ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

engross

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *engross*, -engross-

engross ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
engross (vt.) กว้านซื้อทั้งหมดเพื่อผูกขาด Syn. monopolize
engross (vt.) คัดลอกเอกสารโดยการเขียนด้วยตัวหนังสือตัวใหญ่และชัดเจน
engross (vt.) ทำให้จดจ่อ See also: ทำให้ใจจดจ่อ Syn. absorb, fascinate, occupy
engross in (phrv.) หมกมุ่นอยู่กับ See also: ง่วนอยู่กับ, สนใจ Syn. absorb in
engrossed (adj.) ที่หมกมุ่นกับ Syn. immersed
engrossed (adj.) ซึ่งมีใจจดจ่อ See also: หมกมุ่น, คร่ำเคร่ง Syn. absorbed, immersed, philosophical, profound, wise
engrossed (adj.) ครุ่นคิด See also: วิตกกังวล Syn. meditative, absorbed, thoughtful
engrossed (adj.) ที่มีใจหมกหมุ่น Syn. absorbed
engrossed (adj.) ครุ่นคิด See also: ไตร่ตรอง Syn. thinking, meditative
engrossing (adj.) ซึ่งทำให้ใจจดจ่อ Syn. absorbing, captivating, fascinating
engrossment (n.) การหมกมุ่น See also: ความจดจ่อ
English-Thai: HOPE Dictionary
engross(เอนโกรส') vt. เอาไปหมด,ครองหมด,หมกมุ่น,ใช้ตัวใหญ่เขียน., See also: engrossedly adv. ดูengross engrosser n. ดูengross, Syn. busy
engrossingadj. หมกมุ่น,ซึ่งดึงดูดความสนใจ,น่าทึ่ง,ซึ่งทำให้เพลิดเพลินมาก
English-Thai: Nontri Dictionary
engross(vt) เอาไปหมด,เป็นเจ้าของทั้งหมด,ครองหมด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
engrossmentการร่างมติ, การยกร่างกฎหมาย (เพื่อลงมติครั้งสุดท้าย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ง่วน (v.) engross See also: occupy, absorb, engage Syn. ใส่ใจ, สนใจ, ขะมักเขม้น, ตั้งใจ Ops. ละเลย, ปล่อยปละละเลย, ไม่สนใจ, ไม่ใส่ใจ
วุ่นวาย (v.) engross See also: preoccupy, be busy Syn. วุ่น
สนใจ (v.) engross See also: occupy, absorb, engage Syn. ใส่ใจ, ขะมักเขม้น, ตั้งใจ Ops. ละเลย, ปล่อยปละละเลย, ไม่สนใจ, ไม่ใส่ใจ
สาละวน (v.) engross See also: preoccupy, be busy Syn. วุ่น, วุ่นวาย
กรุก (v.) engrossed with See also: consumed with interest in, absorbed mentally Syn. ขลุก, ขลุกขลุ่ย, ง่วนอยู่
ขลุก (v.) engrossed with See also: consumed with interest in, absorbed mentally Syn. ขลุกขลุ่ย, ง่วนอยู่
ขลุกขลุ่ย (v.) engrossed with See also: consumed with interest in, absorbed mentally Syn. ขลุก, ง่วนอยู่
ง่วนอยู่ (v.) engrossed with See also: consumed with interest in, absorbed mentally Syn. ขลุก, ขลุกขลุ่ย
ขลุกขลุ่ย (adv.) engrossingly See also: absorbingly
อีหลุกขลุกขลุ่ย (adv.) engrossingly See also: absorbingly Syn. ขลุกขลุ่ย
การลุ่มหลง (n.) engrossment See also: preoccupation, immersion Syn. การหลง
การหมกมุ่น (n.) engrossment See also: preoccupation, immersion Syn. การหลง, การลุ่มหลง
การหลง (n.) engrossment See also: preoccupation, immersion Syn. การลุ่มหลง
คร่ำเคร่ง (v.) be engrossed in See also: immerse oneself, be absorbed in, be concentrated in, be up to the eyes in, work hard Syn. หมกมุ่น, มุ่งมั่น, ตั้งใจ
มุ่งมั่น (v.) be engrossed in See also: immerse oneself, be absorbed in, be concentrated in, be up to the eyes in, work hard Syn. คร่ำเคร่ง, ตั้งใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A dateless bargain to engrossing death.การไม่มีคู่อาจนำไปสู่ความตาย
"seal with a righteous kiss a dateless bargain to engrossing death!""ผนึกด้วยจุมพิตอันบริสุทธิ์ เพื่อผจญต่อมรณะอันนิรันดร์!"
When you have your first love, it doesn't matter who it is, because you become engrossed in your own emotions.ในช่วงเวลานั้น มันไม่สำคัญหรอกว่าเขาคนนั้นจะเป็นใคร เพราะว่าคุณจะถูกครอบงำ ไปด้วยอารมณ์ ความรู้สึกของคุณ
You're late. I was so engrossed in my work.ฉันไม่อยากจะเป็นเธอหรอกนะตอนนี้

engross ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
只管[zhǐ guǎn, ㄓˇ ㄍㄨㄢˇ, 只管] solely engrossed in one thing; just (one thing, no need to worry about the rest); simply; by all means; please feel free; do not hesitate (to ask for sth)
只顾[zhǐ gù, ㄓˇ ㄍㄨˋ, 只顾 / 只顧] solely preoccupied (with one thing); engrossed; focusing (on sth); to look after only one aspect

engross ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上り詰める;登り詰める;のぼり詰める;登りつめる;上りつめる[のぼりつめる, noboritsumeru] (v1,vi) (1) to go to the top; to climb to the top; to ascend to the top; to reach the summit (e.g. of a mountain); (2) to be engrossed in; to be very enthusiastic about; to be infatuated with
呆ける(P);惚ける(P);耄ける[ぼける(呆ける;惚ける)(P);ほうける, bokeru ( boke ru ; boke ru )(P); houkeru] (v1,vi) (1) to grow senile; to be childish with age; (2) to be mentally slow; to be befuddled; (3) (ほうける only) to become engrossed (in something); (P)
夢中[むちゅう, muchuu] (adj-na,n,adj-no) daze; (in a) trance; ecstasy; delirium; engrossment; within a (deep) dream; (P)
気を奪われる[きをうばわれる, kiwoubawareru] (exp,v1) to be engrossed; to be enthralled
注意を集中する[ちゅういをしゅうちゅうする, chuuiwoshuuchuusuru] (exp,vs-i) to concentrate one's attention; to be engrossed in
玩物喪志[がんぶつそうし, ganbutsusoushi] (n) forgetting one's serious objectives by becoming engrossed in trivial pursuits; being distracted by trivial objects and losing sight of one's original goal
耽る(P);耽ける(io)[ふける, fukeru] (v5r,vi) (1) to indulge in; to give oneself up to; to be obsessed by; (aux-v) (2) (See 読み耽ける) to be engrossed in; to be lost in; to be absorbed in; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
夢中[むちゅう, muchuu] Thai: ทำอะไรโดยไม่ลืมหูลืมตา ทำแต่อย่างนั้น English: engrossment

engross ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สาละวน[v.] (sālawon) EN: be preoccupied with ; be busy with ; engross FR:
สลวน[v.] (sonlawon) EN: engross FR:
ห่วง[v.] (hūang = hua) EN: be concerned with ; be concerned about ; be anxious (about) ; worry (about) ; be worried ; be perturbed about ; think about ; be engrossed with ; be solicitous about ; be absorbed about FR: être concerné par ; s'en faire ; s'inquiéter
อีหลุกขลุกขลุ่ย[adv.] (īlukkhlukkh) EN: engrossingly FR:
ใจจดใจจ่อ[adj.] (jaijotjaijø) EN: mindful (of) ; engrossed (in) ; focused (on) ; attentive (to) FR:
ใจรัก[v. exp.] (jai rak) EN: like ; love ; be extremely fond of something ; love ; be bent on ; be engrossed in ; be wrapped up in FR: être fou amoureux ; adorer
การลุ่มหลง[n.] (kān lumlong) EN: enchantment ; engrossment FR:
ขลุกขลุ่ย[adj.] (khlukkhlui) EN: absorbed in ; occupied (with) ; busy with ; engrossed with ; immersed in FR:
คร่ำเคร่ง[v.] (khramkhreng) EN: be engrossed in ; be absorbed in ; be preoccupied with ; immerse oneself ; be concentrated in ; be up to the eyes in ; work hard FR:
ครุ่นคิด[v.] (khrunkhit) EN: ponder ; muse ; be toughtful ; be immersed in thought ; be engrossed in thought ; be absorbed in thought ; be deep in thought ; have a bee in one's bonnet ; mull FR:
กรุก[v.] (kruk) EN: be engrossed (with) FR:
หมกมุ่น[v.] (mokmun) EN: immersed oneself in ; be absorbed in ; be engrossed in/with ; be preoccupied ; be occupied ; be immersed in ; bury oneself in FR: être absorbé par/dans ; être préoccupé
มัว[adj.] (mūa) EN: absorbed in ; immersed in ; engrossed in FR:
มุ่งมั่น[v.] (mungman) EN: be engrossed in ; immerse oneself ; be absorbed in ; be concentrated in ; be up to the eyes in ; work hard ; firmly intend (to) FR: s'entêter ; s'obstiner ; se creuser la tête
ง่วน[v.] (ngūan) EN: be immersed ; be engrossed ; be absorbed (in) ; be preoccupied with ; immerse oneself in ; engage ; busy oneself with FR: être occupé ; être affairé ; être absorbé par ; se plonger dans
เพลิน[v.] (phloēn) EN: be absorbed ; be lost in thought ; be engrossed ; be amused ; enjoy FR: être absorbé ; être fasciné ; être subjugué
เพลิน[adj.] (phloēn) EN: absorbed (in) ; engrossed (in) ; enjoyable FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า engross
Back to top