ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

immersion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *immersion*, -immersion-

immersion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
immersion (n.) การจุ่ม See also: การแช่ Syn. dip, bath, subergence
immersion (n.) การจุ่มศีรษะ ร่างกายส่วนบนหรือทั้งร่างลงในน้ำตามพิธีในศาสนาคริสต์ Syn. Christian rite
immersion (n.) การหมกมุ่น See also: การมีใจจดจ่อ, การง่วนอยู่กับบางสิ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
immersion(อิเมอ'เชิน,-เชิน) n. การจุ่ม,การแช่,การหมกมุ่น,การมีใจจดใจจ่อ
English-Thai: Nontri Dictionary
immersion(n) การจุ่ม,การฝัง,การจม,การท่วม,การแช่,ความหมกมุ่น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Immersionการจุ่ม, การจมน้ำ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Anterior face, neck and chest are intact, though swollen from apparent immersion in water.น้ำมันดีเซล. -ตัวเร่ง,อาจจะ? -ผมก็ไม่รู้.
Posterior charring gives off a strong odor, suggesting perimortem immersion in burning fuel.จุดที่กระจายอยู่นั่นมันอะไร? คุณเห็นมัย? เหนี่ยว ๆ อาจจะเป็น สารบางอย่างที่ไม่เข้ากับน้ำ.
It's total immersion over there, Mike.มันมีแต่ได้กับได้แล้ว ไมค์ เขาพาเอสตาแบนเที่ยวทุกๆที่
I finally get a chance to do a total immersion into a character.ผมจึงได้รับโอกาส ที่จะแสดงละครตบตาเกล
It's a brand-new... immersion blender?มันใหม่เอี่ยม ไม้ตีผสมไฟฟ้า
We sell complete immersion in 100 interconnected narratives.พวกเราขาย ความหลุ่มหลง นะ ใน 100 กับการเชือมต่อของผู้คนระหว่างเรืองราวที่เกิดขึ้น
Now we're talking total immersion.แต่ศูนย์นี่สิ ตัวพ่อ!
I've dropped more than one person in a full-immersion baptism...ผมไม่ได้จมน้ำคนเดียว การเข้าพิธีล้า่งบาป..
Oh, yes. It's an important part of the cultural immersion.ใช่ มันสำคัญสำหรับ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหน่ะ

immersion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
热得快[rè de kuài, ㄖㄜˋ ㄉㄜ˙ ㄎㄨㄞˋ, 热得快 / 熱得快] immersion heater; electric heater for liquid
浸没[jìn mò, ㄐㄧㄣˋ ㄇㄛˋ, 浸没 / 浸沒] immersion

immersion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずぶ焼き入れ[ずぶやきいれ, zubuyakiire] (n) immersion quenching (hardening by dropping heated metal into water or oil)
再受浸[さいじゅしん, saijushin] (n) rebaptism by immersion
再浸礼[さいしんれい, saishinrei] (n) rebaptism by immersion
嵌め込み(oK);はめ込み[はめこみ, hamekomi] (n) (1) insertion; inlaying; (2) {math} immersion
浸礼[しんれい, shinrei] (n) baptism by immersion

immersion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น้ำกัดเท้า[n. exp.] (nām kat thā) EN: trench foot ; immersion foot FR:

immersion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eintauchtiefe {f}depth of immersion
Eintauchfühler {m}immersion sensor
Immersionsverfahren {n}immersion test method

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า immersion
Back to top