ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-disordered-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น disordered, *disordered*,

-disordered- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凌杂米盐[líng zá mǐ yán, ㄌㄧㄥˊ ㄗㄚˊ ㄇㄧˇ ㄧㄢˊ, 凌杂米盐 / 凌雜米鹽] disordered and fragmentary
杂乱无章[zá luàn wú zhāng, ㄗㄚˊ ㄌㄨㄢˋ ˊ ㄓㄤ, 杂乱无章 / 雜亂無章] disordered and in a mess (成语 saw); all mixed up and chaotic

-disordered- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乱菊[らんぎく, rangiku] (n) pattern made from chrysanthemums with disordered petals, esp. used on family crests

-disordered- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฝือ[adj.] (feūa) EN: disordered ; confused FR:
อลหม่าน[adj.] (onlamān) EN: confused ; chaotic ; disordered ; in a turmoil FR: tumultueux ; confus ; chaotique ; désordonné ; en panique
อลวน [adj.] (onlawon) EN: confused ; chaotic ; tumultuous ; disordered FR: chaotique
ระส่ำระสาย[adj.] (rasamrasāi) EN: disorganized ; disordered ; in a state of unrest ; in a state of chaos ; in disarray ; in confusion ; disintegrating ; chaotic ; in turmoil FR:
รุงรัง[adj.] (rungrang) EN: bushy ; shaggy ; untidy ; unkempt ; disordered ; messy ; thick FR: désordonné ; déréglé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -disordered-
Back to top