกำจัดให้สิ้น Syn. annihilation, destruction
English-Thai: Nontri Dictionary
extermination(n) การทำลายสิ้น,การผลาญ,การกำจัด,การถอนรากถอนโคน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
exterminationการกำจัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Failure to comply with this process will result in a cataclysmic system crash killing everyone connected to the Matrix which, coupled with the extermination of Zion will result in the extinction of the entire human race.หรือจะไม่ยอมร่วมมือกับกระบวนการนี้ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือเกิดการพินาศขึ้นกับระบบ ฆ่าทุกคนที่เชื่อมต่ออยู่กับเมทริกซ์ ซึ่งเมื่อรวมกับการทำลายล้างไซออนแล้ว
Then you realise, while you're talking about organising and committees, the extermination has already begun.ในขณะที่เราพุดถึงการจัดตั้งกรรมการและการเจรจาอยู่นี้ การทำลายล้างได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
I give it to anything associated with extermination of Jews, then to me it seems like absolution, and that's something I'm neither willingถ้าเอาไปบริจาคองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ การกำจัดคนเชื้อสายยิว สำหรับฉัน มันจะกลายเป็นเหมือน ...การให้อภัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันไม่อยากทำ
They've been implementing a plan that will result in the extermination of every man, woman and child on the face of this earth.พวกเขาได้วางแผน ที่จะมีผลทำให้เกิด การทำลายล้าง มนุษย์ทุกคน ผู้หญิง และเด็กๆ และทุกคนในโลกใบนี้
This PDA is infected with an extermination virus.เพื่อดางเทียม ครับท่าน ระบบการสื่อสารด้วย
But when it came to the latest pests who had invaded Bree's home... extermination was not an option.แต่ เมื่อสิ่งกวนใจ ที่เข้ามาล่าสุด ใครกันที่นำมันเข้ามา ที่บ้านของบรี การกำจัด ไม่ใช่ทางเลือก
So now you want to prevent the extermination of the vampire race.งั้น ตอนนี้นายต้องการจะปกป้อง การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ แวมไพร์แล้วสินะ
That there were no gas chambers or specially built extermination facilities.ว่าไม่มีเตาแก๊ส หรือสร้างขึ้นเป็นพิเศษสถานที่ ขุดรากถอนโคน
No. Because it wasn't built as an extermination camp.เลขเพราะมันไม่ได้สร้างเป็นค่าย ขุดรากถอนโคน
Nobody is talking about extermination.ไม่มีใครพูดถึงเรื่องการกำจัดเลย
The Karen people, comprised mostly of poor Christian farmers, have been singled out for extermination.ชาวกะเหรียงสวนใหญเปนชาวนายากจน ทีนับถือคริสต ตกเปนเปาของการทำลายลาง
It's an automated aerial extermination.มันเป็นเครื่องมือทำลายล้าง

extermination ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
根絶やし[ねだやし, nedayashi] (n) eradication; extermination
退治(P);対治[たいじ, taiji] (n,vs) (1) extermination (e.g. of pests, demons, bandits); elimination; eradication; suppression; (2) {Buddh} making someone renounce worldly desires in order to concentrate on Buddha's teachings; (3) curing illness; (P)
鏖殺[おうさつ, ousatsu] (n,vs) massacre; extermination
防除[ぼうじょ, boujo] (n,vs) pest control; extermination
撲滅[ぼくめつ, bokumetsu] (n,vs) extermination; (P)
根絶[こんぜつ, konzetsu] (n,vs) eradication; extermination; (P)
殲滅[せんめつ, senmetsu] (n,vs) extermination; annihilation
駆逐[くちく, kuchiku] (n,vs) extermination; expulsion; destruction; (P)
駆除[くじょ, kujo] (n,vs) extermination; expulsion; destruction; (P)

extermination ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Massenvernichtungsmittel {pl}means of mass extermination
Vernichtungslager {n}extermination camp

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า extermination
Back to top