ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

particulars

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *particulars*, -particulars-

particulars ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
particulars (n.) รายละเอียด See also: ข้อปลีกย่อย, ส่วนย่อย, ส่วนเล็กๆ น้อยๆ Syn. item, article
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
particular (n.) รายละเอียด (มักใช้รูปพหูพจน์ particulars) See also: องค์ประกอบ Syn. detail, component, element

particulars ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
细节[xì jié, ㄒㄧˋ ㄐㄧㄝˊ, 细节 / 細節] details; particulars
详情[xiáng qíng, ㄒㄧㄤˊ ㄑㄧㄥˊ, 详情 / 詳情] details; particulars

particulars ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
委細[いさい, isai] (n) details; particulars
明細書[めいさいしょ, meisaisho] (n) detailed statement; detailed account; minute description; specifications; list of particulars
子細;仔細[しさい, shisai] (n,adj-na) (1) reasons; circumstances; significance; particulars; (n) (2) hindrance; obstruction; interference
巨細[きょさい;こさい, kyosai ; kosai] (adj-na,n) large and small matters; particulars; details; greatness and smallness; circumstances
細目[ほそめ, hosome] (n) particulars; details; specified items; (P)
経緯[いきさつ(P);けいい;たてぬき;たてよこ(ok), ikisatsu (P); keii ; tatenuki ; tateyoko (ok)] (n) (1) (いきさつ, けいい only) details; particulars; whole story; sequence of events; chronology; circumstances; how it started; how things got this way; (2) (けいい only) longitude and latitude; (3) (けいい, たてぬき, たてよこ only) (orig. meaning of けいい) (See 縦横・たてよこ・4) warp and weft; warp and woof; (P)

particulars ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ระเบียบการ[n.] (rabīepkān) EN: regulation ; order of procedure ; procedure ; particulars FR: règlement [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า particulars
Back to top