ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

entangledly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *entangledly*, -entangledly-

entangledly ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นัว (adv.) entangledly See also: tangledly, confusedly Syn. ยุ่ง, นุง, นุงนัง

entangledly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นัว[adv.] (nūa) EN: entangledly FR:
พัลวัน[adv.] (phanlawan) EN: disorderedly ; in disorder ; confusedly ; entangledly ; haphazardly ; in a disorganized fashion ; chaotically FR: confusément ; dans le désordre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า entangledly
Back to top