ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

groundlessly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *groundlessly*, -groundlessly-

groundlessly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
気が回る[きがまわる, kigamawaru] (exp,v5r) (1) to be attentive to small details; (2) to be attentive to others (or others' concerns); (3) to have one's mind turn groundlessly to something negative

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า groundlessly
Back to top